PYTANIE: Czy spółka cywilna ma podmiotowość prawną?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i inne przepisy np. kodeksu cywilnego - art. 431 definiujący pojęcie przedsiębiorcy, czy art. 331 mówiący o jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, nie przyznają spółce cywilnej zdolności prawnej. Spółka cywilna nie może we własnym imieniu nabywać praw ani zaciągać zobowiązań. Nie ma też zdolności sądowej, co oznacza, że nie może pozywać ani być pozywana, a do przeprowadzenia egzekucji ze wspólnego majątku wspólników konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Skutkiem braku zdolności prawnej jest też brak zdolności wekslowej spółki cywilnej. Nie może być ona przedmiotem praw lub zobowiązań wekslowych. Jedynie jej wspólnicy mogą być zobowiązani lub uprawnieni z weksla wystawionego lub przyjętego w związku z prowadzeniem wspólnej działalności gospodarczej, co stwierdzono w wyrok Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2000 r., syg. akt I CKN 395/98). Spółka cywilna nie ma też zdolności upadłościowej ani układowej. Właściwość ta przysługuje tylko jej wspólnikom-przedsiębiorcom (art. 5 i 215 prawa upadłościowego i naprawczego). Spółka cywilna tylko w niektórych dziedzinach jest traktowana jako podmiot prawa. Przepis art. 3 kodeksu pracy przyznaje spółce cywilnej przymiot pracodawcą. Również niektóre przepisy prawa podatkowego tj. art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, czy art. 11 ustawy o podatku akcyzowym nadają spółce cywilnej podmiotowość podatkową i czynią ją podatnikiem, płatnikiem, inkasentem. Z tego też względu spółce cywilnej nadawany jest numer identyfikacji podatkowej (NIP) na mocy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników JM

DODANO:
30/04/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie