PYTANIE: Zwrot kosztów zakupu za ubranie robocze ?

W najbliższym czasie mam zamiar zwolnić się z obecnego zakładu pracy. Chciałbym się dowiedzieć czy pracodawca ma prawo potrącić mi z wypłaty za ubranie robocze a jeśli tak to na jakiej podstawie. Pytam bo mój znajomy zwolnił się nie dawno po dwóch miesiącach pracy i został poinformowany, że zostanie obciążony kosztami. Ubranie dostajemy co pół roku a zimowe chyba co rok.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach w przypadku jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Określenie jakie środki ochrony indywidualnej są niezbędne na danym stanowisku pracy następuje w danym zakładzie pracy. Pracodawca dokonuje tych ustaleń na podstawie porozumienia z funkcjonującym w danym zakładzie związkiem zawodowym lub jeżeli taki nie istnieje na terenie zakładu z przedstawicielem pracowników wybranym przez nich opierając się ogólnych i branżowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy (art. 237(9) k.p.). W przypadku nie przydzielenia przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej pracownik może skutecznie odmówić wykonywania pracy do czasu przydzielenia tych środków. Za czas w którym pracownik jest gotowy do pracy a nie wykonuje jej z powodu nie przydzielenia środków ochrony przysługuje mu wynagrodzenie za okres, w którym nie wykonywał pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. Co ważne pracodawca nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa pracy od zdania przez pracownika ubrania oraz obuwia roboczego. Należy jednak pamiętać o tym że zostają one przydzielone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się a w przypadku ich umyślnego zniszczenia, kradzieży pracownik jest obowiązany do pokrycia powstałej szkody. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. W przypadku nie przydzielenia przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego pracownik może skutecznie odmówić wykonywania pracy do czasu ich przydzielenia. Za czas w którym pracownik jest gotowy do pracy a nie wykonuje jej z powodu nie przydzielenia odzieży i obuwia roboczego przysługuje mu wynagrodzenie za okres, w którym nie wykonywał pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić aby odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. W ekwiwalencie tym powinny być uwzględnione rzeczywiste, realne koszty prania tj. koszty wody, proszku, energii itd. Pracodawca jest obowiązany zapewnić aby odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. Powierzanie pracownikowi przez pracodawcę prania, konserwacji, odpylania i odkażania ubrań roboczych, obuwia roboczego które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi jest niedopuszczalne (art. 237(10) k.p.). Co istotne obowiązek zapewnienia pracownikowi ubrań roboczych oraz obuwia roboczego został nałożony na pracodawcę poprzez odpowiednie zapisy Kodeksu Pracy a pracodawca nie może żądać zwrotu kosztów poniesionych na ich zakup od rozwiązującego umowę o pracę pracownika. Jedynie czego może żądać i wymagać w tym przypadku pracodawca to zwrot ubrań roboczych oraz obuwia roboczego przez pracownika jako że stanowią one właśność pracodawcy w celu dalszego ich użycia w zakładzie pracy. Należy jednak zauważyć, iż będzie to możliwe generalnie wyłącznie w przypadku odzieży roboczej, gdyż obuwia nie da się wyprać czy też odpowiednio odkazić. RC

DODANO:
14/03/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie