PYTANIE: Urlop wychowawczy

Czy córka może otrzymać urlop wychowawczy na samotnie wychowujące dziecko
becnie ukończyła szkołę zawodową (zdaje ostatni egzamin czeladniczy 10 września br) i przebywa na urlopie macierzyńskim do dnia 31 lipca
czasie nauki pracowała wzorowo w zakładzie fryzjerskim na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony (od 1.08.2004 do 31.08.2007)
klasie drugiej (27.09.2005) podpisała aneks do umowy o pracę zmieniający umowę na czas nieokreślony
3 lipca złożyła wniosek u pracodawcy o udzielenie 2-letniego urlopu wychowawczego. Jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia
racodawca nie chce udzielić 2-letniego urlopu wychowawczego twierdząc, że umowa o pracę wygasa z dniem 31.08.2007 w związku z czym może udzielić urlopu tylko na 1 miesiąc.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Jak wynika z art. 194 k.p. umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego zawiera się na czas nieokreślony ze zmianami określonymi w art. 195 k.p. i 196 k.p. Co ważne odstępstwo od tej zasady znajduje się w rozporządzeniu rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.). Otóż na podstawie § 9 tego rozporządzenia pracodawca, który zatrudnia w celu nauki większą liczbę młodocianych niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krócej niż okres kształcenia, który określa rozporządzenie ministra edukacji i sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U z 2004 r., Nr 114, poz. 1195 z późń. zm.) lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika. Co istotne jednak jak wynika z informacji zawartych w pytaniu doszło do przekształcenia aneksem umowy o pracę zawartej z młodocianym na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony co jest dopuszczalne za zgodą obu stron umowy (aneks został zapewne podpisany zarówno przez młodocianego pracownika jak i przez pracodawcę). W związku z tym po zakończeniu nauki (przygotowania zawodowego) umowa z młodocianym zawarta na czas nieokreślony nie ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Umowa taka trwa nadal jako normalna umowa na czas nieokreślony. W związku z tym pracownicy młodocianej jak i potem normalnej pracownicy przysługiwać będzie urlop wychowawczy także po 31.08.2007 r. o ile łącznie była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy (a była). Co istotne do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Sposób udzielenia urlopu wychowawczego Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika i co istotne o ile pracownik pracownik spełnia warunki określone w art. 186 k.p. pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu. Zasady na jakich udziela się tego urlopu zostały określone w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego - Dz.U. z 2003r. Nr 230, poz. 2291. Na podstawie powyższego rozporządzenia pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu na okres wskazany we wniosku. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy wskazać: 1) datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, 2) okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie, to nie jest wymagane w razie: 1) ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej; 2) ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka; 3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. Co istotne w takim przypadku pracownik do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa powyżej. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie. W przypadku gdy rodzić lub opiekun chce skorzystać z urlopu wychowawczego nad dzieckiem niepełnosprawnym (art. 186 § 2 k.p.) do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka (§ 2 ust. 5 rozporządzenia). Zakaz rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego Jak wynika z art. 186(1) k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Jednakże w określonych sytuacjach kodeks pracy oraz inne akty prawne zezwalają na rozwiązanie umowy o pracę w czasie trwającego urlopu wychowawczego. Dozwolone to jest w następującyh sytuacjach: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 186(1) k.p.), b) gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.), c) w przypadku zwolnień grupowych, w sytuacji gdy urlop wychowawczy trwa co najmniej 3 miesiące a procodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników). Należy także pamiętać o tym, iż w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. Reasumując jak się wydaje w tym przypadku postępowanie pracodawcy nie jest prawidłowe a całą sprawę należy skierować do Państwowej Inspekcji Pracy.

DODANO:
30/07/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.