PYTANIE: Do kiedy muszę płacić alimenty na dziecko, które ukończyło studia?

Mój mąż płaci alimenty na córkę z pierwszego małżeństwa, która w tym roku ukończyła studia dzienne magisterskie. Mąż dowiedział się, że córka w pażdzierniku chce rozpocząć studia doktoranckie i boi się przerwać płacenie alimentów. Czy nadal mąż musi płacić alimenty? Jeżeli nie to jak to zrobić?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci trwa dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio) „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Zgodnie z § 2 tego artykułu „Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku”. Obowiązek alimentacyjny istnieje zatem jeśli: - dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać lub też - jest w stanie się samodzielnie utrzymać, ale znajduje się w niedostatku. Sąd Najwyższy podkreślił, że obowiązek alimentacyjny względem dzieci ustaje wówczas, gdy dzieci osiągną samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Sądy musza jednak brać pod uwagę sytuację życiową i osobistą osoby uprawnionej. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, to usprawiedliwione jest dalsze alimentowanie go. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1998 r. (syg. akt I CKN 499/97) stwierdzono, że nawet zdobycie przez dziecko dwóch zawodów nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczeń alimentacyjnych, jeśli uprawniony podejmuje dalsze studia. Podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r. (syg. akt CKN 1538/99) stwierdzono, że „Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletniość, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach”. Również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r. (syg. akt I CKN 499/97) stwierdzono, iż „Należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć, ale i kontynuować i pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednakże ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów”. Trudno udzielić wiążącej odpowiedzi, kiedy opis sytuacji jest taki skąpy. Co do samej zasady zgodnie z orzecznictwem sądowym obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka ustaje kiedy to zgodnie z tokiem studiów kończy wyższe studia i ma możliwość szukania pracy i samodzielnego utrzymania. Kontynuowanie studiów doktoranckich tylko w wyjątkowych przypadkach może powodować dalszą konieczność płacenia alimentów. Sąd w konkretnym przypadku powinien zbadać, czy dziecko może już „utrzymać się samodzielnie”. Będzie więc sprawdzał dochody i wydatki dziecka – nie tylko wysokość, ale także na co pieniądze są przeznaczane. Istnieje też odrębna przesłanka obowiązku alimentacyjnego, a więc niedostatek. Niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2000 r. syg. akt I CKN 1187/99). Sąd Najwyższy podkreślił też, że jeśli dziecko uprawnione do alimentów po ukończeniu szkoły kontynuuje naukę na studiach, to nie można wymagać od niego, aby jednocześnie pracował zarobkowo, osiągając dochody w pełni wystarczające na jego utrzymanie (wyrok z dnia 11 marca 1999 r. syg. akt III CKN 1175/98). *** Podsumowując - ukończenie studiów wyższych co do samej zasady powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. Aby zgodnie z prawem zakończyć płacenie alimentów, sytuacja jest uzależniona od tego czy alimenty te płaci Pan dobrowolnie czy też na podstawie wyroku sądowego czy oficjalnej i formalnej ugody. Jeżeli płacił Pan alimenty dobrowolnie, np. na podstawie ustnych ustaleń, wówczas wystarczy zakomunikować, najlepiej na piśmie, drugiej stronie o zakończeniu płacenia alimentów z powodu zakończenia normalnego toku nauki i wskutek tego wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli druga strona się z tym nie zgodzi, będzie musiała skierować sprawę do sądu - wówczas sąd zdecyduje zgodnie z powyższymi wskazówkami co do dalszych losów tych alimentów. Jeżeli natomiast płacił Pan alimenty na podstawie wyroku sądowego albo np. ugody sądowej (tym bardziej przez komornika), ma Pan dwie drogi. Po pierwsze przekonać drugą stronę do dobrowolnej rezygnacji z dochodzenia alimentów, a więc np. wycofanie sprawy egzekucyjnej z komornika albo też niekierowanie sprawy do egzekucji jeżeli druga strona dysponuje tytułem wykonawczym (np. wyrokiem). Jeżeli druga strona się na to nie zgodzi dobrowolnie, nie pozostanie Pau nic innego jak skierowanie sprawy do sądu w celu stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. Jeżeli sąd wyda taki wyrok, druga strona nie będzie już mogła przymusowo dochodzić alimentów. Podstawa prawna: - kodeks rodzinny i opiekuńczy RW

DODANO:
21/07/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie