PYTANIE: Oświadczenie o niekaralności

Czy osoba, której odebrano uprawnienia instruktora nauki jazdy za wypadek spowodowany po pijanemu (rok 2000, bez ofiar) i która odpowiadała za to wykroczenie przed kolegium, popełniła przestępstwo popełnione umyślnie i czy w związku z tym może się ubiegać o stanowisko dyrektora szkoły jako spełniająca warunki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, w szczególności - jako osoba spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 2.9 ogłoszenia o konkursie (zał. do rozporządzenia)?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Właściwe tutaj będzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.04.256.2572 z późń. zm.). Na podstawie § 1 powyższego rozporządzenia stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który: 1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Jak wynika więc z § 1 pkt. 7 powyższego rozporządzenia stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przeciwko któremu toczy się postępowanie karne. Wspomniane w pytaniu rozporządzenie i załącznik dotyczą składanego w postępowaniu oświadczenia, że „kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne”. W pytaniu zaznaczono, że kara została wymierzona przez kolegium za wykroczenie. Zatem nie doszło do popełnienia przestępstwa lecz tylko wykroczenia i kandydat mógłby złożyć oświadczenie, iż nie był karany za przestępstwo (rozporządzenie nie wspomina nic o wykroczeniach). Należałoby jednak sprawdzić czy wydane wówczas orzeczenie dotyczyło przestępstwa określonego w kodeksie karnym, czy też wykroczenia przewidzianego w kodeksie wykroczeń. RC

DODANO:
21/02/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.