PYTANIE: Jak zmienić nazwisko dziecka?

Mam 4-letniego synka, który nosi nazwisko ojca (nie byłam z ojcem dziecka w związku małżenskim). Ojciec dziecka mimo wyznaczonych przez sąd terminów spotkań nie widuje sie z synem od 2 lat. Praktycznie od jego urodzenia nie ma z nim kontaktu. Chciałabym przywrócić synowi moje nazwisko. Wiem, że aby tego dokonać, potrzebna jest zgoda ojca dziecka. Czy jest to możliwe jeśli nie mam z nim kontaktu? Nie byłam z ojcem dziecka w związku małżeńskim, chciałabym założyć rodzinę z innym mężczyzną i dlatego nie chciałabym, aby dziecko miało inne nazwisko, ojciec dziecka nie ma z nami żadnego kontaktu, ma ustalone alimenty, które od pewnego czasu płaci.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Aby móc zmienić nazwisko dziecka noszącego nazwisko ojca, niezbędna jest co do zasady zgoda jego ojca. Istnieje kilka sposobów na zmianę nazwiska dziecka. Zakładam, że ojciec dziecka stał się jego ojcem w sensie prawnym na skutek jego uznania. Jeżeli ojcostwo dziecka zostało ustalone na podstawie orzeczenia sądowego (sądowe ustalenie ojcostwa), nazwisko dziecka będzie dużo łatwiej zmienić. Zgodnie z art. 89 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki. Zgodnie natomiast z art. 89 § 2 KRiO sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy w wydanym później postanowieniu nadaje dziecku na jego wniosek albo na wniosek jego przedstawiciela ustawowego nazwisko ojca. Jeżeli zawrze Pani związek małżeński z innym mężczyzną, sam ten fakt nie spowoduje zmiany nazwiska dziecka. Zgodnie bowiem z art. 90 § 1 KRiO jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. Jeżeli więc ojcostwo zostało ustalone sądownie, w chwili gdy wyjdzie Pani za mąż i zmieni nazwisko, automatycznie dziecko również otrzyma Pani nowe nazwisko. Jednym ze sposobów na zmianę nazwiska dziecka jest jego przysposobienie przez Pani przyszłego męża. Zgodnie z art. 122 KRiO przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków przysposabia dziecko drugiego małżonka - nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Do przysposobienia niezbędna jest jednak co do zasady zgoda ojca dziecka. Zgodnie z art. 119 KRiO do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku przysposobienia dziecko utraci prawo do alimentów od swojego biologicznego ojca, nie będzie również po nim dziedziczyć. Istnieje również możliwość na administracyjną zmianę nazwiska dziecka. Zgodnie z ustawą o zmianie imion i nazwisk zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek na zasadach określonych w przepisach niniejszej ustawy. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca nosi nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim, posiadające formę imienia albo pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione. Co ważne w Pani przypadku, zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej. Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje przedstawiciel ustawowy. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy wyjdzie Pani za mąż i zmieni nazwisko na nazwisko męża albo stworzy nazwisko dwuczłonowe, nazwisko to otrzyma również Pani dziecko, ale wyłącznie za zgodą ojca dziecka. Jeżeli ojciec dziecka się nie zgodzi, powinna Pani wystąpić do sądu rodzinnego z odpowiednim wnioskiem o wydanie przez sąd orzeczenia, które zastąpi zgodę ojca. Jeżeli sąd się zgodzi, dziecko będzie nosiło Pani nazwisko. RW

DODANO:
08/12/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie