PYTANIE: Co wlicza się do stażu pracy w gospodarstwie rolnym?

Czy zalicza się do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym od dnia 1969.04.14 do 1972.09.30. W dniu 1969.04.14 ukończyłem 18 lat. W tym okresie mieszkałem z rodzicami i babcią oraz pracowałem w gospodarstwie rolnym. Starostwo Powiatowe poświadcza, że Lis Melania od roku 1962 była osobą władającą gruntami o powierzchni 2,78 ha. Lis Melania ur w 1882 r była moją babcią. Z uwagi na stan zdrowia i wiek babci w podanym okresie gospodarstwo rolne prowadzili moi rodzice jako samoistni posiadacze gospodarstwa mojej babci. Babcia zmarła w 1973 r. Od 1978 rodzice moi zostali właścicielami tego gospodarstwa na mocy aktu uwłaszczenia. Obecnie ja jestem właścicielem tego gospodarstwa. Mam zeznania 2 świadków, że w/w czasie pracowałem w tym gospodarstwie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Właściwe są tutaj zapisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.90.54.310 z późń zm.). Na podstawie zapisów tej ustawy do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy zalicza się okresy pracy przypadajace przed dniem 1 stycznia 1983 roku po ukonczeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub tesciów poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczecie jego prowadzenia osobiscie lub z współmałżonkiem (art. 1 ust. 2 ustawy). Zaliczenie to następuje tylko wówczas, gdy przepisy prawa (lub postanowienia ukladu zbiorowego pracy albo porozumienia w/s zakladowego systemu wynagradzania) przewidują wliczanie do stazu pracy, od którego zaleza uprawnienia pracownika wynikajace ze stosunku pracy okresów zatrudnienia w innych zakladach pracy (art. 1 ust. 1 ustawy). Należy jednak pamiętać, iż w celu wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy konieczne jest objęcie gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze wspólmalżonkiem. W przeciwnym wypadku w razie niespełnienia tych warunków wspomniane okresy pracy nie podlegaja wliczeniu do stazu pracy (wyrok NSA z 30.01.2001r., II SA 613/00). Nie jest natomiast wymagane, aby objęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego nastapiło bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy, może między tymi okresami wystąpic przerwa (wyrok SN z 07.09.1999r. OSNP 2001/1/10). Ponadto konieczne jest, aby gospodarstwo, w którym praca byla wykonywana należało do rodziców lub tesciów. Warunki ustawy sa natomiast spełnione, jesli objęta zostanie tylko część gospodarstwa, która może formalnie stanowić gospodarstwo rolne (wyrok SN z 16.12.1994r. OSNP 1995/16/205). Co istotne, przez prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców lub teściów na podstawie art. 1 ust. 2 powyższej ustawy należy rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych ludzi (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym, wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza, w rozumieniu art. 336 kodeksu cywilnego (Śmiśniewicz-Podgórska T. "Praca na roli a świadczenia pracownicze", PUG 1993/2/14 - t.3). Przedmiotowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym nie wlicza się natomiast: 1) w przypadku, gdy na podstawie przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza sie tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w warunkach szczególnych (art. 1 ust. 2 ustawy), 2) do okresu zatrudnienia, od którego zalezy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego swiadczenia przyslugujacego z uplywem roku pracy lub okresu krótszego niz rok (art. 2 ustawy), 3) do okresu zatrudnienia, od którego zaleza uprawnienia niewynikajace ze stosunku pracy - np. uprawnienia do zasilku dla bezrobotnych (wyrok NSA z 30.04.1998r. II SA 413/98). Na podstawie art. 3 ust. 1 powyższej ustawy na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Co ważne jeżeli organ o którym mowa powyżej nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W takim wypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. RC

DODANO:
27/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.