PYTANIE: Chciałabym się dowiedzieć jakie przywileje przysługują członkom rodziny (żona i dziecko) funkcjonariusza Służby Więziennej?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Korzystne prawa w szczególności mające wpływ na sytuację rodziny funkcjonariusza unormowane są w ustawach i aktach wykonawczych. Przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz.U. z 2002, nr 207, poz. 1761 ze zm.), określają mianowicie, iż za członków rodziny funkcjonariusza, uprawnionych do świadczeń przewidzianych w art. 72-75 ustawy o Służbie Więziennej, uważa się małżonka i dzieci (art. 76 ust. 1). Przepis art. 76 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej, zawiera objaśnienie ustawowe dzieci. W myśl zatem przepisu art. 72 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny przysługuje raz w roku prawo przejazdu na koszt właściwej jednostki organizacyjnej środkami publicznego transportu zbiorowego do jednej z obranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zryczałtowany równoważnik pieniężny (art. 72 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej). Zwrot kosztów przejazdu lub zryczałtowany równoważnik pieniężny, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o Służbie Więziennej, nie przysługuje funkcjonariuszowi w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie odrębnych przepisów (art. 72 ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej). Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb oraz warunki zwrotu kosztów i wypłaty równoważnika, o których mowa w art. 72 ust. 2 ustawy, uwzględniając w szczególności rodzaj środka transportu i odległość, które stanowić będą podstawę wyliczenia zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za przejazd, oraz wzór wniosków, na podstawie których następować będzie zwrot poniesionych kosztów lub wypłata równoważnika, o czym stanowi art. 72 ust. 4 ustawy o Służbie Więziennej. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin (Dz.U. z 2003, nr 1, poz. 9), określa zatem: szczegółowy tryb oraz warunki zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „zwrotem kosztów przejazdu”, funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, i członkom jego rodziny, warunki wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego, zwanego dalej „równoważnikiem”, w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje przejazd do obranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia - najkrótszą trasą (§ 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia). Przepis § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin, stanowi, że środkami publicznego transportu zbiorowego właściwymi do odbycia przejazdu w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, są środki publicznego transportu kolejowego lub środki publicznego transportu autobusowego. Powoływane rozporządzenie w § 3 ust. 1, stanowi, iż zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, który to z kolei określa, że zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości cen biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu pośpiesznego lub w pierwszej klasie pociągu osobowego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca rezerwowane oraz cen biletów na miejsca sypialne lub na miejsca do leżenia. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariusz otrzymuje na każdą osobę uprawnioną równoważnik w kwocie odpowiadającej cenie biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu pośpiesznego na odległość 500 km i z powrotem, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, o czym czytamy w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin. Wysokość równoważnika ustala się według ceny biletu obowiązującej w dniu wypłaty równoważnika, nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje przejazd (§ 4 ust. 2 powoływanego rozporządzenia). Jak określają przepisy rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin, wypłaty równoważnika dokonuje się na wniosek funkcjonariusza, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do omawianego rozporządzenia. W myśl jednak § 5 cytowanego rozporządzenia, w razie zbiegu uprawnień z tytułu służby obojga małżonków będących funkcjonariuszami do zwrotu kosztów przejazdu lub wypłaty równoważnika, osoby uprawnione niebędące funkcjonariuszami mogą skorzystać z tego prawa tylko z tytułu służby jednego małżonka. Przepisy rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin, określają mianowicie, iż zwrot kosztów przejazdu lub wypłaty równoważnika dokonuje jednostka organizacyjna Służby Więziennej, właściwa dla miejsca stałego pełnienia służby funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie świadczenia. Funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny mogą być przyznane także inne świadczenia socjalne i bytowe, jak określa art. 74 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. Rodzaj i zakres świadczeń, o których mowa w art. 74 ust. 1 powoływanej ustawy, określa się w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1997 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. nr 120, poz. 764), wskazuje zatem, iż użyte w rozporządzeniu określenie „członkowie rodziny” oznaczają małżonka oraz dzieci, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej. Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, stanowi, iż funkcjonariusze i członkowie ich rodzin mają prawo do korzystania z następujących świadczeń socjalnych: wczasów wypoczynkowych w ośrodkach wczasowych Służby Więziennej, pobytu i wyżywienia w ośrodkach wczasowych, kolonii i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez jednostki, zagranicznych wczasów wymiennych, organizowanych przez jednostki, zagranicznych kolonii i obozów wymiennych, organizowanych przez jednostki, żywienia w stołówkach pracowniczych prowadzonych przez jednostki, działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez jednostki. Przy czym jednak w myśl przepisów rozporządzenia, świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, mają charakter odpłatny. Odpłatność powinna zatem pokrywać koszty związane z organizacją danego rodzaju świadczenia i nie obejmuje narzutów z tytułu zysku. Na podstawie § 3 rozporządzenia w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, świadczenia socjalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3-5 rozporządzenia, przyznaje kierownik właściwej jednostki. Paragraf 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, stanowi, że przyznanie świadczeń socjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 rozporządzenia, następuje z uwzględnieniem właściwości i warunków służby oraz sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej funkcjonariusza, a w szczególności: osiąganych dochodów na osobę w rodzinie niższych od najniższego uposażenia funkcjonariusza w danym roku, samotnego wychowywania dzieci, nieotrzymania świadczeń w roku (ew. latach) poprzednim. W okresie ferii szkolnych świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznaje się w pierwszej kolejności funkcjonariuszom posiadającym dzieci w wieku szkolnym (4 ust. 2). Warto też podać, iż zagraniczne wczasy wymienne przyznaje się w pierwszej kolejności funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie (§ 5 rozporządzenia). Natomiast funkcjonariuszowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz każdemu z członków jego rodziny przysługuje świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku, w wysokości 35 % najniższego uposażenia zasadniczego w Służbie Więziennej, według stawek obowiązujących w dniu wypłaty świadczenia, jak stanowi § 6 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Jednakże w myśl przepisów rozporządzenia w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, w razie zbiegu uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia, z tytułu służby obojga małżonków w Służbie Więziennej dopłata przysługuje tylko jednemu z nich. Ponadto istnieje też prawo zgodnie, z którym, zarówno funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który nie nabył uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 68 ust. 4, jak też członkom jego rodziny przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie i na warunkach przewidzianych dla pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany (art. 75 ustawy o Służbie Więziennej). Oprócz tego, przysługuje również prawo w myśl, którego właśnie funkcjonariuszowi w służbie stałej należy się prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której stale pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem członków rodziny określonych w art. 86 oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych (artykuł 85 ustawy o Służbie Więziennej). Przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszowi uwzględnia się jego stan rodzinny, stopień służbowy lub zajmowane stanowisko oraz normy dodatkowe przysługujące osobom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, jednak nie więcej niż z dwóch tytułów. Jednostkowa norma powierzchni mieszkalnej wynosi od 7 m2 do 10 m2. Przy czym za miejscowość pobliską uważa się miejscowość, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu, przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliżej miejsca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza się dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której funkcjonariusz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może otrzymać tymczasową kwaterę. Ustawa o Służbie Więziennej, określa również członków rodziny funkcjonariusza, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej powierzchni mieszkalnej lokalu mieszkalnego Istnieje też prawo zgodnie, z którym funkcjonariuszowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby zajmuje lokal mieszkalny lub dom na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy najmu, może być przydzielony lokal mieszkalny w nowym miejscu pełnienia służby, z uwzględnieniem osób określonych w art. 86, niezależnie od wieku dzieci, o których mowa w art. 86 pkt 2 ustawy o Służbie Więziennej, jeżeli zwolni dotychczas zajmowany lokal mieszkalny lub dom. Warto tu też wspomnieć, iż w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin (Dz. U. nr 35, poz. 304), funkcjonariuszowi przysługują następujące normy powierzchni mieszkalnej, zwane dalej „normami”: 1) samotnemu - dwie normy; 2) posiadającemu rodzinę - po jednej normie dla funkcjonariusza i każdego członka rodziny, o którym mowa w art. 86 ustawy. W razie natomiast zbiegu uprawnień do norm dodatkowych z tytułu służby obojga małżonków w Służbie Więziennej, uwzględnia się korzystniejsze normy dodatkowe przysługujące tylko jednemu z nich. Artykuł 104 ustawy o Służbie Więziennej, stanowi, że funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: zasiłek na zagospodarowanie, nagrody oraz zapomogi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, należności za podróże służbowe i przeniesienia, świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują: zasiłek pogrzebowy, odprawa pośmiertna Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień (Dz. U. nr 88, poz. 813), określają, że funkcjonariuszowi przeniesionemu przysługują: diety dla niego i członków rodziny, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, zwanych dalej „członkami rodziny”, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania; ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób, o których mowa w pkt 1; zasiłek osiedleniowy; ryczałt z tytułu przeniesienia; zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego. Warto też dodać, iż funkcjonariusz przeniesiony do miejscowości, w której jest zameldowany na pobyt stały albo do miejscowości, w której zamieszkują członkowie jego rodziny, otrzymuje tylko zwrot kosztów przejazdu i diety za czas przejazdu. Natomiast funkcjonariuszowi przeniesionemu, którego członkowie rodziny pozostali w miejscowości dotychczasowego zamieszkania, przysługuje ryczałt za jednokrotny w ciągu miesiąca przejazd do miejscowości zamieszkania członków rodziny i z powrotem, w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pospiesznego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączeń kolejowych - w wysokości ceny biletu autobusu pospiesznego. Paragraf 15 ust. 1 rozporządzenia, określa, że diety przysługujące funkcjonariuszowi w razie przeniesienia wypłaca się w wysokości ustalonej przepisami wymienionymi w § 5 ust. 1. Natomiast diety dla członków rodziny wynoszą 75% wysokości diet przysługujących funkcjonariuszowi. Przy czym należności, o których mowa w § 16 i 17 rozporządzenia w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień, nie przysługują w razie przeniesienia funkcjonariusza do poprzedniego miejsca pełnienia służby, w którym on sam lub członek jego rodziny nadal posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny, albo do miejscowości, w której są oni zameldowani na pobyt stały. Warto również pamiętać o prawie określonym w art. 110 ust. 1 ustawa o Służbie Więziennej, w myśl którego funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 1 i 3-7 otrzymuje: odprawę, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nie wykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe, zryczałtowany równoważnik pieniężny za nie wykorzystany w danym roku przejazd, o którym mowa w art. 72, zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania w kraju dla siebie, małżonka oraz dzieci, a także zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach służbowych. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe nie wykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze służby, jak stanowi przepis art. 110 ust. 2 ustawy. Przepisy powoływanej ustawy określają, że Dyrektor Generalny Służby Więziennej może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać, z uwagi na uzasadnione potrzeby rodziny funkcjonariusza, odprawę w wysokości nie przekraczającej 50% w razie zwolnienia go ze służby na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2. Jednakże odprawa, o której mowa w art. 110, oraz świadczenia określone w art. 113 nie przysługują funkcjonariuszowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń. Prawodawca określił również, iż w razie śmierci funkcjonariusza, pozostałej po nim rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi odprawa, gdyby był zwolniony ze służby, oraz świadczenia określone w art. 110 ust. 1 pkt 2-4 (art. 112 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej). Świadczenia, o których mowa w art. 112 ust. 1, przysługują małżonkowi funkcjonariusza, który pozostawał z nim we wspólnym pożyciu, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom funkcjonariusza, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Powyższe przepisy stosuje się także do funkcjonariuszy uznanych za zaginionych. Prawo określone w art. 115 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, określa, że w razie śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 112, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości: trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym - jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice, kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą. W razie natomiast pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków Służby Więziennej, pozostałej po funkcjonariuszu rodzinie przysługuje 50% zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 pkt 1. Przepis art. 116 ustawy o Służbie Więziennej, normuje, że w razie śmierci członka rodziny, funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości: dwumiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz, kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba. W razie jednak zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych, funkcjonariuszowi przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy - odpowiednie wyrównanie. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków właściwej jednostki organizacyjnej oraz określi członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy, uwzględniając rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość, przypadki oraz sposób ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny, a także dokumenty wymagane do ich wypłaty (art. 117 ustawy o Służbie Więziennej). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. nr 206, poz. 2006), w § 4 określa prawo w myśl, którego, jeżeli rodzina funkcjonariusza, zmarłego wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą: 1) podjęła się zorganizowania pogrzebu we własnym zakresie, koszty pogrzebu funkcjonariusza podlegają zwrotowi do wysokości kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1; przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 2) wybudowała nagrobek na własne zamówienie, koszty pogrzebu funkcjonariusza podlegają w tej części zwrotowi do wysokości różnicy między kwotą, o której mowa w § 2 ust. 1, a kwotą faktycznie wydatkowaną na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza, zorganizowanego przez jednostkę organizacyjną. Zgodnie jednak z przepisami prawa, podstawę zwrotu kosztów pogrzebu funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1, stanowią oryginały rachunków kosztów pogrzebu, poniesionych przez rodzinę zmarłego funkcjonariusza. W myśl § 5 rozporządzenia, zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza przysługuje w razie śmierci: małżonka; dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych; dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej; dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice nie żyją albo nie mogą im zapewnić utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej; rodziców funkcjonariusza lub jego małżonka, a także ich ojczyma, macochy lub osób ich przysposabiających; osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego małżonek. Jeżeli w związku ze śmiercią członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, przysługuje również zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych lub innych przepisów szczególnych, funkcjonariusz pobiera w pierwszej kolejności zasiłek na podstawie tych przepisów, a jeżeli jest on niższy od zasiłku przysługującego na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej - odpowiednie wyrównanie. Natomiast w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego w związku z pokryciem przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka rodziny będącego również funkcjonariuszem, uprawnionemu przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy, odpowiednie wyrównanie. Prawo wynikające z przepisu art. 67 ustawy o Służbie Więziennej, przewiduje, że funkcjonariusz, który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje odszkodowanie. W razie śmierci funkcjonariusza w związku ze służbą, odszkodowanie otrzymują pozostali po nim członkowie rodziny. Do odszkodowania, o którym tu mowa, stosuje się odpowiednio przepisy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji. Na podstawie z kolei art. 68 ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej, członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach są uprawnieni do renty rodzinnej. Zasady przyznawania świadczenia normują przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Poza powyższym warto też pamiętać prawie, które przysługuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz.U. nr 15, poz. 145), w razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza nagrodę roczną wypłaca się pozostałej po nim rodzinie, o której mowa w art. 112 ust. 2 ustawy. Ponadto funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu, można przyznać zapomogę pieniężną. Przy przyznawaniu zaś zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny. Oprócz powyższego przysługuje również prawo w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwolnionych ze służby i członkom ich rodzin, w myśl, którego funkcjonariuszom Służby Więziennej, zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela, jak stanowi art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 8, poz. 67 ze zm.). Warto również pamiętać o świadczeniach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz.U. nr 25, poz. 137). Rozporządzenie powyższe wydane zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Przepisy powołanego rozporządzenia stanowią, że fundusz socjalny, zwany dalej „funduszem”, tworzy się z corocznego odpisu w wysokości 0,5% rocznych środków planowanych na emerytury i renty inwalidzkie funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz renty rodzinne członków ich rodzin. Środki funduszu natomiast nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Paragraf 2 cyt. rozporządzenia, określa, że środki funduszu przeznacza się na: dofinansowywanie świadczeń socjalnych, udzielanie pomocy materialnej - finansowej i rzeczowej, pokrycie części kosztów utrzymania obiektów socjalnych i podniesienie jakości świadczeń socjalnych. W myśl § 3 rozporządzenia, emeryci i renciści Służby Więziennej, osoby uprawnione do renty rodzinnej po funkcjonariuszach Służby Więziennej oraz członkowie ich rodzin mają prawo do korzystania z następujących świadczeń socjalnych: pobytu i żywienia w ośrodkach wczasowych Służby Więziennej, kolonii i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez jednostki organizacyjne więziennictwa, zwane dalej „jednostkami”, zagranicznych wczasów, kolonii i obozów wymiennych, innych form działalności socjalnej organizowanej przez jednostki. Przepis § 4 określa członków rodziny osób wymienionych w § 3 rozporządzenia, uprawnionych do świadczeń socjalnych. Warunki korzystania ze świadczeń socjalnych, wysokość środków przeznaczonych w jednostkach na poszczególne cele i rodzaje tych świadczeń określa kierownik jednostki w regulaminie uzgodnionym z przedstawicielstwem emerytów i rencistów, jak stanowi § 5 ust. 1 powoływanego rozporządzenia. Jednostki otrzymują środki funduszu stosownie do liczby emerytów i rencistów korzystających ze świadczeń socjalnych (§ 5 ust. 2 powoływanego rozporządzenia). W myśl § 6 ust. 1 rozporządzenia, świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki, w której emeryt, rencista lub osoba pobierająca rentę rodzinną złoży oświadczenie o zamiarze korzystania ze świadczeń socjalnych. Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, organizacji społecznej lub z urzędu, jak normuje § 6 ust. 2 rozporządzenia. Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej (§ 6 ust. 3 rozporządzenia).

DODANO:
07/09/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie