PYTANIE: W jaki sposób należy wpisać w świadectwie pracy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

Okres wypowiedzenia kończy mi sie dzisiaj, wczoraj w pracy byłam ostatni raz.
tandardowo w ciągu roku przysługuje mi 26 urlopu, więc u starego pracodawcy - za 8 miesięcy pracy - 18 dni.
dni wykorzystałam, za 10 powinnam dostać ekwiwalent (w kadrach powiedzieli, ze za te 3 dni pracy w sierpniu + ekwiwalent zapłacą mi pod koniec sierpnia).
le dni urlopu wykorzystanego powinno znależć się na świadectwie pracy?
) 8 - w końcu tyle wykorzystałam, ze pozostałe 10 dostanę ekwiwalent
) 18 - to, co wykorzystałam + to, za co dostanę ekwiwalent
am wpisane 18 i boję się, że minie termin żądania sprostowania, nie wypłacą mi ekwiwalentu bo powołają się no to świadectwo, że wykorzystałam całe 18 dni, które mi przysługiwały.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Świadectwo pracy stanowi dokument , który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Potwierdza on stosunek pracy z danym pracodawcą. W świadectwie pracy pracodawca umieszcza informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 par. 1 i 3 K.p.). Jedną z takich informacji jest zapis dotyczący wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika. W par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282) ustawodawca zawarł następujący zapis: „W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 par. 2 Kodeksu pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy (…), dotyczące : (…) 2) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy”. Odnosząc powyższą informację do sytuacji opisanej w pytaniu - pracodawca w treści świadectwa pracy zgodnie z treścią niniejszego rozporządzenia powinien wskazać; 1) liczbę dni urlopu wypoczynkowego w naturze w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy ( czyli 8 dni); 2) liczbę dni urlopu „na żądanie” (art. 167[2] K.p.) wykorzystanego z tejże puli urlopowej (jeżeli pracownik nie wykorzystał tego urlopu, to należy wpisać „0”); 3) liczbę dni urlopu wypoczynkowego za które pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny (czyli 10 dni). Prawo pracownika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy W świetle art. 171 par. 1 K.p., w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Niniejszy zapis zobowiązuje pracodawcę do wypłaty należnego mu ekwiwalentu razem z wynagrodzeniem za pracę. Co ważne, ekwiwalent ten powinien być wyodrębniony w składnikach wynagrodzenia. Pracodawca powinien wskazać, że dana kwota jest ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Należy pamiętać, że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Swoje stanowisko w powyższej kwestii przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14): „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Co ważne, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.). Urlop wypoczynkowy nie przepada Urlop wypoczynkowy nie przepada i nie jest możliwe przeniesienie go do nowego pracodawcy w przypadku, gdy pracownik zmienia pracę. Dawny pracodawca nie jest zwolniony od obowiązku wypłaty byłemu pracownikowi należnego ekwiwalentu. Co ważne, mimo podjęcia nowej pracy tenże pracownik w dalszym ciągu ma roszczenie do dawnego pracodawcy o to świadczenie. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1980 r. , I PRN 9/80, OSNC nr 7 – 8/1980, poz. 149 wyrażono pogląd, „(…) że skoro art. 171 KP zobowiązuje pracodawcę do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to zobowiązanie do udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, nie przechodzi na nowego pracodawcę, u którego pracownik podejmie pracę". Sprostowanie świadectwa pracy W przypadku, gdy w otrzymanym świadectwie pracy pracownik zauważy błędy ma prawo w ciągu 7 dni od jego otrzymania zwrócić się ( najlepiej pisemnie) do pracodawcy o dokonanie korekty tego dokumentu. Powyższa czynność prawna wynika z treści art. 97 par. 2[1] K.p. Pracodawca ma czas 7 dni na sprostowanie treści świadectwa pracy. Sprostowanie polega na zmianie lub uzupełnieniu jego treści. Jeżeli pracodawca uwzględni wniosek pracownika wtedy wystawia i doręcza mu nowe świadectwo pracy. Ustawodawca w art. 97 par. 2[1] K.p. wskazuje, że jeżeli pracodawca nie uwzględni żądania pracownika, wówczas „(…) pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy”. Podstawa prawna: - art. 97 par. 1 i 3 K.p.; - art. 97 par. 2[1] K.p.; - art. 171 par. 1 K.p.; - art. 291 par. 1 K.p. - par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282) Stan prawny na 7 sierpnia 2007r. WK

DODANO:
08/08/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie