PYTANIE: Wypowiedzenie umowy o pracę a zaległy urlop wypoczynkowy

Pracuję w firmie 3 lata. Z dniem 3 września chciałabym odejść z pracy. Kiedy muszę złożyć wypowiedzenie oraz co z zaległym urlopem ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
W pytaniu brak jest informacji dotyczącej posiadanej umowy o pracę. Jest to istotne, ponieważ długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju zawartej umowy o pracę. W świetle art. 32 par. 1 K.p. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony. Podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy stanowi art. 30 par. 1 K.p. Z informacji w nim zawartej wynika, że umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron; 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); 4) z upływem czasu, na który była zawarta; 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron Każdą umowę o pracę można rozwiązać w drodze porozumienia stron (art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.). Porozumienie stron jest ofertą i druga strona stosunku pracy (np. pracodawca) wcale się nie to musi godzić. Jeżeli już wyrazi zgodę, to na świadectwie pracy zostanie odnotowany sposób rozwiązania umowy o pracę. W przyszłości pracownik może mieć trudności z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych bez tzw. okresu wyczekiwania. Tu odsyłam do art. 71 , oraz art. 75 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Rozwiązanie terminowej umowy o pracę Terminową umowę o pracę zawartą na czas dłuższy niż 6 miesięcy można rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jeżeli zostało to podane w tejże umowie. Taka możliwość została stworzona przez ustawodawcę w art. 33 K.p. Co ważne, umowa taka musi być zawarta na okres powyżej 6 miesięcy. Pisemne wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jeżeli spełnia ona wymogi zawarte w art. 33 K.p. nie wymaga uzasadnienia. Pracownik ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie, jeżeli jego przyczynę stanowi mobbing. Czynność ta dotyczy każdej umowy o pracę, niekoniecznie zawartej na czas określony (art. 94[3] K.p.). Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony nie podaje się okresu jej wypowiedzenia. W świetle art. 36 par. 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Jest to termin ustawowy określony w art. 30 par. 2[1] K.p. Tygodniowy lub miesięczny okres wypowiedzenia albo ich wielokrotność liczone są od dnia, w którym dane wypowiedzenie zostało dokonane. Czasami mogą one ulec wydłużeniu, jeżeli dokonywane są w środku tygodnia. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu tego świadczenia. Wynika to z treści art. 167[1] K.p. Udzielenie urlopu w trybie niniejszego przepisu zależy od decyzji pracodawcy. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownik ma prawo do urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (art. 155[1] par. 1pkt 1 K.p.). W pierwszej kolejności powinien wykorzystać urlop zaległy a dopiero potem bieżący. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Art. 171 par. 1 K.p. informuje o tym, że pracownikowi należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli w czasie trwania stosunku pracy nie wykorzystał w naturze tego świadczenia „(…) w całości lub w części (…)” Przysługuje on w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi tenże ekwiwalent. Dotyczy również nieprzedawnionego urlopu zaległego, o ile taki nie był zrealizowany. Należny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony razem z wynagrodzeniem za pracę. Powinien on być wyodrębniony w składnikach wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z linią orzeczniczą wyrażoną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 pażdziernika 1976 r., I PRN 71/76 (OSNCP 1977, nr 5-6 , poz. 97; „Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. Wysokość ekwiwalentu oblicza się zatem na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, chociażby ekwiwalent przysługiwał pracownikowi za urlopy należne za poprzednie lata pracy”. Należy pamiętać, że w świetle art. 291 par. 1 K.p., - prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop , podobnie jak prawo do urlopu ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od momentu, kiedy roszczenie o ekwiwalent lub urlop stało się wymagalne. Podstawa prawna: - art. 30 par. 1 K.p.; - art. 32 K.p.; - art. 33 K.p.; - art. 36 par. 1 K.p. - art. 94[3] K.p.; - art. 155[1] par. 1 pkt 1 K.p.; - art. 167[1] K.p.; - art. 171 par. 1 K.p.; - art. 291 par. 1 K.p. Stan prawny na 5 lipca 2007 r. WK

DODANO:
06/07/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.