Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Chcę skorzystać z urlopu wychowawczego. Jakie dokumenty muszę dostarczyć i gdzie je złożyc aby otrzymać płatny urlop wychowawczy? Jakie kryteria należy spełniać aby go otrzymać? Ile wynosi obecnie wartość zasiłku wychowaczego?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak to określono w art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Co ważne do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Z urlopu wypoczynkowego może korzystać pracownik - zarówno kobieta jak i męźczyzna. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Co istotne o ile pracownik spełnia warunki określone w art. 186 k.p. - pracodawca z żadnego powodu nie może odmówić udzielenia tego urlopu (nie ma tu znaczenia że pracodawca nie ma np: kim zastąpić pracownika). Szczegółowe zasady udzielania urlopu wychowawczego zostały określone w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2291). Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, powyżej pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy wskazać: 1) datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, 2) okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie, to nie jest wymagane w razie: 1) ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej; 2) ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka; 3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. W sytacji wystąpienia przypadków podanych powyżej pracownik do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa powyżej. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli rodzić lub opiekun chce skorzystać z urlopu wychowawczego nad dzieckiem niepełnosprawnym do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej (§ 4 rozporządzenia). W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności (§ 3 ust. 4 rozporządzenia). Natomiast co do zasiłku wychowawczego, to po 1 maja 2004 r. zastąpiony został dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznawanym wraz z zasiłkiem rodzinnym. Wsparcie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: - 24 miesięcy kalendarzowych, - 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodatek ten przysługuje rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, czyli rodzinie, której przeciętny miesięczny dochód na osobę uzyskany w 2002 r. nie przekroczył kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł na osobę w przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Ustawa określa następujące przypadki, w których wsparcie nie przysługuje. Odnoszą się one do sytuacji osoby pobierającej dodatek czyli matki, ojca, opiekuna. Osoba ta nie otrzyma dodatku jeśli: - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy, - pracuje w okresie korzystania z urlopu (chodzi o pracę zarobkową), - w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Dodatek nie przysługuje również jeśli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

DODANO:
14/07/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie