PYTANIE: Monitoring elektroniczny skazanych

Jakie w moim przypadku można zastosować procedury odbycia kary poza zakładem karnym korzystając z "bransoletki", której wprowadzenie w tym roku zapowiedział Minister Z. Ziobro? Postanowieniem Sądu Rejonowego zostałem skazany na odbycie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 miesięcy i 16 dni zasądzonej z powodu niewykonania w terminie pracy społecznej, na którą zostałem skazany.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości „Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego” została przekazana do prac w sejmie. Prace nad nią cały czas trwają i mogą spowodować zmianę postanowień projektu. Trudno jest też przewidzieć kiedy ustawa zostanie uchwalona i kiedy wejdzie w życie. Trudno jest też powiedzieć czy po wejściu ustawy sąd zastosuje w Pana przypadku system dozoru elektronicznego. Z treści projektu wynika, że istnieje taka możliwość jeśli w ocenie sądu zostaną spełnione wszystkie przesłanki. Skazany może złożyć wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego zamiast umieszczenia go w zakładzie karnym, ale nie mogę przewidzieć czy zostanie on pozytywnie rozpatrzony przez sąd. Zgodnie z art. 7 projektu przepisy ustawy będą miały zastosowania do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności. Zatem ustawa ta będzie mogła być zastosowana w przedmiotowym przypadku o ile taką decyzję podejmie sąd penitencjarny. Zgodnie z art. 6 projektu sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 6 miesięcy poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego skazanemu posiadającemu określone miejsce pobytu, zgodę osób wspólnie z nim przebywających lub zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary oraz jeżeli szczególne względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające zainstalowanie i funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej „warunkami technicznymi”. Zatem sąd może uznać, że konieczne jest osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Ponadto przewidziano, że zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie udziela się skazanemu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności, który był uprzednio skazany na taką karę, chyba że zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego. W myśl art. 8 ust. 1 projektu ustawy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności: 1) pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej, 2) udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary w ramach dozoru elektronicznego i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, a zwłaszcza kontaktowania się z sądowym kuratorem zawodowym, 3) noszenia nadajnika w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w tym systemie, 4) dbania o powierzone skazanemu elektroniczne urządzenia rejestrujące, a zwłaszcza ochrony przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem nadajnika, 5) poddania się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego mającym na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika, 6) uiszczenia w określonym terminie równowartości kosztów postępowania wykonawczego związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Zgodnie z art.35 projektu „Orzekanie w sprawach dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana”. W myśl art. 36 sąd penitencjarny orzeka: 1) na wniosek skazanego, lub 2) za zgodą skazanego, na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego. W art. 37 projektu przewidziano, że wniosek z uzasadnieniem składa się na piśmie albo ustnie do protokołu posiedzenia sądu. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 6. Zgodnie z art. 38 jeżeli wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego powinno odbyć się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa. W myśl art. 41 w postanowieniu o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, sąd penitencjarny: 1) określa miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków, 2) wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości do umieszczenia elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz gotowości do założenia nadajnika, 3) określa koszty postępowania wykonawczego związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz termin ich uiszczenia. Zgodnie z art. 42 sąd penitencjarny może zwolnić skazanego w całości lub w części od ponoszenia kosztów postępowania wykonawczego związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie lub rodziny. W myśl art. 49 na postanowienie sądu penitencjarnego, zażalenie przysługuje skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi, a także sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o zezwolenie; w przypadku skazanego, który odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, zażalenie przysługuje także dyrektorowi zakładu karnego. Złożenie zażalenia wstrzymuje wykonanie postanowienia o udzieleniu tego zezwolenia. Pełen tekst projektu został zamieszczony na stronie: http://www.ms.gov.pl/projekty/proj06017b.rtf JM

DODANO:
27/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie