PYTANIE: Jak i do kogo złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a w braku posiadania przez nią miejsca zamieszkania - miejsca jej pobytu (art. 544 kodeksu postępowania cywilnego). Uprawnionymi do wniesienia takiego wniosku są wyłącznie (art. 545 § 1 kpc): 1) małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy, przy czym krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego (jest nim np. opiekun). Zgodnie zaś z § 3 tegoż przepisu wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd może przed wszczęciem postępowania zażądać przedstawienia świadectwa lekarskiego o stanie psychicznym osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa - zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej (art. 552 § 1 kpc). W razie niezłożenia żądanego świadectwa lub złożenia świadectwa, którego treść nie uprawdopodabnia istnienia choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd wniosek odrzuci (art. 552 § 2 kpc). Ponadto pamiętać należy, że ten kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do jednego tysiąca złotych (art. 545 § 3 kpc).

DODANO:
03/07/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie