PYTANIE: W jaki sposób dokonać działu spadku?

Jestem jednym z trzech spadkobierców domu po ojcu, chciałbym aby pozostałych dwóch spadkobierców mnie spłaciło albo, żebyśmy sprzedali dom i się podzielili na trzech, jednakże pozostała dwójka ani nie chce sprzedać domu ani nie kwapi się ze spłatą mojej części, proszę powiedzieć jakie mam prawa w tej kwestii, czego mogę żądać a czego nie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Dział spadku jest uregulowany w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego, natomiast sądowe postępowanie w sprawie działu spadku – w odpowiednich przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 1035 KC jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Zgodnie natomiast z art. 1037 § 1 KC dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Powyższe oznacza, że mogą Państwo dokonać działu spadku albo u notariusza, albo w sądzie. Każdy z tych wariantów ma swoje plus i minusy (koszty, długość postępowania). Do dokonania działu spadku u notariusza niezbędna jest jednak zgodna wola wszystkich spadkobierców – po prostu przed udaniem się do notariusza niezbędne jest dokładne uzgodnienie, w jaki sposób spadek zostanie podzielony. Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców nie zgadza się z wolą pozostałych spadkobierców, wówczas pozostaje jedynie droga sądowa. Zgodnie z art. 1038 § 1 KC sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Umowny dział spadku (u notariusza) może natomiast objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku. Podstawowe sposoby zniesienia współwłasności są następujące: - fizyczny podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości; - przyznanie całego domu jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem odpowiedniej spłaty pozostałych. W takiej sytuacji wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu można też obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. - sprzedaż domu i podział uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy. Jeżeli dojdzie do podziału spadku u notariusza, spadkobiercy mają w zasadzie pełną swobodę co do sposobu zniesienia wspólności – zależy to praktycznie wyłącznie od ich woli. Jeżeli pozostali spadkobiercy nie zgodzą się na Pańskie propozycje i nie przystaną na wariant umownego działu spadku, nie pozostanie Panu nic innego jak złożyć odpowiedni wniosek do sądu w celu dokonania sądowego działu spadku. Poniżej podajemy podstawowe przydatne informacje do przeprowadzenia sądowego działu spadku. Zgodnie z art. 680 KPC we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Zgodnie z art. 681 KPC jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło, dokonuje go sąd w toku postępowania działowego. Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać dane dotyczące okoliczności przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego. Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych. Jeżeli będzie brak podstaw do wydania postanowienia działowego na podstawie zgodnego wniosku uczestników, dział spadku będzie rozpoznany według przepisów KPC. Zawsze postępowanie toczy się sprawniej i szybciej, jeżeli wszyscy spadkobiercy złożą zgodny wniosek w sprawie sposobu działu spadku. Unika się wówczas np. kosztownych opinii biegłych, niższa jest również opłata sądowa. Zawsze warto więc przed udaniem się do sądu „dogadać się” z pozostałymi spadkobiercami, nawet kosztem większych ustępstw. W toku postępowania o zniesienie współwłasności sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego doprowadzić. Gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli spełnione zostaną wymagania, o których mowa w KPC, a projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Jeżeli brak podstaw do wydania postanowienia na skutek złożenia przez wszystkich spadkobierców zgodnego przeprowadzenia działu spadku, a zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne. W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do współwłaścicieli sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia. Opłatę stałą odwniosku w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Podstawa prawna: - kodeks cywilny - kodeks postępowania cywilnego RW

DODANO:
04/05/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie