PYTANIE: Kiedy, w jakich okolicznościach i po jakim czasie i w jaki sposób można odwołać darowiznę?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 898 § 1 kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Przyjmuje się, że przez pojęcie rażącej niewdzięczności należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego (działania i zaniechania), które są skierowane przeciwko darczyńcy. Chodzi więc przede wszystkim o popełnienie przeciwko niemu przestępstwa, ale także o naruszenia obowiązków wynikających ze stosunków łączących go z darczyńcą np. odmowa udzielania pomocy w chorobie, mimo możliwości udzielenia takiej pomocy („Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania.” pod redakcja G. Bieńka, Tom 2, LexisNexis 2002, s. 694). Potwierdzono to też w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2005 r. (syg. akt I ACa 60/05). Trzeba podkreślić, że o istnieniu podstaw do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności decydują w każdym wypadku konkretne okoliczności. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1979 r. III CZP 15/79, stwierdzono, że: „1. W wypadku przeniesienia własności na podstawie umowy darowizny zawartej przez darczyńcę z jednym z małżonków z zastrzeżeniem, że przedmiot darowizny wchodzi do majątku objętego wspólnością ustawową (art. 33 pkt 2 k.r.o.), do wywołania takiego skutku przyjęcie darowizny przez drugiego z małżonków nie jest potrzebne. 2. W sytuacji, gdy przedmiot darowizny wszedł do majątku objętego wspólnością ustawową, odwołanie jej z powodu niewdzięczności (art. 898 § 1 k.c.) może być dokonane w stosunku do jednego z małżonków, także w stosunku do tego, który nie brał udziału w zawarciu umowy darowizny”. W art. 900 kodeksu cywilnego „Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie”. Odwołanie musi być zrozumiałe. Darczyńca powinien zawiadomić obdarowanego w sposób jednoznaczny, że dokonaną na jego rzecz darowiznę odwołuje i wskazać powody odwołania. W razie ewentualnego sporu sądowego konieczne będzie przedstawienie dowodów potwierdzających dokonanie odwołania (można przedstawić świadków, dowód wysłania oświadczenia listem poleconym). Skuteczność odwołania darowizny może być poddana kontroli sądowej w sprawie o ustalenie, że darowizna została skutecznie odwołana na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Darowizna nie może jednak zostać odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Tego terminu nie można przedłużyć ani przywrócić, więc odwołanie darowizny będzie w tym wypadku możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy niewdzięczność obdarowanego trwa nie dłużej niż rok. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z zm.); - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.). JM

DODANO:
18/11/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie