Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: W jaki sposób należy wpisać w świadectwie pracy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

Okres wypowiedzenia kończy mi sie dzisiaj, wczoraj w pracy byłam ostatni raz.
tandardowo w ciągu roku przysługuje mi 26 urlopu, więc u starego pracodawcy - za 8 miesięcy pracy - 18 dni.
dni wykorzystałam, za 10 powinnam dostać ekwiwalent (w kadrach powiedzieli, ze za te 3 dni pracy w sierpniu + ekwiwalent zapłacą mi pod koniec sierpnia).
le dni urlopu wykorzystanego powinno znależć się na świadectwie pracy?
) 8 - w końcu tyle wykorzystałam, ze pozostałe 10 dostanę ekwiwalent
) 18 - to, co wykorzystałam + to, za co dostanę ekwiwalent
am wpisane 18 i boję się, że minie termin żądania sprostowania, nie wypłacą mi ekwiwalentu bo powołają się no to świadectwo, że wykorzystałam całe 18 dni, które mi przysługiwały.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Świadectwo pracy stanowi dokument , który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Potwierdza on stosunek pracy z danym pracodawcą. W świadectwie pracy pracodawca umieszcza informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 par. 1 i 3 K.p.). Jedną z takich informacji jest zapis dotyczący wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika. W par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282) ustawodawca zawarł następujący zapis: „W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 par. 2 Kodeksu pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy (…), dotyczące : (…) 2) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy”. Odnosząc powyższą informację do sytuacji opisanej w pytaniu - pracodawca w treści świadectwa pracy zgodnie z treścią niniejszego rozporządzenia powinien wskazać; 1) liczbę dni urlopu wypoczynkowego w naturze w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy ( czyli 8 dni); 2) liczbę dni urlopu „na żądanie” (art. 167[2] K.p.) wykorzystanego z tejże puli urlopowej (jeżeli pracownik nie wykorzystał tego urlopu, to należy wpisać „0”); 3) liczbę dni urlopu wypoczynkowego za które pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny (czyli 10 dni). Prawo pracownika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy W świetle art. 171 par. 1 K.p., w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Niniejszy zapis zobowiązuje pracodawcę do wypłaty należnego mu ekwiwalentu razem z wynagrodzeniem za pracę. Co ważne, ekwiwalent ten powinien być wyodrębniony w składnikach wynagrodzenia. Pracodawca powinien wskazać, że dana kwota jest ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Należy pamiętać, że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Swoje stanowisko w powyższej kwestii przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14): „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Co ważne, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.). Urlop wypoczynkowy nie przepada Urlop wypoczynkowy nie przepada i nie jest możliwe przeniesienie go do nowego pracodawcy w przypadku, gdy pracownik zmienia pracę. Dawny pracodawca nie jest zwolniony od obowiązku wypłaty byłemu pracownikowi należnego ekwiwalentu. Co ważne, mimo podjęcia nowej pracy tenże pracownik w dalszym ciągu ma roszczenie do dawnego pracodawcy o to świadczenie. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1980 r. , I PRN 9/80, OSNC nr 7 – 8/1980, poz. 149 wyrażono pogląd, „(…) że skoro art. 171 KP zobowiązuje pracodawcę do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to zobowiązanie do udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, nie przechodzi na nowego pracodawcę, u którego pracownik podejmie pracę". Sprostowanie świadectwa pracy W przypadku, gdy w otrzymanym świadectwie pracy pracownik zauważy błędy ma prawo w ciągu 7 dni od jego otrzymania zwrócić się ( najlepiej pisemnie) do pracodawcy o dokonanie korekty tego dokumentu. Powyższa czynność prawna wynika z treści art. 97 par. 2[1] K.p. Pracodawca ma czas 7 dni na sprostowanie treści świadectwa pracy. Sprostowanie polega na zmianie lub uzupełnieniu jego treści. Jeżeli pracodawca uwzględni wniosek pracownika wtedy wystawia i doręcza mu nowe świadectwo pracy. Ustawodawca w art. 97 par. 2[1] K.p. wskazuje, że jeżeli pracodawca nie uwzględni żądania pracownika, wówczas „(…) pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy”. Podstawa prawna: - art. 97 par. 1 i 3 K.p.; - art. 97 par. 2[1] K.p.; - art. 171 par. 1 K.p.; - art. 291 par. 1 K.p. - par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282) Stan prawny na 7 sierpnia 2007r. WK

DODANO:
08/08/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie