PYTANIE: Kiedy należy powiadomić pracodawcę o ciąży ?

Mam pytanie kiedy najlepiej powiedzieć (albo przedstawić zaświadczenie) pracodawcy ze jestem w ciąży?? Pracuję na umowę próbną, 3 m-ce od 1 listopada, a więc umowa ta kończy się 31 stycznia...a ja zaczynam właśnie .. 5 miesiąc...wiem że jest to nie fer, jak się to mówi...ale faktycznie o ciąży dowiedziałam się tydzień przed podpisaniem umowy, po wygraniu konkursu...czuję się z tym faktem, że oszukałam pracodawcę niezbyt db..ale na dziecku bardzo nam zależy... a z tego co się dowiedziałam przysługuje mi przedłużenie umowy do czasu porodu...a co będzie z zasiłkiem macierzyńskim?? Ponieważ słyszę coś że ZUS zdarza się że nie wypłaca...

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na początek kilka informacji ogólnych przybliżających ochronę macierzyństwa. Przepisy Kodeksu pracy a konkretnie art. 176 - 185 K.p. zapewniają szeroki zakres ochrony pracownicy w ciąży. Dotyczy to kobiet, które posiadają status pracownika.(art. 2 K.p.). Art. 185 par. 1 K.p. wymaga żeby stan ciąży był potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Co ważne, pracownica powinna go przedstawić przed końcem zawartej terminowej umowy o pracę. Jeżeli odpowiednio wcześniej nie dokona tej czynności zawarta przez nią terminowa umowa o pracę rozwiąże się. Ochrona pracownicy w ciąży następuje z chwilą dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy. Istnieje wiele powodów poinformowania pracodawcy o ciąży: 1) pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, oraz nie może ich delegować poza miejsce pracy (art. 178 par. 1 K.p.); 2) pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w systemach i rozkładach czasu pracy, w których dobowy wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin (art. 148 K.p.); 3) pracodawcy nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 K.p.); 4) pracodawca ma obowiązek przenieść z własnej inicjatywy pracownicę w ciąży do innej pracy w przypadku gdy zatrudniona jest przy pracy wzbronionej dla niej ze względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli jest to niemożliwe ma on obowiązek zwolnić ją na niezbędny czas z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 par. 1 K.p.). Co ważne, pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia (art. 17 par. 5 K.p.) Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określony został w Rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 z póżn. zm.). W sytuacji, jeżeli zostanie ustalony stan ciąży u przyszłej kandydatki do pracy, wtedy pracodawca nie może jej dopuścić do pracy wzbronionej kobietom w ciąży. Ciężarne nie mogą pracować m.in.: 1) w pozycji wymuszonej; 2) w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej; 3) w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 stopni Celsjusza; 4) przy pracach w hałasie, drganiach, w zasięgu pól elektromagnetycznych, promieniowaniu; 5) przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godziny na dobę; 6) przy pracach na wysokościach; 7) przy pracach w wykopach; 8) przy pracach w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia; 9) przy pracach przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakażnymi lub wirusami; 10) przy pracach na linii produkcyjnej w wymuszonym tempie pracy; 11) przy pracach wewnątrz zbiorników i kanałów; 12) przy gaszeniu pożarów, oraz usuwaniu skutków wszelkich awarii; 13) przy uboju zwierząt hodowlanych. Powyższe zakazy obowiązują od czasu, gdy pracodawca wie o odmiennym stanie pracownicy. W art. 177 par 1, par. 3 i 3[1] K.p. znajdują się przepisy regulujące zasady wypowiadania umów o pracę kobietom w ciąży. Z zawartych tam informacji wynika, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Co ważne, powyższego przepisu nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli pracownica w ciąży zachoruje to lekarz ginekolog wystawi jej druk L-4 i wtedy wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100% wynagrodzenia , a nie 80% . Kobiecie w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę lub ją rozwiązać bez wypowiedzenia w następujących przypadkach: 1) kobieta w ciąży jest zatrudniona na okres próbny, krótszy niż 1 miesiąc; 2) zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, a działająca w zakładzie organizacja związkowa reprezentująca tę pracownice wyraziła na to zgodę; 3) ogłoszona została upadłość lub likwidacja pracodawcy. Powracam do pytania : Kiedy najlepiej powiedzieć (albo przedstawić zaświadczenie) pracodawcy że jestem w ciąży?. W przepisach Kodeksu pracy nie ma nie ma odpowiednich zapisów w tej kwestii. Może Pani w każdej chwili dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o ciąży. Samo ustne powiadomienie pracodawcy nie wystarczy. W celu korzystania z uprawnień przysługującym kobietom w ciąży konieczne jest zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie takie jest wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.z 1996 r. nr 69, poz.332 z póź. zm.). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego ( wyrok SN z dnia 9 września 1977 r. (I PRN 115/77, OSNCP 1978, z 10, poz. 177) - "zaświadczenie lekarskie o ciąży pracownicy nie musi odpowiadać żadnym wymaganiom formalnym, byleby zostało wydane przez lekarza i stwierdzało fakt ciąży pracownicy, a w razie potrzeby również fakt jej zaawansowania”. Co do zasady umowa na okres próbny nie ulega przedłużeniu. Może ona wynosić maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli jest Pani w ciąży i pracodawca wie o tym, a Pani okres zatrudnienia „na próbę” jest dłuższy niż 1 miesiąc, to w świetle art. 177 par. 3 K.p. umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu. W celu powołania się na ochronę trwałości stosunku pracy miesiące ciąży ustala się według kalendarza księżycowego. Wynika z niego, że 1 miesiąc = 28 dni (wyrok SN z 5 grudnia 2002 r. opublikowany w OSNP nr 12/2004). Może Pani poprosić lekarza o zaświadczenie które dokładnie określałoby datę zajścia w ciążę. W tym przypadku musi Pani podać, po co takie zaświadczenie jest potrzebne Lekarz ginekolog wyda zaświadczenie z przybliżoną datą zajścia w ciążę. Jeżeli zaświadczenie niniejsze potwierdzi zajście w ciążę przed upływem 3 miesięcy pracodawca nie może Pani zwolnić. Co ważne, musi on otrzymać to zaświadczenie przed końcem Pani umowy na okres próbny. W świetle art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 ze zm.) ubezpieczonej pracownicy, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa została przedłużona do dnia porodu, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. Na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2006 r. nr 221, poz. 1615) wydłużony został urlop macierzyński. Ustawodawca zmienił art. 180 K.p. W świetle tego przepisu prawnego pracownicy – matce przy pierwszym porodzie należy się 18 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przy każdym następnym porodzie wymiar ten jest zwiększany do 20 tygodni. W przypadku, gdy pracownica ta urodzi przy jednym porodzie więcej niż jedno dziecko, wówczas należy jej się 28 dni urlopu macierzyńskiego. Niniejsza zmiana weszła w życie 19 grudnia 2006 r. Więcej informacji w kwestii uprawnień związanych z rodzicielstwem znajduje się na naszych stronach poprzez „Wyszukiwanie po hasłach”(hasła: ciąża, zasiłek macierzyński ) oraz w dziale „Publicystyki”. Podstawa prawna: - art. 2 K.p.; - art. 176 - 185 K.p.; - art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 ze zm.); - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2006 r. nr 221, poz. 1615); - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 z póżn. zm.). Stan prawny na 4 stycznia 2007 r. WK

DODANO:
04/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie