PYTANIE: W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Dla celów obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy właściwe będą zapisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 z 1997, poz.14 ze zm.). Na podstawie tego rozporządzenia ekwiwalent za urlop ustala się tak jak wynagrodzenie za urlop z odpowiednimi zmianami przewidzianymi w § 14 - 19 w/w rozporządzenia. W związku z tym w wynagrodzeniu urlopowym (jak i w ekwiwalencie) uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń wyraźnie wskazanych § 6 wspomnianego rozporządzenia tj.: - jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, - wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju, - gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, - wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, - ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, - dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, - wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, - nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, - odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, - wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy – stosując zasady określone w § 7-11. Jak wynika z § 6 pkt 1 rozporządzenia, z wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczenia wynagrodzenia urlopowego wyłącza się jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. W związku z tym premie uznaniowe o ile są wypłacane co miesiąc i stale powinny być uwzględniane ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym wypadku jednak premie nie były stałe i przysługiwały co jakiś czas więc nie należy ich uwzględniać przy obliczaniu ekwiwalentu. Obliczenie ekwiwalentu Na podstawie powyższego rozporządzenia przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. I tak dla przykładu pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.050 zł brutto miesięcznie a więc podstawą do obliczenia ekwiwalentu będzie 2.050 zł brutto (bez żadnych zmiennych dodatków, ponieważ stałej premii w podanym przykładzie brak, a premii uznaniowej w tym przypadku nie uwzględnia się). Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika należy: 1) ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika 2) określić współczynnik za 2007 r. 3) określić wysokość ekwiwalentu za jeden dzień urlopu 4) ustalić wysokość ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu, 5) ekwiwalent za jedną godzinę urlopu pomnożyć przez liczbę godzin urlopu niewykorzystanego. W tym przypadku, aby obliczyć ekwiwalent za dzień urlopu należy owo wynagrodzenie podzielić przez współczynnik ustalany dla każdego roku odrębnie. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy, a otrzymany wynik dzieli przez 12. W 2007 roku współczynnik wynosi 21. Co istotne przy obliczaniu ekwiwalentu konieczne jest zastosowanie współczynnika, który w 2007 roku wynosi 21. Taki współczynnik należy zastosować zarówno przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop bieżący, jak i za urlop za lata poprzednie (por. wyrok SN z 15.10.1976 r., sygn. akt I PRN 1/76, LEX nr 14330). Podstawę obliczenia ekwiwalentu za urlop stanowi tutaj miesięczne wynagrodzenie tj. 2.050 zł podzielone przez współczynnik za dany rok tj. (2050 zł : 21). Ekwiwalent za dzień urlopu wynosi więc 97,61 zł. Wysokość ekwiwalentu pracownika za jedną godzinę urlopu uzyskamy dzieląc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8 (97,61 zł : 8 = 12,20 zł). Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopu uzyskamy mnożąc ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu pracownika. Podstawa prawna: - rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 z 1997, poz.14 ze zm.). RC

DODANO:
26/06/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie