PYTANIE: Czy Komornicy sadowi zwracając się z wnioskiem do Urzędu skarbowego o udostępnienie danych odnośnie poszczególnych podatników winni opłacać opłatę skarbową?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l, § 3 i § 4, art. 14b§ l ,§ 2 i § 7 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, póz. 60 z późń.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia udzielić pisemnej interpretacji w przedmiotowej sprawie: Uwzględniając treść art. l ust l pkt l lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, póz. 1635), informacje udzielane komornikom sądowym w trybie art. 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym nie podlegają opłacie skarbowej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § l, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wnioskiem z dnia 14.06.2007 r. inkasent opłaty skarbowej zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie ustawy o opłacie skarbowej. Komornicy sądowi zwracają się do Urzędu Skarbowego z wnioskami o udostępnienie danych odnośnie poszczególnych podatników, powołując się na art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, póz. 9882 z późń.zm.), art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późń.zm.) oraz art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego. Urząd Skarbowy udziela pisemnych informacji w trybie art. 299 § l komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, żądając dołączenia do wniosku o udostępnienie informacji dowodu zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na podstawie art. l pkt l lit. a ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, póz. 1635) oraz załącznika do przedmiotowej ustawy cz. II Wydawanie zaświadczeń, pkt 21- Pozostałe zaświadczenia, zaświadczenia wydawane w interesie publicznym. Organ podatkowy nie podziela stanowiska Urzędu Skarbowego w przedmiotowej sprawie. Przepis art. 2 ust, 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, iż organy administracji publicznej, urzędy skarbowe oraz inne podmioty wymienione w tym przepisie zobowiązane są na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Podobnie przepis art. 761 kpc stanowi, że organ egzekucyjny może zasięgać od organów podatkowych i od innych pomiotów wymienionych w tym przepisie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Nie są to przepisy prawa, które wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w formie zaświadczenia. Również komornik sądowy nie żąda udzielenia informacji w formie zaświadczenia. Urząd Skarbowy udziela informacji w oparciu o art, 299 Ordynacji podatkowej, a zatem w oparciu o przepis prawa, który również nie wymaga udzielenia informacji w formie zaświadczenia. Z treści tego przepisu wynika, że organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych ( z wyłączeniem informacji określonych w art. 182) oraz informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników m. innymi komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych uregulowane jest w Dziale VIII a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 306a § 2 tej ustawy, zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Komornik sądowy nie żąda udzielenia mu informacji w formie zaświadczenia jak również we wniosku o udzielenie informacji nie wskazuje na przepis prawa, który wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w formie zaświadczenia. Urząd Skarbowy nie powinien więc udzielać informacji w oparciu o art. 299 Ordynacji podatkowej w formie zaświadczenia. Za takim stanowiskiem przemawiają również przepisy Działu VIII a Ordynacji podatkowej, regulujące kwestie wydawania zaświadczeń. W przepisach tego działu komornik sądowy nie występuje jako podmiot uprawniony do otrzymania zaświadczenia. Zgodnie z art. l pkt l lit. b ustawy o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia na wniosek. Tymczasem informacja Urzędu Skarbowego nie powinna przybierać formy zaświadczenia, a zatem od informacji tej nie powinna być pobierana opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. Niezrozumiałe jest powoływanie się we wniosku o udzielenie interpretacji na art. l pkt l lit. a ustawy o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część II pkt 21 - pozostałe zaświadczenia, zaświadczenia wydawane w interesie publicznym. Art. l ust. I pkt l lit. a tej ustawy stanowi, że opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. Urząd Skarbowy pobiera opłatę skarbową od zaświadczenia w kwocie 17 zł a nie od czynności urzędowej. Ponadto, w części II pkt 21 załącznika do ustawy figuruje jako przedmiot opłaty skarbowej „ pozostałe zaświadczenia" a nie pozostałe zaświadczenia, zaświadczenia wydawane w interesie publicznym, W kolumnie 4 załącznika wymienione są zwolnienia z opłaty skarbowej i zaświadczenia wydawane w interesie publicznym są ujęte w zwolnieniach. Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak na wstępie. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. POUCZENIA: Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia danego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji. Rodzaj dokumentu: postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Sygnatura: F.III.3103/4/2007 Data: 2007.07.17

DODANO:
25/10/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie