PYTANIE: Czy można zmienić pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin na umowę na czas określony na pół etatu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zmiana warunków pracy i płacy jest najczęściej niekorzystna dla pracownika, jednak czasami pracodawca jest zmuszony warunkami np.: ekonomicznymi do zmiany tych warunków. Ustawodawca dał możliwość pracodawcom zmiany tych warunków bez konieczności rozwiązywania umów o pracę. Pracodawca może to uczynić za pomocą tzw. ,,wypowiedzenia zmieniającego" regulowanego w art. 42 KP. Inicjatywa leży tutaj wyłącznie po stronie pracodawcy. Pracownik więc nie może skutecznie wypowiedzieć warunków pracy i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Na podstawie art. 42 § 2 KP wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Warunki te muszą być konkretnie określone np.: zmiana wysokości stawki godzinowej z podaniem nowej niższej stawki. Bez spełnienia tego warunku jest to wyłącznie propozycja do której nie można stosować zapisów dotyczących wypowiedzenia zmieniającego. Zaproponowanie pracownikowi nowych warunków wynagrodzenia, bez oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę, nie jest wypowiedzeniem zmieniającym (wyrok SN z dnia 7 stycznia 1997 r., I PKN 51/96, OSNAP nr 16/1997 r, poz. 288). Warunki te muszą być podane na piśmie. Forma ustna jest nieprawidłowa. Nie jest dopuszczalna zmiana w tym trybie umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony. Takie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 kwietnia 1994 r. (I PZP 52/93, OSN zbiór orzeczeń nr 11, poz. 164). Jeżeli pracodawca chciałby zmienić rodzaj umowy może tego dokonać za pomocą porozumienia stron, o ile oczywiście uzyska na to zgodę pracownika. Zmiana warunków pracy i płacy może zostać dokonana za pomocą porozumienia zmieniającego te warunki. Porozumienie to jest zawarte pomiędzy pracodawcą i pracownikiem i wymaga zgodnej woli obu stron umowy. Strony w tym trybie mogą dość swobodnie zmieniać warunki pracy i płacy. Na podstawie tego typu porozumień można zmieniać warunki pracy i płacy na przykład zmienić umowę o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony. Za pomocą tego typu porozumień można także znieść ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę przysługującą kobietom w ciąży, Tego typu umów nie konsultuje się także z zakładową organizacją związkową. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1998 roku, I PKN 29/98 porozumienie stron zmieniające warunki płacy nie podlega ocenie według zasad określonych w art. 42 § 2 KP (dotyczących wypowiedzenia zmieniającego). Co do zasady porozumienie takie można zawrzeć ustnie. Jednakże co jest zrozumiałe lepiej aby było ono zawarte na piśmie dla celów dowodowych. Co istotne porozumienie stron, treść tego porozumienia nie może być mniej korzystna dla pracownika niż jak to wynika z przepisów prawa pracy (art. 18 KP).

DODANO:
10/08/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie