PYTANIE: Trzynastka

Pracownik przez 3 miesiące w roku kalendarzowym przebywał na zwolnieniu lekarskim (w zw. z wypadkiem przy pracy). Pozostałe 9 miesięcy pracował.
ak w tym konkretnym przypadku należałoby policzyć wysokość przysługującej pracownikowi "trzynastki"? Jak potraktowac miesiące przebywania na zwolnieniu? Czy podlegają one wyłączeniu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Tzw. "trzynastka" czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Co istotne przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do trzynastki nie jest wymagane w przypadkach: 1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej), 2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące, 3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej, 4) rozwiązania stosunku pracy w związku z: a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją, 5) podjęcia zatrudnienia: a) w wyniku przeniesienia służbowego, b) na podstawie powołania lub wyboru, c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją, e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej, 6) korzystania: a) z urlopu wychowawczego, b) z urlopu dla poratowania zdrowia, c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, 7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Co ważne pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Konieczne jest tutaj jednak efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego jak to wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26). W tej samej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził także, iż "przy ustaleniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego na podstawie tej ustawy nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez sędziego w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby". Tak więc okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą nie jest okresem efektywnego wykonywania pracy. Z tego też powodu należy uznać, iż pracodawca może pomniejszyć wysokość wypłaconej trzynastki o okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą ponieważ pracownik w tym okresie nie wykonuje pracy pomimo tego że pozostaje nadal w stosunku pracy. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 z późń. zm.) RC

DODANO:
28/02/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie