PYTANIE: Jak wyeksmitować lokatorów z mojego mieszkania?

Po moich rodzicach w drodze spadku otrzymałam mieszkanie własnościowe. Mieszka w nim moja córka wraz z rodziną. Córka ma spisaną umowę z moją nieżyjącą już matką o użyczenie lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, poza tym nie posiada żadnego prawa do zajmowanego lokalu (jest tam zameldowana). Zamierzam sprzedać odziedziczone mieszkanie. Córka nie chce jednak opuścić zamieszkiwanego lokalu. Co mogę zrobić, aby córka opuściła moje mieszkanie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Dzięki temu z formalnego punktu widzenia będzie Pan właścicielem mieszkania, wpisanym w księdze wieczystej. Jeżeli Pańska córka zawarła umowę użyczenia ze spadkodawcą umowę użyczenia na czas nieokreślony, to wiąże ona również Pana jako spadkobiercę. W celu zakończenia jej obowiązywania należy ją wypowiedzieć. Jeżeli w umowie użyczenia nie określono żadnego terminu wypowiedzenia, powinno ono nastąpić z zachowaniem zwyczajowych terminów wypowiedzenia. Można przyjąć, że w przypadku użyczenia lokalu mieszkalnego na zasadzie analogii stosuje się terminy przewidziane dla umowy najmu. Wypowiedzenie powinno zatem nastąpić najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (trzymiesięczny termin wypowiedzenia). Po upływie terminu wypowiedzenia Pańska córka utraci tytuł prawny do przebywania w lokalu i będzie można podjąć kroki w celu usunięcia jej z mieszkania. Jeżeli mieszkanie nie zostanie dobrowolnie opuszczone, niezbędne będzie zwrócenie się do sądu w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego. Osoba bezpłatnie korzystająca z użyczonego mieszkania jest lokatorem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z jej przepisami w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd badając czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, bierze pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Jeżeli uzyska Pan już wyrok eksmisyjny, postępowanie egzekucyjne przeprowadzi komornik. Obecnie nie ma już eksmisji na bruk, co oznacza, że w celu wyeksmitowania lokatorów niezbędne jest albo dostarczenie lokalu zastępczego przez wierzyciela (czyli przez Pana), albo dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego, do którego to lokalu komornik wyeksmituje lokatorów. JM, RW

DODANO:
15/12/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie