PYTANIE: Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy

Jak mam sformułować tekst wypowiedzenia umowy o pracę dla swego pracodawcy, który od kilku miesięcy zalega z uregulowaniem wobec mnie kwestii finansowych za urlop wypoczynkowy oraz nadgodziny?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 55. par. 1[1] pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji jeżeli pracodawca dopuścił sie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, które ciążą na nm wobec pracownika (np.: terminowa wypłata wynagrodzenia). W celu skorzystania z tego sposobu rozstania się z pracodawcą pracownik musi wykazać, że w tej sytuacji mają miejsce następujące zdarzenia prawne: 1)naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika, 2)naruszenie to zostało zawinione przez pracodawcę, 3)naruszenie powyższe ma charakter ciężki. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 55 par. 1[1] K.p. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2000 r. ( I PKN 516/99, OSNP 2001, s. 16, poz. 516) stwierdza, że przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 par. 1[1] K.p.) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Przykładem może być tutaj niewypłacalnie pracownikom należnego im wynagrodzenia za pracę, świadczeń urlopowych oraz przepracowanych godzin nadliczbowych. Należy pamiętać też o tym, że nie tylko szkoda majątkowa stanowi podstawę wypowiedzenia umowy o prace przez pracownika. Jest nią również bezpieczeństwo pracy, właściwa ochrona zdrowia, godność pracownika oraz jego prawo do wypoczynku. W świetle art. 55 par. 1[1] K.p. pracownikowi, który dokonał rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę „(…) przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”. Literatura prawnicza (Kodeks pracy Komentarz pod red. prof. Barbary Wagner, Gdańsk, 2004, s. 247) podaje: „(…) Pracodawca może się nie zgodzić z oceną, że ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze i nie wypłaci odszkodowania. W takim przypadku, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia w sądzie odszkodowania, o ile oczywiście wykaże zasadność rozwiązania umowy.” Tekst rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy należy napisać następująco: 1)w lewym górnym rogu pisma należy podać oznaczenia pracownika; imię i nazwisko, nr ewidencyjny, miejsce gdzie pracownik jest zatrudniony, 2)w prawym górnym rogu należy podać miejscowość i datę (miejscowość jest w tym przypadku siedzibą pracodawcy) a nieco niżej oznaczenia pracodawcy, czyli jego pełną nazwę i adres, 3)pismo należy zatytułować: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, 4)w treści pisma piszemy: Na podstawie art. 55 par. 1 [1] K.p. . rozwiązuję z dniem ……..2006 r. umowę o pracę na czas ……… zawartą w dniu …………Przyczyną rozwiązania niniejszej umowy jest ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązków pracowniczych, a konkretnie niewypłaceni mi należnego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Z urlopu korzystałem w dniach ………………….Nie otrzymałem również wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za miesiąc …………….. W związku z powyższym zgłaszam roszczenie w kwestii wypłaty przysługującego mi odszkodowania za okres ustawowego wypowiedzenia niniejszej umowy, 5)pismo należy czytelnie podpisać. W sytuacji powyższej należy pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi zostać złożone na piśmie przed upływem miesiąca od dnia, kiedy pracownik dowiedział się o przyczynie podanej w wypowiedzeniu. Wynika to z treści art. 55 par. 2 K.p.- „(…) Przepis art. 52 par. 2 K.p. stosuje się odpowiednio”. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 1997 r. ( I PKN 443/97, OSNP 1998, z. 21, poz. 631) orzekł, że w przypadku ciągłego naruszania obowiązków pracowniczych, termin rozpoczyna bieg od ostatniego ze zdarzeń składających się na to zachowanie. Podstawa prawna: - art. 55 par.1 K.p., - art. 55 par. 1[1] K.p., - art. 55 par. 2 K.p.,

DODANO:
25/03/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie