PYTANIE: Podział majątku firmy po rozwodzie

W jaki sposob odbywa sie podzial majatku firmy w przypadku rozwodu? Jest to firma jednoosobowa zarejestrowana na mnie w trakcie trwania małżeństwa. Jedynym majątkiem są praktycznie tylko towary handlowe - zapas magazynowy, na koncie jest niewiele gotowki poza tym są nieoplacone faktury! Czy żonie należy się połowa zapasów magazynowych? Jak jej oddam połowę, to jest po firmie, stracę źródlo dochodu, jak będę mógł splacic ich wartość w cenach zakupu, też nie jest ok, bo bede je sprzedawał i tak przez kilka miesiecy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Po prawomocnym orzeczeniu rozwodu przestaje istnieć wspólność majątkowa między małżonkami i w świetle prawa stają się wobec siebie praktycznie obcymi osobami. Wszystkie przedmioty majątkowe, które wchodziły w skład majątku wspólnego, przekształcają się we współwłasność w częściach ułamkowych - co do zasady po 1/2 dla każdego z małżonków. Najczęściej w toku procesu rozwodowego sąd nie zajmuje się w ogóle podziałem majątku, pozostawiając to samym małżonkom albo innemu sądowi, orzekającemu w innym trybie (tylko w sprawie o podział majątku). Aby dojść do porozumienia z drugą stroną w sprawie podziału majątku po rozwodzie, należy przede wszystkim ustalić, co jest obecnie wspólne. Kwestie te reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z jego art. 31 z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Oznacza to, że jeżeli prowadził Pan firmę w czasie trwania małżeństwa, Pańska małżonka ma prawo do połowy wszystkich przedmiotów wchodzących w skład Pana firmy. Pańska małżonka nie ma jedynie żadnych praw do przedmiotów, które wchodzą w skład Pana majątku osobistego. Przedmioty te zostały wymienione w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Po ustaleniu, które przedmioty są wspólne, muszą Państwo dojść do porozumienia, w jaki sposób podzielić się tym majątkiem. Wszystko zależy od tego, czy uda się Państwu porozumieć i uzgodnić warunki podziału. Mają tutaj Państwo w zasadzie pełną swobodę - można podzielić w ten sposób, że niektóre przedmioty przypadną tylko jednemu z Was, a drugie drugiemu, jeden z Was może przejąć całą firmę z zobowiązaniem się do spłaty pieniężnej czy dopłaty. Majątek ruchomy można w zasadzie podzielić nawet ustnie albo na kartce papieru. Akt notarialny jest niezbędny tylko do podzielenia nieruchomości, których tutaj jednak brak. W przepadku przedmiotów ruchomych konieczność zachowania określonej formy (np. pisemnej) pojawia się najczęściej jeżeli dany przedmiot widnieje w danej ewidencji (np. samochody - konieczność dokonania rejestracji samochodu). Przy dzieleniu majątku należy oczywiście wziąć pod uwagę również długi ciążące na firmie - niezapłacone faktury itp. Jeżeli nie dojdą Państwo do porozumienia, byłej żonie pozostanie tylko droga sądowa w celu dokonania podziału majątku. Zawsze staramy się odradzać tego rodzaju rozwiązanie, ponieważ sprawa sądowa o podział majątku trwa zazwyczaj bardzo długo, jest kosztowna (koszty rzeczoznawców), a końcowy wynik może nie zadowolić żadnej ze stron. Nie bardzo rozumiemy, na jakiej podstawie Pańska była żona domaga się kwoty 2.000 zł miesięcznie. Być może chodzi jej o alimenty dla Państwa córki? Wysokość tych alimentów zapewne ustalił sąd w wyroku rozwodowym, więc nie ma co dyskutować na temat ich wysokości. Wysokość alimentów zależy od możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do płacenia alimentów oraz od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Jeżeli sąd jeszcze nie wydał wyroku rozwodowego, będzie się kierował wyłącznie tymi przesłankami i dobrem dziecka, a nie tym czy rozwód został orzeczony z czyjejś winy czy też nie. Podstawa prawna: - kodeks rodzinny i opiekuńczy RW

DODANO:
25/11/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie