Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Przedawnienie abonamentu RTV

Sprzedając mieszkanie zapomniałem rozwiązać umowę o abonament RTV na poczcie polskiej. W związku z tym po prawie 5 latach na adres sprzedanego mieszkania przyszło pismo z zawiadomieniem o zaległościach płatniczych za okres 07/2002 do chwili obecnej. Mieszkanie sprzedałem w 10/2002. Czy przedstawiając akt notarialny sprzedaży mieszkania jest szansa aby poczta odstąpiła od żądania zapłaty za okres przypadający po sprzedaży mieszkania?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Abonament radiowo - telewizyjny jest przymusowym bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, rodzajem daniny publicznej. Przedawnienie następuje zgodnie z Ordynacją podatkową po 5 latach. Może Pan złożyć wniosek o umorzenie opłat, ale trudno jest powiedzieć jaką decyzję podejmą urzędnicy. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych nie ma regulacji na temat przedawnienia należności z tytułu abonamentu radiowo - telewizyjnego. W innych przepisach z tego zakresu również próżno szukać regulacji na ten temat. Stąd też w doktrynie prawa na ten temat nie ma jednomyślności. Większość opinii skłania się jednak ku poglądowi, że należności z tytułu abonamentu radiowo - telefonicznego są należnościami publicznoprawnymi, analogicznymi do obciążeń podatkowych. Dodatkowo wskazuje na to regulacja art. 7 w/w ustawy, zgodnie z którą do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). Oznacza to, że w przypadku gdyby nie zapłacił Pan zaległości, sprawa nie trafi do sądu powszechnego (spór nie jest cywilnoprawny lecz publicznoprawny) lecz od razu po wystawieniu tytułu wykonawczego do komornika skarbowego. Abonament radiowo - telewizyjny jest przymusowym bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, rodzajem daniny publicznej, którą od pozostałych danin odróżnia jedynie celowy charakter. W mojej ocenie do należności głównej oraz do odsetek jako opłat publicznoprawnych należy stosować rozdział III Ordynacji podatkowej. W myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jeśli chodzi o umorzenie opłat, to trudno jest mi przewidzieć jaką decyzję podejmą urzędnicy. Na Pana niekorzyść przemawia fakt, iż nie dopełnił Pan obowiązku zgłoszenia zaprzestania używania odbiorników w określonym miejscu. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r., w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych (Dz.U. z 2005, Nr 141, poz. 1190), posiadacz książeczki, o której mowa w § 2 ust. 2(jest to książeczka stanowiąca dowód rejestracji odbiornika), powiadamia placówkę operatora publicznego, o której mowa w § 1, o zmianie nazwiska albo nazwy (firmy), miejsca zamieszkania albo siedziby, miejsca używania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, zgubieniu lub zniszczeniu książeczki oraz o zaprzestaniu używania odbiorników, w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany lub zaistnienia zdarzenia.,/b> Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić czy przedstawienie aktu notarialnego wystarczy do tego aby odstąpiono od pobierania od Pana opłat. Może Pan złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie należności naliczonych Panu za odbiorniki znajdujące się w nie Pana mieszkaniu. Powinien Pan powołać się na art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005, Nr 85, 728), w którym ustawodawca ustanowił, że: „W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu”. W takim wniosku proponuję podać, że mieszkanie, w którym znajdowały się przedmiotowe odbiorniki nie jest już Pana własnością, a same odbiorniki znajdują się w obrębie Pana gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie). Takie zapewnienie należy zamieścić w przedmiotowym wniosku ze względu na domniemanie prawne art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z art. 2 ust. 2: „Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika”. AP

DODANO:
16/09/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie