PYTANIE: Rozwiązanie umowy o pracę powoduje wydanie pracownikowi świadectwa pracy i wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Rozwiązałem umowę za porozumiem stron z dniem 1.09.2007 r. i nie otrzymałem jeszcze świadectwa pracy. Z tego co pamiętam to chyba 5 dni ma pracodawca na dostarczenie tegoż świadectwa. Chyba, że coś się zmieniło?
ruga sprawa, że jestem na urlopie 10 dniowym mimo że umowa jest juz rozwiązana. Czy mam prawo żądać od razu wypłaty nie jako ekwiwalentu za urlop, czy dopiero po 10 dniach ? Dla mnie to dziwne bo umowa nie jest rozwiązana po urlopie tylko jest w mocy rozwiązana. Moim zdaniem świadectwo pracy powinienem dostać juz dawno razem z wypłatą ekwiwalentu za 10 dni urlopu który pracodawca mi dał.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z pytania wynika, że umowa o pracę została rozwiązana w drodze porozumienia stron przez ustalenie terminu końcowego na 1 września 2007 r. Zostało Panu do wykorzystania 10 dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z treścią art. 171 par. 1 K.p. w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Co ważne, powyższe prawo do ekwiwalentu nie jest uzależnione od sposobu ustania stosunku pracy. W wyroku z dnia 29 marca 2001 r. , I PKN 336/00 (OSNP 2003/1/14) Sąd Najwyższy wskazał: ”Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Roszczenie o wypłatę ekwiwalentu ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym stało się ono wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.). W świetle linii orzeczniczej wyrażonej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 pażdziernika 1976 r. ( I PRN 71/76 , OSNCP 1977, z. 5-6, poz. 97 ), pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. W sytuacji podanej w pytaniu wysłanie pracownika na urlop wypoczynkowy po ustaniu stosunku pracy nie jest realizacją tego świadczenia. Należy pamiętać, że w świetle art. 152 K.p. urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym i pracownik nie może się zrzec tego prawa. Po rozwiązaniu umowy o pracę traci się status pracownika oraz wszelkie uprawnienia z tym związane. Drugim zdarzeniem prawnym poruszonym w tym pytaniu jest brak świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia. Spójrzmy zatem na przepisy Świadectwo pracy stanowi ważny dokument dla pracownika, który pracodawca musi mu wydać z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nakazuje to art. 97 par. 1 K.p. W tym artykule ustawodawca podkreśla, że pracodawca jest „(…) obowiązany niezwłocznie „ - wydać pracownikowi ten dokument. Żadne okoliczności nie stanowią zwolnienia pracodawcy z tego obowiązku i nie są dla niego usprawiedliwieniem. Co istotne, pracodawca nie może uzależnić wydania pracownikowi świadectwa pracy od „(…) uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą”. Z treści art. 99 par. 1 K.p. wynika, że pracownik może dochodzić przed sądem pracy roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. W art. 99 par. 2 K.p. ustawodawca wskazuje, że odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z powodu braku świadectwa pracy nie dłużej jednak niż przez 6 tygodni. W sądzie pracy pracownik musi udowodnić, że brak świadectwa pracy uniemożliwił mu zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy i otrzymanie ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych. Powyższy fakt wynika z treści par. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 262, poz. 2607) : „ Par.  3. 1. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:   1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;   2) dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;   3) świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;  4) dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada Jeżeli chodzi o udowodnienie pozostawania bez pracy z braku właściwego świadectwa pracy, to spoczywa ono na pracowniku. Wynika to z art. 6 K.c. w powiązaniu z art. 300 k.p. : „ Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego tytułu wywodzi skutki prawne”. Pracownik może tutaj wskazać świadków np. pracodawcę, który chciał go zatrudnić, ale pracownik nie dysponował oryginałem świadectwa pracy. Co może zrobić pracownik W mojej ocenie w pierwszej kolejności pracownik powinien zwrócić się pisemnie do pracodawcy z prośbą o wydanie mu zaległego świadectwa pracy oraz zapłatę należnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Pracownik powinien zaznaczyć, że oczekuje wiążącej odpowiedzi np. do 2 tygodni, gdyż w przeciwnym razie podejmie właściwe kroki prawne. W razie braku odzewu i dokonania odpowiednich czynności przez pracodawcę, pracownik może wystąpić z powództwem do sądu pracy. Postępowanie w sądzie pracy I instancji jest wolne od opłat sądowych. Podstawa prawna: - art. 97 par. 1 K.p.; - art. 99 K.p.; - art. 152 K.p.; - art. 171 par. 1 K.p.; - art. 291 par. 1 K.p.; - par. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 262, poz. 2607); - art. 300 K.p.; - art. 6 K.c. Stan prawny na 13 września 2007 r. WK

DODANO:
14/09/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie