PYTANIE: Ubezpieczenie zdrowotne a urlop bezpłatny

wiem, że ubezpieczenie zdrowotne ustaje po 30 dniach kiedy trwa urlop bezpłatny. A jeśli pracowałam np. 5 dni w nowym miesiącu i dopiero poszłam na urlop bezpłatny np. od 06.03 to do kiedy jestem ubezpieczona zdrowotnie, skoro to nie była pełno miesięczma składka zdrowotna? Czy w ogóle skł. zdrowotna jest pomniejszana? wiem też, że w przypadku urlopu bezpłatnego jedynie chyba mogę podpisac indywidualną umowę z NFZ , wówczas musiałabym miesięcznie opłacac ubezpieczenie zdrowotne z własnej kieszeni by móc w pełni korzystac z praw pacjęta, ILE WYNOSI TAKA SKŁADKA? Czy takie składki oplaca się do ZUSu czy bezpośrednio do NFZ? Jeśli zapłaciłabym z góry za kilka miesięcy tak jak byłabym na urlopie bezpłatnym czy wydatek jest mniejszy, cz bez znaczenia?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca, udzielając pracownikowi bezpłatnego urlopu, nie odprowadza za ten okres składki zdrowotnej. Oznacza to, że pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia, które ustaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po tym okresie osoby przebywające dalej na urlopie bezpłatnym muszą skorzystać z ubezpieczenia np. jako członek rodziny pod warunkiem, że mają ubezpieczonego współmałżonka lub podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu. Procedura W myśl art. 68 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoba ubiegająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym powinna przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, zaświadczanie potwierdzające fakt ubezpieczenia z Urzędu Pracy itp. Ponadto należy wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i podpisać dwa egzemplarze umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki. Obowiązek ten nie dotyczy cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników, osób odbywających staż adaptacyjny oraz odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim. Członkami rodziny są następujące osoby: - dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku; - małżonek; - wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym uzależnione jest, zgodnie z art. 68 ust. 7 ww. ustawy, od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wysokość tej opłaty uzależniona jest od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi: - w okresie od 3 miesięcy do roku od wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 578,21 zł - w okresie powyżej 1 roku do 2 lat w wysokości 1 445,53 zł - w okresie powyżej 2 lat do 5 lat w wysokości 2 891,06 zł - w okresie powyżej 5 lat do 10 lat w wysokości 4 336,59 zł Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy na numer konta oddziału wojewódzkiego NFZ podany na druku umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się dyrektor oddziału Funduszu może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat. Po zawarciu umowy ubezpieczony powinien udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie druku ZUS ZZA ("Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego") oraz dla członków rodziny: ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA "Zgłoszenie danych o członkach rodziny". Druk ZUS ZCZA należy złożyć, jeżeli adres zamieszkania członka rodziny jest taki sam jak adres zamieszkania ubezpieczonego, zaś druk ZUS ZCNA wówczas, gdy adresy zamieszkania są różne. Należy pamiętać, że druk zgłoszenia do ZUS stanowi integralną część umowy. Ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia na ww. drukach ZUS uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem określonym w umowie. Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę, jest egzemplarz umowy wraz z drukiem zgłoszenia do ZUS i dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby - egzemplarz umowy, druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc. Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 15. sierpnia). Składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy wpłacać na konto ZUS - rachunek ZUS z końcówką 52. Osoby, dla których podstawę wymiaru składki stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału wraz z wypłatami z zysku powinny pamiętać, że wysokość tego wynagrodzenia ulega zmianie co kwartał. Każdorazowa zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podawana jest przez GUS (www.stat.gov.pl) do publicznej wiadomości po 15. dniu miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał. Informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać w oddziale wojewódzkim Funduszu lub na stronach internetowych oddziału. Należy pamiętać, iż wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ulega zmianie co roku. Obecnie wynosi 9% podstawy wymiaru składki, zgodnie z art. 242 pkt 2 ww. ustawy. Nie mniej jednak niż 260,20 zł. W przypadku osób ubezpieczających się dobrowolnie ww. ustawa przewiduje następujące podstawy wymiaru składki: - dla korzystającego (zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza) - kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu - art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.); - dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, dla odbywających staż adaptacyjny a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz dla odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim - kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych; - dla pozostałych osób ubezpieczających się dobrowolnie - kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanemu co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

DODANO:
10/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie