PYTANIE: Czy należy mi się pomoc finansowa ze strony państwa w związku z bardzo trudną sytuacją materialną?

Jestem studentem I roku i niestety obecnie mam bardzo trudną sytuację materialną. Pod koniec lipca zmarł mi ojciec w związku z czym utraciłem możliwość otrzymywania świadczeń alimentacyjnych (obecnie jest to dodatek alimentacyjny). Zasiłek rodzinny, który otrzymywała moja mama również został wstrzymany od września. Obecnie sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie też nie dostanę renty rodzinnej z powodu braków formalnych, muszę udowodnić lata pracy ojca. W związku z moją sytuacją mam następujące pytanie: Czy należy mi się jakaś pomoc ze strony państwa, jeśli utraciłem możliwość otrzymania świadczeń alimentacyjnych, renty rodzinnej, a moja mama utraciła zasiłek rodzinny? Jeśli się należy to jaka i na podstawie których artykułów prawnych?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W trudnej sytuacji życiowej Pana mama pomoc otrzyma w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. W celu jej otrzymania musi sama złożyć pisemny wniosek o taką pomoc. Pomoc społeczna ma za zadanie wspierać „(...) osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Wynika to z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 oraz z 2005 r. nr 180, poz. 1493). Zgodnie z treścią art. 7 tego aktu prawnego pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom m.in. z następujących powodów: 1) ubóstwa; 2) bezrobocia; 3) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych; 4) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 5) bezdomności; 6) sieroctwa; 7) niepełnosprawności; 8) przemocy w rodzinie. Z pytania wynika, że mieszka Pan z mamą i prowadzicie razem wspólne gospodarstwo domowe. Stanowicie więc Państwo rodzinę spokrewnioną ze sobą. O pomoc powinna więc wnioskować mama. W sytuacji gdyby Pan mieszkał sam to zgodnie z treścią art. 6 pkt 10 ustawy byłby Pan osobą samotnie gospodarującą, czyli prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe. W takim przypadku osoba „(...) samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych lub zstępnych „, ma prawo prosić o pomoc w OPS (art. 6 pkt 9 ustawy). Zanim Ośrodek przyzna pomoc niekoniecznie finansową ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Odwiedza on rodzinę lub osobę, która wnioskuje o pomoc w jej mieszkaniu. Ma on też obowiązek zasięgnąć informacji np. od sąsiadów, od rodziny, rodzeństwa. Pracownik socjalny ma prawo wymagać aby osoba lub członek rodziny złożyła oświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz stanie majątkowym. Co istotne, w przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia , można spotkać się z odmowa udzielenia pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu planowana jest póżniejsza pomoc. Art. 4 cytowanej ustawy informuje, że osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Art. 108 ustawy informuje o zakresie współdziałania między osobą lub rodziną a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej poprzez zawierany pisemny kontrakt socjalny. W takim kontrakcie znajdują się: 1)dane osoby lub rodziny zawierającej taki kontrakt; 2)dane pracownika socjalnego ; 3)przyczyny trudnej sytuacji życiowej; 4)możliwości pozwalające na rozwiązanie tego problemu; 5)ograniczenia powodujące trudności w rozwiązywaniu t sytuacji życiowej osoby lub rodziny;; 6)cele, które osoba lub rodzina stawia sobie przed sobą aby przezwyciężyć swoja sytuację życiową. 7)podjęcie konkretnych działań dla osiągnięcia powyższych celów. Od 1 pażdziernika 2006 r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe dla osób starających się o udzielenie im świadczeń z pomocy społecznej. W Dzienniku Ustaw nr 136 pod poz. 950 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe ustalone przez ustawodawcę kształtuje się następująco; - dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nieprzekraczającej 477 zł, - dla osoby w rodzinie - w wysokości nieprzekraczającej 351 zł. Do tego czasu kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 461 zł, a dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – 316 zł. Świadczenie z pomocy społecznej są fakultatywne. Oznacza to, że osoba która się i nie stara nie może domagać się pomocy określonego rodzaju np. zasiłku pieniężnego. Świadczenia z pomocy społecznej dostosowane są do okoliczności uzasadniającej przyznanie tej pomocy. Zgodnie z art. 36 ustawy świadczeniami z pomocy społecznej są m.in.: 1)świadczenia pieniężne: a)zasiłek stały (art. 37 ); b)zasiłek okresowy (art. 38 ); c)zasiłek celowy (art. 39 – 40 ); d)specjalny zasiłek celowy (art. art. 41 pkt 1 ); e)zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się (art. 43); f)pomoc dla rodzin zastępczych (art. 78); g) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki (art. 88 – 90); h) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców (art. 92) 2)świadczenia niepieniężne: a)praca socjalna (art. 45); b)bilet kredytowany ( art. 39 ust. 4 ); c)składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (art. 42); d)pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się (art. 88); e)sprawienie pogrzebu ( art. 44); f)poradnictwo specjalistyczne (art. 46); g)interwencja kryzysowa (art. 47); h)schronienie, posiłek i niezbędne ubranie( art. 48); i)usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (art. 50 – 52); j)mieszkanie chronione (art. 53); k)pobyt i usługi w domu pomocy społecznej (art. 54 – 69); l)opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej (art. 70 – 90 ); m) pomoc w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (art. 88 – 90); n)usługi ośrodków adopcyjno – opiekuńczych (art. 82 – 83 ) Co istotne, art. 12 ustawy o pomocy społecznej podkreśla, że w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudna sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe „(...) można odmówić przyznania tego świadczenia”. Zasiłek rodzinny Od 1 września 2006 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady przyznawania oraz wypłacania tych świadczeń uregulowane zostały w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (publikacja: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992). O zasiłek rodzinny można się ubiegać po spełnieniu kryterium dochodowego. Określa go art. 5 ust. 1 ustawy. Informuje on o tym, że zasiłek rodzinny przysługuje w sytuacji „(...) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł”. W art. 5 ust. 2 ustawodawca napisał: „W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł”. Od 1 września 2006 r. świadczenia rodzinne realizują wyłącznie samorządy gminne. Niektóre gminy zlecają wypłatę świadczeń rodzinnych ośrodkom pomocy społecznej. Osoby zainteresowane powinny spytać w Urzędzie Miasta i Gminy o to, w którym ośrodku pomocy społecznej mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny ( w większych miastach jest kilka ośrodków pomocy społecznej). Art. 6 ust. 1 znowelizowanej Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych informuje, że zasiłek rodzinny przysługuje „(...) do ukończenia przez dziecko : 1)18 roku życia lub 2)nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 3)24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności” Jeżeli nie posiada Pan wymienionego orzeczenia to zasiłek rodzinny się nie należy. Dodatek mieszkaniowy Głowni najemcy mieszkań, którzy spełniają określone kryteria dochodowe mogą ubiegać się o przyznanie im dodatku mieszkaniowego. Na podstawie art. 2 – 8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71, poz. 734 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr nr 156, poz. 1817) Urząd Miasta i Gminy może przyznać najemcy mieszkania komunalnego lub spółdzielczego dodatek mieszkaniowy. W tym celu główny najemca lokalu musi złożyć wniosek do działu dodatków mieszkaniowych Urzędu Miasta i Gminy w swojej miejscowości. Wniosek pobrany w dziale dodatków mieszkaniowych należy potwierdzić w administracji której budynek podlega. Do wniosku należy dołączyć zarobki z trzech ostatnich miesięcy pracujących członków rodziny, które są zameldowane w tym mieszkaniu. W przypadku emerytów lub rencistów dołącza się odcinki pobieranego przez nich świadczenia. Osoby bezrobotne przedkładają zaświadczenia z Powiatowego Urzędu pracy. Do wglądu dołącza się również książeczkę opłat za energię elektryczną. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku główny najemca otrzymuje decyzję administracyjną przyznającą lub odmawiającą przyznania mu tego świadczenia. Od decyzji przysługuje mu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w mieście wojewódzkim za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. Obowiązuje termin 14 dniowy licząc od daty otrzymania takiej decyzji (art. 104 K.p.a.).Dodatek mieszkaniowy po jego przyznaniu jest wypłacany przez 6 miesięcy na konto administracji budynku. Co ważne, może być on wstrzymany w drodze decyzji administracyjnej w przypadku gdy nie jest na bieżąco opłacany czynsz. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie poprzez „Wyszukiwanie po hasłach” (hasło: dodatek mieszkaniowy). Stypendium dla studenta Studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych mogą ubiegać się w swojej uczelni o pomoc materialną. Dotyczy to studentów uczelni państwowych i niepaństwowych . Zgodnie z Ustawą z 27.07 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane jest ono na wniosek studenta. Wysokość dochodu, które uprawnia studenta do ubiegania się o to świadczenie ustalane jest przez rektora . Rektor uczelni podejmuje taką decyzję w porozumieniu z organem samorządu studenckiego. Stypendium socjalne jest przyznawane na dany semestr lub rok akademicki. W danym roku akademickim jest ono wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendium socjalne przyznaje dziekan uczelni. Od decyzji dziekana student może odwołać się do rektora uczelni. Szczegółowych informacji odnośnie stypendium socjalnego udzielają dziekanaty uczelni. Obok stypendium socjalnego na wniosek studenta może być przyznana mu również zapomoga . Dotyczy ona przyczyn losowych w których znalazła się rodzina studenta. Przykład może stanowić: śmierć członka rodziny studenta, nagła choroba w rodzinie, klęska żywiołowa. Niniejsza zapomoga stanowi świadczenie jednorazowe. Może być przyznana studentowi nie więcej niż dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego. Podstawa prawna: - art. 3 ust. 1, - art. 4,- art. 6 pkt 9 i 10, - art. 7, - art. 36, - art. 108 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 oraz z 2005 r. nr 180, poz. 1493); - art. 5 ust. 1, - art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (publikacja: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 oraz Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992). - art. 2 – 8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71, poz. 734 z póżn. zm.); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr nr 156, poz. 1817); - Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365)

DODANO:
27/10/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie