PYTANIE: Jaki jest okres wypowiedzenia dla pracownika pracującego na umowę o pracę od czerwca 2003 roku na czas nieokreślony na 1 / 4 etatu?.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Według dyspozycji art. 36 par. 1 K.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Niniejsze terminy ustawowe mogą być skracane. Krótszy okres wypowiedzenia jest przewidziany jest w przypadku, gdy przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy lub inne przyczyny nie dotyczące pracownika. Zgodnie z treścia art. 36[1] K.p. pracodawca może skrócić okres 3 miesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca. Dotyczy to pracownika zatrudnionego od co najmniej 3 lat. „(…)W takim wypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia” (art. 36[1] K.p.).Okres za który przysługuje takie odszkodowanie zostaje wliczony do okresu zatrudnienia danego pracownika. Tę regulację kodeksową należy odróżnić od możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę , której dokonuje jedna ze stron stosunku pracy, czyli pracodawca lub pracownik. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może dojść do skutku wtedy, gdy obie strony dojdą do wspólnego porozumienia w tej kwestii. Stanowi o tym art. 36 par. 6 K.p.- „Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy ; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę”. W okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę pracownik ma prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jest to zgodne z dyspozycją art. 37 K.p. , dotyczącego zwolnienia na poszukiwanie pracy. Zwolnienie to wynosi: - 2 dni robocze – dla pracowników którym przysługuje dwutygodniowe i jednomiesięczne wypowiedzenie, - 3 dni robocze – dla pracowników, którzy są uprawnieni do trzymiesięcznego wypowiedzenia, „także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36[1] K.p.” (art. 37 K.p.). Literatura prawnicza (Małgorzata Barzycka – Banaszczyk. „Komentarz do Kodeksu pracy”, Wydawnictwo C.H. BECK, 2004, s. 92) podaje, że „Pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługują te same uprawnienia, co pozostałym pracownikom. Tak więc w przypadku przyznania pracownikom podwyżki, podwyżka taka powinna objąć także pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę”. Podstawa prawna; - art. 36 par. 1 K.p. - art. 36[1] K.p. - art. 36 par. 6 K.p. - art. 37 K.p.

DODANO:
08/10/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie