PYTANIE: Urlop wychowawczy

Czy córka może otrzymać urlop wychowawczy na samotnie wychowujące dziecko
becnie ukończyła szkołę zawodową (zdaje ostatni egzamin czeladniczy 10 września br) i przebywa na urlopie macierzyńskim do dnia 31 lipca
czasie nauki pracowała wzorowo w zakładzie fryzjerskim na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony (od 1.08.2004 do 31.08.2007)
klasie drugiej (27.09.2005) podpisała aneks do umowy o pracę zmieniający umowę na czas nieokreślony
3 lipca złożyła wniosek u pracodawcy o udzielenie 2-letniego urlopu wychowawczego. Jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia
racodawca nie chce udzielić 2-letniego urlopu wychowawczego twierdząc, że umowa o pracę wygasa z dniem 31.08.2007 w związku z czym może udzielić urlopu tylko na 1 miesiąc.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak wynika z art. 194 k.p. umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego zawiera się na czas nieokreślony ze zmianami określonymi w art. 195 k.p. i 196 k.p. Co ważne odstępstwo od tej zasady znajduje się w rozporządzeniu rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.). Otóż na podstawie § 9 tego rozporządzenia pracodawca, który zatrudnia w celu nauki większą liczbę młodocianych niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krócej niż okres kształcenia, który określa rozporządzenie ministra edukacji i sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U z 2004 r., Nr 114, poz. 1195 z późń. zm.) lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika. Co istotne jednak jak wynika z informacji zawartych w pytaniu doszło do przekształcenia aneksem umowy o pracę zawartej z młodocianym na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony co jest dopuszczalne za zgodą obu stron umowy (aneks został zapewne podpisany zarówno przez młodocianego pracownika jak i przez pracodawcę). W związku z tym po zakończeniu nauki (przygotowania zawodowego) umowa z młodocianym zawarta na czas nieokreślony nie ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Umowa taka trwa nadal jako normalna umowa na czas nieokreślony. W związku z tym pracownicy młodocianej jak i potem normalnej pracownicy przysługiwać będzie urlop wychowawczy także po 31.08.2007 r. o ile łącznie była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy (a była). Co istotne do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Sposób udzielenia urlopu wychowawczego Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika i co istotne o ile pracownik pracownik spełnia warunki określone w art. 186 k.p. pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Zasady na jakich udziela się tego urlopu zostały określone w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego - Dz.U. z 2003r. Nr 230, poz. 2291. Na podstawie powyższego rozporządzenia pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu na okres wskazany we wniosku. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy wskazać: 1) datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, 2) okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie, to nie jest wymagane w razie: 1) ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej; 2) ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka; 3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. Co istotne w takim przypadku pracownik do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa powyżej. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie. W przypadku gdy rodzić lub opiekun chce skorzystać z urlopu wychowawczego nad dzieckiem niepełnosprawnym (art. 186 § 2 k.p.) do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka (§ 2 ust. 5 rozporządzenia). Zakaz rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego Jak wynika z art. 186(1) k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Jednakże w określonych sytuacjach kodeks pracy oraz inne akty prawne zezwalają na rozwiązanie umowy o pracę w czasie trwającego urlopu wychowawczego. Dozwolone to jest w następującyh sytuacjach: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 186(1) k.p.), b) gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.), c) w przypadku zwolnień grupowych, w sytuacji gdy urlop wychowawczy trwa co najmniej 3 miesiące a procodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników). Należy także pamiętać o tym, iż w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. Reasumując jak się wydaje w tym przypadku postępowanie pracodawcy nie jest prawidłowe a całą sprawę należy skierować do Państwowej Inspekcji Pracy.

DODANO:
30/07/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie