Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Wypowiedzenie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

W jaki sposób powinnam złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, w sytuacji gdy jestem zatrudniona na czas nieokreślony i aktualnie przebywam na urlopie wychowawczym? Czy najpierw powinnam zakończyć urlop? Chcę wypowiedzieć umowę za porozumieniem stron.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W świetle art. 30 par. 1 pkt 1-3 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron lub na podstawie oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron może nastąpić w każdym czasie. Pracownik może wskazać datę z upływem której chce się rozstać z pracodawcą. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1975 r. , I PRN 35/75 (OSNCP 1976, nr 6, poz. 149) strony mogą rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia. Co ważne, ten sposób rozwiązania stosunku pracy jest niezależny od wszelkich zakazów i ograniczeń, które dotyczą rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę (np. zakaz zwolnienia w czasie urlopu wychowawczego). W świetle linii orzeczniczej wyrażonej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 pażdziernika 2000 r., I PKN 58/00 (OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211) wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i następne K.c. w związku z art. 300 K.p. Co mówi ten przepis Propozycja rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron jest ofertą w rozumieniu art. 66 par. 1 K.c.: „ Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę , jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”. Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że pracodawca może przyjąć ofertę pracownika chcącego rozwiązać umowę o pracę w określonym terminie wyrażając na nią zgodę. Do zawarcia porozumienia stron dojdzie wówczas, gdy obie strony stosunku pracy wyrażą na to zgodę. Data rozwiązania umowy Datą rozwiązania umowy o pracę może być data zawarcia porozumienia lub inna data określona w tymże porozumieniu. Co więcej, pracodawca i pracownik mogą ustalić, że data rozwiązania umowy będzie odległa nawet o kilka miesięcy od chwili zawarcia porozumienia. W wyroku SN z dnia 14 września 1998 r. , I PKN 315/98 (OSNAPiUS 1999, nr 19, poz. 617) wyrażony został pogląd, że „ Jeżeli w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron strona, która wystąpiła z taką ofertą , oznaczy datę rozwiązania umowy o pracę, to rozwiązanie umowy o pracę nastąpi tylko w przypadku złożenia do tego czasu przez adresata oferty oświadczenia woli o przyjęciu oferty” (cytat za A.M Świątkowski „Kodeks pracy Tom I Komentarz do artykułów 1 – 189”,Wydawnictwo C.H. Beck 2004, s. 201). Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7 października 2004 r. stwierdził że pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za porozumieniem stron niezwłocznie, np. w dniu następnym po złożeniu takiego wniosku, a odmowa rozwiązania umowy o pracę w terminie wskazanym przez pracownika nie stanowi czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. (III APa 67/04, Apel. - W-wa 2005/3/13). Co z tego wynika ? W sytuacji przedstawionej w pytaniu rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może mieć miejsce zawsze. W przypadku, gdy pracodawca nie wyrazi zgody, wówczas pracownik może rozwiązać swój stosunek pracy w drodze wypowiedzenia ustawowego zawartego w treści art. 36 par. 1 K. p. Dotyczy ono umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Podstawa prawna: - art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.; - art. 300 K.p.; - art. 66 K.c Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego: 1.„Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika” - wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2003 r., I PK 593/02, M.P.Pr. - wkł. 2004/6/1; 2. „Nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy, nawet znacznie późniejszej niż data zawarcia porozumienia „ - wyrok Sądu najwyższego z 4 listopada 2004 r., I PK 653/03, OSNP 2005/14/204 Stan prawny na 4 września 2007 r. WK

DODANO:
05/09/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie