PYTANIE: Jakie są warunki zawieszenia postępowania ? Do kogo kierować i czym motywować ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Instytucja zawieszenia postępowania jest uregulowana odmiennie w postępowaniu cywilnym i karnym. Postępowanie karne, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, zawieszane jest w razie długotrwałej przeszkody w jego dalszym prowadzeniu, w szczególności gdy nie można ująć oskarżonego lub nie może on brać udziału w postępowaniu (art. 22 §1 kpk). Zawieszenie następuje z urzędu, zaś postanowienie wydaje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator, względnie inny organ prowadzący postępowanie, ale również wówczas zatwierdzić je musi prokurator. Postępowanie cywilne może być zawieszone na wniosek strony, przez sąd z urzędu, a także z mocy samego prawa. W razie zaprzestania czynności przez sąd w skutek siły wyższej (np. klęski żywiołowej), postępowanie cywilne ulega zawieszeniu z mocy prawa (art. 173 kpc). Sąd ponadto jest zobowiązany, na podstawie art. 174 §1 kpc, zawiesić postępowanie z urzędu: w razie śmierci strony, jej przedstawiciela ustawowego bądź utraty przez te osoby zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, jeśli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie przed sądem, jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnej przyczyny komunikacji z siedzibą sądu, jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość podmiotu z możliwością zawarcia układu, a strona tego postępowania została pozbawiona prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda. Jeżeli w toku postępowania zmarł pełnomocnik procesowy strony, może się ono toczyć dalej dopiero po wezwaniu strony, którą ten pełnomocnik reprezentował, a która dotychczas nie brała osobiście udziału w tym postępowaniu (art. 175 kpc). Jeżeli zaś udział adwokata lub radcy prawnego jest w danym postępowaniu obowiązkowy, to śmierć takiego pełnomocnika lub jego skreślenie z listy radców prawnych albo adwokatów skutkuje zawieszeniem postępowania z urzędu przez sąd do czasu wyznaczenia nowego pełnomocnika (art. 1751 kpc). Sąd jest również zobligowany do zawieszenia postępowania na wniosek spadkobiercy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze 6-miesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zaś powód dochodzi od spadkobiercy wykonania obowiązku należącego do długów spadkowych (art. 176). Ponadto sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, na mocy art. 177 §1 kpc, w następujących sytuacjach: jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego, jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od decyzji organu administracji publicznej, jeżeli ujawni się w toku postępowania czyn, którego ustalenie na drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, chyba że ustawa stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, jeżeli nie żądał on rozpatrzenia sprawy także pod swoją nieobecność, a pozwany nie złożył wniosku o rozpoznanie sprawy, jeżeli na skutek braku lub wskazania niewłaściwego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub wskutek niewykonania przez powoda innych zarządzeń sądu nie można nadać sprawie dalszego biegu. Ponadto sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek obu stron (art. 178 kpc). Należy pamiętać, że jeżeli postępowanie zawieszono na podstawie przyczyn wskazanych powyżej w pkt 5 i 6, jak też na wniosek spadkobiercy lub zgodny wniosek stron, to sąd z urzędu umorzy postępowanie, jeżeli wniosek o jego podjęcie nie zostanie złożony w terminie jednego roku od daty postanowienia o zawieszeniu (art. 182 §1 kpc). Jak zatem widać przyczyn zawieszenia postępowania cywilnego jest wiele. Jeżeli sąd ma uprawnienie zawieszenia postępowania na wniosek, wówczas wniosek taki jest konieczny, a sąd nie może działać z urzędu. Jeżeli jednak sąd ma prawo lub obowiązek zawiesić postępowanie z urzędu, to nie wyklucza to możliwości złożenia wniosku w tym zakresie przez stronę. Wniosek o zawieszenie postępowania składa się na piśmie (lub ustnie do protokołu podczas rozprawy) do sądu, przed którym sprawa się toczy. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać wskazanie jednej z w/w przyczyn zawieszenia i jej umotywowanie, sprowadzające się zazwyczaj do udowodnienia, w razie konieczności i możliwości, okoliczności mającej skutkować zawieszeniem postępowania. Jeżeli żadna taka okoliczność nie występuje, to możliwe jest jeszcze zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron. Wniosek taki może złożyć tylko jedna strona, wnosząc ponadto, aby sąd uzyskał stanowisko drugiej strony w tym zakresie. Jeżeli druga strona zgodzi się na zawieszenie, to sąd potraktuje sprawę tak, jakby obie strony złożyły w tym zakresie zgodny wniosek. Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera żadnych przesłanek zawieszenia postępowania na tej podstawie. Sąd jednak może, a nie musi, zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, a zatem musi istnieć odpowiednia motywacja dla takiego wniosku, która przekona sąd do zawieszenia postępowania. Mogą to być przeróżne przyczyny, których kodeks nie wymienia, nawet przykładowo. Wszystko zależeć będzie od uznania sądu i okoliczności danej sprawy. Może chodzić np. o długotrwałą chorobę strony, jej wyjazd za granicę, itp. Podstawa prawna: - kodeks postępowania cywilnego KS

DODANO:
30/11/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie