PYTANIE: Trzynastka a urlop macierzyński

Jestem nauczycielem mianowanym z dwunastoletnim stażem, zatrudnionym na czas nieokreślony. W roku 2006 przepracowałam, będąc w ciąży, okres od stycznia do 15 maja, następnie od 16 maja do 15 września (łącznie z wakacjami) przebywałam na zwolnieniu lekarskim.Od 16 września do końca roku przebywałam na urlopie macierzyńskim.W styczniu tego roku nie otrzymałam tzw.trzynastej pensji za rok 2006 r. Pracodawca odwołał się do Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej twierdząc, że "trzynastka" nie należy mi się, gdyż nie przepracowałam w roku ubiegłym 6 miesięcy (Art.2.1. pkt.20). Czy urlop macierzyński może być traktowany tak jak zwolnienie lekarskie? W art. 2.3.pkt.6a) tej samej ustawy jest mowa,że "przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach korzystania z urlopu wychowawczego ".Czy zapis ten dotyczy również korzystania z urlopu macierzyńskiego iczy w związku z tyma należy mi się "trzynastka" za te rzepracowane 5 miesięcy i urlop macierzyński?Dodam,że w obecnej placówce pracuję 6 lat.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Tzw. "trzynastka" czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej. Zapisy tejże ustawy stosuje się także do nauczycieli Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Co istotne przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do trzynastki nie jest wymagane jak to wynika z art. 2 ust. 3 powyższej ustawy w przypadkach: 1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej), 2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące, 3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej, 4) rozwiązania stosunku pracy w związku z: a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją, 5) podjęcia zatrudnienia: a) w wyniku przeniesienia służbowego, b) na podstawie powołania lub wyboru, c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją, e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej, 6) korzystania: a) z urlopu wychowawczego, b) z urlopu dla poratowania zdrowia, c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, 7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika. W katalogu podanym powyżej nie wymieniono okresu korzystania z urlopu macierzyńskiego jako okresu uprawniającego do nabycia prawa do trzynastki także w przypadku nie przepracownia co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, a nie można go rozszerzać dowolnymi interpretacjami. Jeśli chodzi o niezdolność do pracy spowodowaną chorobą to nalezy pamiętać o tym, iż na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik nabywa więc prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Konieczne jest tutaj jednak efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego jak to wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26). W tej samej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził także, iż "przy ustaleniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego na podstawie tej ustawy nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez sędziego w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby". Tak więc okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą czy wypadkiem przy pracy nie jest okresem efektywnego wykonywania pracy. Z tego też powodu należy uznać, iż pracodawca może pomniejszyć wysokość wypłaconej trzynastki o okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem czy chorobą ponieważ pracownik w tym okresie nie wykonuje pracy pomimo tego że pozostaje nadal w stosunku pracy. Reasumując w tym przypadku nagroda roczna nie będzie przysługiwała ponieważ okres korzystania z urlopu macierzyńskiego nie jest traktowany identycznie dla potrzeb ustalania prawa do "trzynastki" jak czas korzystania z urlopu wychowawczego a pracownik w rozumieniu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie przepracował co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) RC

DODANO:
31/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.