PYTANIE: Jak ustalić adres dłużnika?

Dochodzę należności wynikającej z zawartej umowy kupna sprzedaży zabezpieczonej wekslem in blanco. Do dłużnika wysłałem zawiadomienie o uzupełnieniu weksla wraz z wezwaniem do jego wykupu. Przesyłka powróciła do mnie z adnotacją "adresat wyprowadził się" . Chciałbym uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Czy w takiej sytuacji powinienem najpierw uzyskać potwierdzenie jego adresu np. w ewidencji ludności? Czy jednak złożyć pozew i dopiero na wezwanie sądu pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty szukać aktualnego adresu dłużnika?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przed wniesieniem pozwu do sądu sugerujemy najpierw ustalić, gdzie aktualnie mieszka dłużnik. Nie ma bowiem większego sensu wszczynanie procesu w momencie, w którym nie zna się dokładnego adresu dłużnika. Jeżeli pomimo to pozew zostanie wniesiony do sądu, wraz z podaniem nieaktualnego adresu dłużnika, sąd w efekcie nie będzie mógł doręczyć mu wydanego nakazu zapłaty. W związku z tym uchyli wydany przeciwko dłużnikowi nakaz z urzędu i wezwie do wskazania adresu pozwanego pod rygorem zawieszenia postępowania (art. 4921 § 1 oraz art. 177 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd wyznaczy w tym celu 7- dniowy termin. Ustalenie danych adresowych powoda zabierze jednak najprawdopodobniej więcej czasu niż 7 dni. Tymczasem jeśli nie wykona się na czas wezwania, sąd zawiesi postępowanie w tej sprawie. Ewentualnie można napisać wniosek o przedłużenie terminu do złożenia prawidłowego adresu pozwanego, ale sąd nie musi tego wniosku uwzględnić. Wówczas również zawiesi postępowanie. Jeśli nie wykona się wezwania sądu dlatego, że nie uda się w wyznaczonym terminie ustalić adresu pozwanego, można też wystąpić do sądu na podstawie art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla dłużnika, ale na swój koszt. Kurator będzie podejmował za nieobecnego i nieświadomego toczącego się postępowania dłużnika wszelkie czynności niezbędne do obrony jego praw w czasie procesu. Kurator przede wszystkim będzie się starał nawiązać kontakt z dłużnikiem. Z tego względu często kuratorem sąd ustanawia kogoś z rodziny zastępowanego. Sąd będzie doręczał wszelkie pisma procesowe kuratorowi z takim skutkiem, jakby doręczał je dłużnikowi. Wysokość wynagrodzenia kuratora zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości i nakładu jego pracy. Ustala się ją według przepisów określających opłaty za czynności zespołów adwokackich. Wysokość wynagrodzenia kuratorów będących adwokatami nie może przekraczać stawek zasadniczego wynagrodzenia przewidzianego tymi przepisami, a wysokość wynagrodzenia innych kuratorów - 50% tych stawek (§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów (Dz.U. z 1982 r. nr 27, poz.197 ze zm.)). Gdy złoży się wniosek o ustanowienie kuratora dla dłużnika, przewodniczący przekaże sprawę do postępowania zwykłego, wzywając do uiszczenia trzech czwartych części opłaty stosunkowej pod rygorem ściągnięcia brakującej kwoty na drodze egzekucji sądowej oraz ewentualnie do wykonania innych zarządzeń. Jeżeli okaże się, że dłużnik wyjechał za granicę, to sąd również uchyli wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty z urzędu i przewodniczący skieruje sprawę do postępowania zwykłego. Następnie zarządzi, aby wskazać adres pozwanego za granicą oraz wyjaśnić, czy pozwany miał miejsce zamieszkania w kraju w chwili wytoczenia powództwa. Jest to istotne ze względu na to, czy sprawa może być rozpatrywana przez sąd polski (art. 1097 Kodeksu postępowania cywilnego). Wszystko to wpłynie niewątpliwie na przedłużenie postępowania i przysporzy sporo problemów. Dlatego zdecydowanie byłoby lepiej, aby ustalić miejsce zamieszkania dłużnika przed wniesieniem pozwu do sądu, chyba, że w najbliższych dniach mija termin przedawnienia roszczenia. To byłaby na tyle wyjątkowa sytuacja, że aby uniknąć przedawnienia, powinienno się wnieść pozew przeciwko dłużnikowi do sądu, ale równolegle podjąć niezwłocznie czynności zmierzające do ustalenia adresu dłużnika. RW

DODANO:
11/05/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie