PYTANIE: Ekwiwalent a śmierć pracownika

Stosunek pracy wygasł z powodu śmierci pracownika 24.12.2006 roku. Pracownik był zatrudniony na 1/3 etatu. Jak należy dokonać wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (jakie lata wziąć pod uwagę) posiadając poniższe informacje: w roku 2003 nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, w roku 2004, 2005, 2006 wykorzystał po 4 dni urlopu. Jednocześnie w wymienionych latach pracownik otrzymywał świadczenie urlopowe przy trwającym urlopie mniej niż 14 dni kalendarzowych
ednocześnie informuję ,że ww. osoba była pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, a udzielane świadczenie urlopowe nie było wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jak też Rady Nadzorczej.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 63(1) § 1 k.p. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, a w takim przypadku prawa majatkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częsciach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 63(1) § 2 k.p.). Art. 63(1) § 1 i 2 k.p. pozwala na realizację świadczeń wynikających ze stosunku pracy (wypłata wynagrodzenia po zmarłym, ekwiwalentu za urlop, nagród itd.), na rzecz jego najbliższej rodziny, z pominięciem prawa spadkowego. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71 tejże ustawy tj: 1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; 2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej; 3) małżonek, 4) rodzice. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku (konieczne jest w takim przypadku przeprowadzenie postępowania spadkowego tj. złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku itd.). Jak już wspominano powyżej z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa a w związku z tym konieczne jest wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy uprawnionym członkom rodziny na podstawie art. 171 § 1 k.p. w powiązaniu z art. 63(1) § 1 i 2 k.p. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę (śmierci pracownika) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje zarówno za urlop zaległy jaki i za bieżący. Prawo do ekwiwalentu nabywają w tym przypadku osoby uprawnione w dacie wygaśnięcia stosunku pracy czyli śmierci pracownika (analogicznie należy tutaj stosować wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1976 r., I PRN 71/76, OSN 1977/5/97). Samo prawo do do urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 291 § 1 k.p. ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od od końca roku kalendarzowego w którym pracownik nabył prawo do urlopu. W tym przypadku prawo do urlopu wypoczynkowego za 2003 r. przedawniłoby się z końcem 2006 r. o ile nie doszło by do śmierci pracownika i nabycia praw majątkowych do ekwiwalentu z dniem wygaśnięcia stosunku pracy czyli z dniem 24.12.2006 r. (dzień śmierci pracownika) przez uprawnionych członków rodziny. Ponieważ biegnie tu już nowy termin przedawnienia (nie mamy już tutaj do czynienia z przedawnieniem prawa do urlopu wypoczynkowego za 2003 r. ale z przedawnieniem prawa do wypłaty ekwiwalentu) zakład pracy zmarłego nie będzie mógł się uchylić od wypłaty ekwiwalentu za 2003 r. powołując się na przedawienie urlopu za ten rok na podstawie art. 291 § 1 k.p. Tak więc należy obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2003, 2004, 2005, 2006 na zasadach określonych w § 14 - 19 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997r. Nr 2, poz. 14 z póżń. zm). Jeśli chodzi o samo obliczenie wysokości ekwiwalentu warto tutaj zacytować wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1976 r., I PRN 71/76 (OSNCP 1977, nr 5-6 poz. 97) w którym to czytamy "Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. Wysokość ekwiwalentu oblicza się zatem na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzajacego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, chociażby ekwiwalent przysługiwał pracownikowi za urlopy należne za porzednie lata pracy." Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335, z póżń. zm.) świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Co istotne, urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy (wyklucza się tutaj niedziele i święta chyba że dni te byłyby dla pracownika dniami pracy oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy). Pracodawca może wprowadzić korzystniejsze zasady wypłaty świadczenia urlopowego niż ustawowe, jest to dopuszczalne na podstawie art. 18 k.p.. Jednakże jest to suwerena decyzja pracodawcy, która nie powinna obciążać w przyszłości pracownika w żaden sposób. Podstawa prawna: - art. 63(1) k.p., art. 171 k.p. - art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335, z póżń. zm.) RC

DODANO:
06/02/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie