PYTANIE: Jak należy napisać pismo o zrzeczenie się spadku i zachowku? Kiedy można ubiegać się o spadek i zachowek?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zrzekając się spadku zrzeka się Pan jednocześnie zachowku, a to na zasadzie art. 1020 kodeksu cywilnego w myśl którego spadkobierca, który spadek odrzucił zostaje wyłączony od dziedziczenia tak jakby nie dożyła otwarcia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie, a także w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego cześć (art. 628 kodeksu postępowania cywilnego). Treść oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadu reguluje art. 641 kodeksu postępowania cywilnego, powinno ono zawierać: 1)imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania; 2) tytuł powołania do spadku; 3) treść złożonego oświadczenia. § 2. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów. § 3. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. § 4. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół. Składając takie oświadczenie należy uiścić stałą opłatę w wysokości 50 zł (art. 49 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych( Dz.U. z 2005r., Nr 167, poz. 1398), opłatę tą należy uiścić przy wniesieniu pisma do sądu. Oświadczenie to powinno także spełniać ogólne warunki przewidziane dla pisma procesowego. Na podstawie art. 126 kodeksu postępowania cywilnego każde pismo procesowe powinno zawierać: 1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (art. 925 kodeksu cywilnego), a spadek otwiera się z chwila śmieci spadkodawcy. Jest to nabycie spadku z mocy prawa (fikcja prawna). Nabycie to nie ma charakteru definitywnego. Spadkobierca może odrzucić spadek w zasadzie w terminie 6 miesięcy od chwili, w której dowiedział się o tytule swego powołania. Jeśli w terminie 6 miesięcy spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia nabywa on spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Drugi przypadek ma miejsce, gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa co do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna – w takiej sytuacji brak oświadczenia spadkobiercy w jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego). Udzielając odpowiedzi na pytanie należy przytoczyć treść art. 1026 kodeksu cywilnego, na mocy którego stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Można złożyć taki wniosek przed upływem 6 miesięcznego terminu, wydanie postanowienia w tym wypadku uzależnione jest od złożenia oświadczenia przez wszystkich spadkobierców. Natomiast w kwestii zachowku uprawnionemu w przypadku, gdy nie otrzymał on należnego mu zachowku, bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku , bądź w postaci zapisu, przysługuje w stosunku do spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (art. 991 § 2 kodeksu cywilnego). Jak wynika z powyższego uprawnionemu do zachowku przysługuję pewne roszczenie, jeśli chce on może on go dochodzić, jeśli nie jest konieczne zrzekanie się przez niego zachowku. Roszczenia o zachowek stają się wymagalne z chwilą ogłoszenia testamentu i z tą chwilą można ubiegać się o zachowek.

DODANO:
21/08/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie