PYTANIE: Studia zaoczne w szkole wyższej bez skierowania pracodawcy

Jestem studentem ostatniego roku studiów i w tym roku mam obronę pracy magisterskiej. Czy przysługuję mi urlop szkoleniowy skoro na studia nie zostałem skierowany przez swojego obecnego pracodawcę? Czy przysługuje mi jakieś wolne na napisanie pracy magisterskiej?
roszę o pomoc oraz podanie podstawy prawnej, aktu w którym jest ujęta ta problematyka.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 17 K.p. pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W art. 4 pkt 6 K.p. ustawodawca również wskazuje o tymże obowiązku. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 2000 r. (I PKN 657/99) stwierdza, że ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie oznacza „(…) że pracownik może domagać się od pracodawcy zorganizowania i przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia (np. komputerowego), lecz wskazuje na ogólną powinność pracodawcy sprzyjania staraniom własnym pracownika o zdobycie kwalifikacji przydatnych lub niezbędnych do należytego wykonania aktualnej lub przyszłej pracy” (cytat za: „Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno – finansowych nr 25/2006, Wydawnictwo Podatkowe Gofin, s. 5). Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zakres świadczeń przysługujący pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 1993 r. nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. nr 31, poz. 216). W tym rozporządzeniu wymienione są szkolne i pozaszkolne formy kształcenia. Kształcenie w formach szkolnych obejmuje m.in. naukę w szkole wyższej. Uprawnienia oraz zakres świadczeń, które przysługują studiującemu pracownikowi zależy od tego, czy podjął on naukę ze skierowaniem czy bez skierowania pracodawcy. Pracownik podjął studia zaoczne bez skierowania pracodawcy u którego jest zatrudniony Zgodnie z dyspozycją zawartą w par. 5 ust. 1 ww. aktu prawnego pracownik, który podejmuje naukę bez skierowania pracodawcy u którego jest zatrudniony może wnioskować o udzielenie mu bezpłatnego urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Wymiar powyższego urlopu ustalany jest na zasadzie porozumienia stron między pracownikiem a pracodawcą. Okres bezpłatnego urlopu, który zostanie udzielony przez pracodawcę wliczany zostaje pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień, które wynikają z Kodeksu pracy (par. 5 ust. 2 rozporządzenia ). Podstawa prawna: - par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 1993 r. nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. nr 31, poz. 216) Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego: 1.Uchwała SN z dnia 10 marca 2005 r. , II PZP 2/05 (niepubl.): „ Przepis par. 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 pażdziernika 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z póżn. zm.) nie ma zastosowania do pracownika, który podjął naukę w szkole wyższej bez skierowania pracodawcy”. 2.Wyrok SN z dnia 27 listopada 1975., I PRN 37/75 (PiZS 1976, nr 11, poz. 71): „Uzupełnianie kwalifikacji zawodowych przez kontynuowanie studiów w czasie pracy może w usprawiedliwionym zakresie wywierać wpływ na zatrudnienie zawodowe pracownika, co jednak nie powinno być poczytane na jego niekorzyść”. Stan prawny na 19 kwietnia 2007 r. WK

DODANO:
20/04/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie