PYTANIE: Środki prawne pozwalające na wcześniejsze zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności

Aktualnie odbywam karę pozbawienia wolności (łączną) 6 lat. W więzieniu przebywam około roku i chciałbym złożyć o ułaskawienie (zawieszenie reszty kary).Czy jest jakaś szansa, że moja sprawa zostanie dopuszczona do rozpatrzenia przez Sąd i czy nie jest to za wcześnie na taki krok? Jakie powinienem złożyć dokumenty starając się o ułaskawienie i do jakiego Sądu? Czy do złożenia o ułaskawienie jest potrzebny adwokat
szystkie przestępstwa są popełnione pod wpływem narkotyków, które zażywałem przez 5 lat (potwierdzone badaniami do poszczególnych spraw).Wyrok łączny wynosi 6 lat (4lata, 2lata, 3lat,) bo rok został „zbity” przez Sąd. Popełnione przestępstwa są to drobne kradzieże z piwnic , z czego większość skradzionych rzeczy została zwrócona prawowitym właścicielom. Od trzech lat nie stwarzam problemów i nie wszedłem w konflikt z prawem (przed więzieniem) odbyłem roczne leczenie w ośrodku odwykowym z pozytywnym skutkiem i przez kolejne 2 lata utrzymywałem abstynencje narkotykową podjąłem prace, pospłacałem grzywny i otrzymałem dobra prace za granicą. Jestem prawie rok wiezieniu. Nadal utrzymuje (utrzymywałem) kontakt z ośrodkiem Monar i jeździłem na grupy wsparcia i terapie. Moje leczenie nie jest jeszcze zakończone a ze względu na odbywano karę nie mogę kontynuować go. Opinie z zakładu karnego i od wychowawcy mam dobrą.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Prośbę o ułaskawienie powinien Pan złożyć do sądu który wydał wyrok w pierwszej instancji art.561 kodeksu postępowania karnego). W Pana przypadku gdy było kilka wyroków , następnie została orzeczona wyrokiem kara łączna powinien Pan złożyć ten wniosek do sąd, który wydał wyrok łączny. Prośbę o ułaskawienie może Pan złożyć sam, nie ma tu przymusu adwokackiego, chociaż prośbę taką może złożyć także osoba uprawniona do składania na Pana korzyść środków odwoławczych czyli np. Pana adwokat, Pana krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 560 § 1 kodeksu postępowania karnego). W razie gdyby prośba o ułaskawcie została odrzucona, ponownie można złożyć wniosek dopiero po upływie roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby( art. 566 kodeksu postępowania karnego). Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiar wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku (art. 563 kodeksu postępowania karnego). Może Pan także obok prośby o ułaskawienie łożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Obok Pana taki wniosek są uprawnieni złożyć także: prokurator, sąd z urzędu, dyrektor zakładu karnego i sądowy kurator zawodowy. Wniosek taki należy złożyć do właściwego sądu penitencjarnego, właściwego ze względu na miejsce odbywania kary pozbawienia wolności, w tym wypadku sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy(art. 3 § 2 kodeksu karnego wykonawczego). Sąd może zwolnić skazanego warunkowo od odbycia reszty kary, tylko wówczas gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnił przestępstwa. Jeśli sąd w wyroku nie oznaczył surowszych ograniczeń do skorzystania przez Pana z warunkowego zwolnienia to może Pan być warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary po odbyciu przez Pana co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy (art. 78 § 1 kodeksu karnego). Większe obostrzenia przewidział ustawodawca dla recydywistów, gdyż oni mogą być warunkowo zwolnieni z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po odbyciu: 1)2/3 kary w przypadku recydywistów o których mowa w art. 64 § 1 kodeksu karnego: Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. 2)3/4 kary w przypadku recydywistów o których mowa w art. 64 § 2 kodeksu karnego: Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. W przypadku odmowy warunkowego przedterminowego zwolnienia ponowny wniosek można złożyć po upływie 3 miesięcy. Wniosek skazanego lub jego obrońcy złożony przed upływem tego terminu nie rozpoznaje się aż do upływu tego terminu. W myśl ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r., Nr. 49, poz. 223 ze zmianami, należy wnieść wraz ze złożenie wniosku lub prośby opłaty odpowiednio: 1)45 zł od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie 2)45 zł od ponownej prośby o ułaskawienie

DODANO:
04/07/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie