Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy

Jak mam sformułować tekst wypowiedzenia umowy o pracę dla swego pracodawcy, który od kilku miesięcy zalega z uregulowaniem wobec mnie kwestii finansowych za urlop wypoczynkowy oraz nadgodziny?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 55. par. 1[1] pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji jeżeli pracodawca dopuścił sie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, które ciążą na nm wobec pracownika (np.: terminowa wypłata wynagrodzenia). W celu skorzystania z tego sposobu rozstania się z pracodawcą pracownik musi wykazać, że w tej sytuacji mają miejsce następujące zdarzenia prawne: 1)naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika, 2)naruszenie to zostało zawinione przez pracodawcę, 3)naruszenie powyższe ma charakter ciężki. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 55 par. 1[1] K.p. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2000 r. ( I PKN 516/99, OSNP 2001, s. 16, poz. 516) stwierdza, że przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 par. 1[1] K.p.) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Przykładem może być tutaj niewypłacalnie pracownikom należnego im wynagrodzenia za pracę, świadczeń urlopowych oraz przepracowanych godzin nadliczbowych. Należy pamiętać też o tym, że nie tylko szkoda majątkowa stanowi podstawę wypowiedzenia umowy o prace przez pracownika. Jest nią również bezpieczeństwo pracy, właściwa ochrona zdrowia, godność pracownika oraz jego prawo do wypoczynku. W świetle art. 55 par. 1[1] K.p. pracownikowi, który dokonał rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę „(…) przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”. Literatura prawnicza (Kodeks pracy Komentarz pod red. prof. Barbary Wagner, Gdańsk, 2004, s. 247) podaje: „(…) Pracodawca może się nie zgodzić z oceną, że ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze i nie wypłaci odszkodowania. W takim przypadku, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia w sądzie odszkodowania, o ile oczywiście wykaże zasadność rozwiązania umowy.” Tekst rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy należy napisać następująco: 1)w lewym górnym rogu pisma należy podać oznaczenia pracownika; imię i nazwisko, nr ewidencyjny, miejsce gdzie pracownik jest zatrudniony, 2)w prawym górnym rogu należy podać miejscowość i datę (miejscowość jest w tym przypadku siedzibą pracodawcy) a nieco niżej oznaczenia pracodawcy, czyli jego pełną nazwę i adres, 3)pismo należy zatytułować: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, 4)w treści pisma piszemy: Na podstawie art. 55 par. 1 [1] K.p. . rozwiązuję z dniem ……..2006 r. umowę o pracę na czas ……… zawartą w dniu …………Przyczyną rozwiązania niniejszej umowy jest ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązków pracowniczych, a konkretnie niewypłaceni mi należnego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Z urlopu korzystałem w dniach ………………….Nie otrzymałem również wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za miesiąc …………….. W związku z powyższym zgłaszam roszczenie w kwestii wypłaty przysługującego mi odszkodowania za okres ustawowego wypowiedzenia niniejszej umowy, 5)pismo należy czytelnie podpisać. W sytuacji powyższej należy pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi zostać złożone na piśmie przed upływem miesiąca od dnia, kiedy pracownik dowiedział się o przyczynie podanej w wypowiedzeniu. Wynika to z treści art. 55 par. 2 K.p.- „(…) Przepis art. 52 par. 2 K.p. stosuje się odpowiednio”. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 1997 r. ( I PKN 443/97, OSNP 1998, z. 21, poz. 631) orzekł, że w przypadku ciągłego naruszania obowiązków pracowniczych, termin rozpoczyna bieg od ostatniego ze zdarzeń składających się na to zachowanie. Podstawa prawna: - art. 55 par.1 K.p., - art. 55 par. 1[1] K.p., - art. 55 par. 2 K.p.,

DODANO:
25/03/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie