PYTANIE: Wypowiedzenie umowy o pracę a zaległy urlop wypoczynkowy

Pracuję w firmie 3 lata. Z dniem 3 września chciałabym odejść z pracy. Kiedy muszę złożyć wypowiedzenie oraz co z zaległym urlopem ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W pytaniu brak jest informacji dotyczącej posiadanej umowy o pracę. Jest to istotne, ponieważ długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju zawartej umowy o pracę. W świetle art. 32 par. 1 K.p. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony. Podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy stanowi art. 30 par. 1 K.p. Z informacji w nim zawartej wynika, że umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron; 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); 4) z upływem czasu, na który była zawarta; 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron Każdą umowę o pracę można rozwiązać w drodze porozumienia stron (art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.). Porozumienie stron jest ofertą i druga strona stosunku pracy (np. pracodawca) wcale się nie to musi godzić. Jeżeli już wyrazi zgodę, to na świadectwie pracy zostanie odnotowany sposób rozwiązania umowy o pracę. W przyszłości pracownik może mieć trudności z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych bez tzw. okresu wyczekiwania. Tu odsyłam do art. 71 , oraz art. 75 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Rozwiązanie terminowej umowy o pracę Terminową umowę o pracę zawartą na czas dłuższy niż 6 miesięcy można rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jeżeli zostało to podane w tejże umowie. Taka możliwość została stworzona przez ustawodawcę w art. 33 K.p. Co ważne, umowa taka musi być zawarta na okres powyżej 6 miesięcy. Pisemne wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jeżeli spełnia ona wymogi zawarte w art. 33 K.p. nie wymaga uzasadnienia. Pracownik ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie, jeżeli jego przyczynę stanowi mobbing. Czynność ta dotyczy każdej umowy o pracę, niekoniecznie zawartej na czas określony (art. 94[3] K.p.). Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony nie podaje się okresu jej wypowiedzenia. W świetle art. 36 par. 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Jest to termin ustawowy określony w art. 30 par. 2[1] K.p. Tygodniowy lub miesięczny okres wypowiedzenia albo ich wielokrotność liczone są od dnia, w którym dane wypowiedzenie zostało dokonane. Czasami mogą one ulec wydłużeniu, jeżeli dokonywane są w środku tygodnia. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu tego świadczenia. Wynika to z treści art. 167[1] K.p. Udzielenie urlopu w trybie niniejszego przepisu zależy od decyzji pracodawcy. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownik ma prawo do urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (art. 155[1] par. 1pkt 1 K.p.). W pierwszej kolejności powinien wykorzystać urlop zaległy a dopiero potem bieżący. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Art. 171 par. 1 K.p. informuje o tym, że pracownikowi należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli w czasie trwania stosunku pracy nie wykorzystał w naturze tego świadczenia „(…) w całości lub w części (…)” Przysługuje on w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi tenże ekwiwalent. Dotyczy również nieprzedawnionego urlopu zaległego, o ile taki nie był zrealizowany. Należny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony razem z wynagrodzeniem za pracę. Powinien on być wyodrębniony w składnikach wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z linią orzeczniczą wyrażoną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 pażdziernika 1976 r., I PRN 71/76 (OSNCP 1977, nr 5-6 , poz. 97; „Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. Wysokość ekwiwalentu oblicza się zatem na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, chociażby ekwiwalent przysługiwał pracownikowi za urlopy należne za poprzednie lata pracy”. Należy pamiętać, że w świetle art. 291 par. 1 K.p., - prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop , podobnie jak prawo do urlopu ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od momentu, kiedy roszczenie o ekwiwalent lub urlop stało się wymagalne. Podstawa prawna: - art. 30 par. 1 K.p.; - art. 32 K.p.; - art. 33 K.p.; - art. 36 par. 1 K.p. - art. 94[3] K.p.; - art. 155[1] par. 1 pkt 1 K.p.; - art. 167[1] K.p.; - art. 171 par. 1 K.p.; - art. 291 par. 1 K.p. Stan prawny na 5 lipca 2007 r. WK

DODANO:
06/07/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie