PYTANIE: Wypowiedzenie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

W jaki sposób powinnam złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, w sytuacji gdy jestem zatrudniona na czas nieokreślony i aktualnie przebywam na urlopie wychowawczym? Czy najpierw powinnam zakończyć urlop? Chcę wypowiedzieć umowę za porozumieniem stron.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W świetle art. 30 par. 1 pkt 1-3 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron lub na podstawie oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron może nastąpić w każdym czasie. Pracownik może wskazać datę z upływem której chce się rozstać z pracodawcą. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1975 r. , I PRN 35/75 (OSNCP 1976, nr 6, poz. 149) strony mogą rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia. Co ważne, ten sposób rozwiązania stosunku pracy jest niezależny od wszelkich zakazów i ograniczeń, które dotyczą rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę (np. zakaz zwolnienia w czasie urlopu wychowawczego). W świetle linii orzeczniczej wyrażonej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 pażdziernika 2000 r., I PKN 58/00 (OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211) wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i następne K.c. w związku z art. 300 K.p. Co mówi ten przepis Propozycja rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron jest ofertą w rozumieniu art. 66 par. 1 K.c.: „ Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę , jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”. Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że pracodawca może przyjąć ofertę pracownika chcącego rozwiązać umowę o pracę w określonym terminie wyrażając na nią zgodę. Do zawarcia porozumienia stron dojdzie wówczas, gdy obie strony stosunku pracy wyrażą na to zgodę. Data rozwiązania umowy Datą rozwiązania umowy o pracę może być data zawarcia porozumienia lub inna data określona w tymże porozumieniu. Co więcej, pracodawca i pracownik mogą ustalić, że data rozwiązania umowy będzie odległa nawet o kilka miesięcy od chwili zawarcia porozumienia. W wyroku SN z dnia 14 września 1998 r. , I PKN 315/98 (OSNAPiUS 1999, nr 19, poz. 617) wyrażony został pogląd, że „ Jeżeli w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron strona, która wystąpiła z taką ofertą , oznaczy datę rozwiązania umowy o pracę, to rozwiązanie umowy o pracę nastąpi tylko w przypadku złożenia do tego czasu przez adresata oferty oświadczenia woli o przyjęciu oferty” (cytat za A.M Świątkowski „Kodeks pracy Tom I Komentarz do artykułów 1 – 189”,Wydawnictwo C.H. Beck 2004, s. 201). Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7 października 2004 r. stwierdził że pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za porozumieniem stron niezwłocznie, np. w dniu następnym po złożeniu takiego wniosku, a odmowa rozwiązania umowy o pracę w terminie wskazanym przez pracownika nie stanowi czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. (III APa 67/04, Apel. - W-wa 2005/3/13). Co z tego wynika ? W sytuacji przedstawionej w pytaniu rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może mieć miejsce zawsze. W przypadku, gdy pracodawca nie wyrazi zgody, wówczas pracownik może rozwiązać swój stosunek pracy w drodze wypowiedzenia ustawowego zawartego w treści art. 36 par. 1 K. p. Dotyczy ono umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Podstawa prawna: - art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.; - art. 300 K.p.; - art. 66 K.c Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego: 1.„Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika” - wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2003 r., I PK 593/02, M.P.Pr. - wkł. 2004/6/1; 2. „Nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z ustaleniem daty ustania stosunku pracy, nawet znacznie późniejszej niż data zawarcia porozumienia „ - wyrok Sądu najwyższego z 4 listopada 2004 r., I PK 653/03, OSNP 2005/14/204 Stan prawny na 4 września 2007 r. WK

DODANO:
05/09/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie