PYTANIE: Wyjazd dziecka za granicę

Mam trochę skomplikowane pytanie. W październiku ubiegłego roku wyprowadziłam się od męża i zamieszkałam u siostry, mamy dwoje dzieci (sześć i dwa lata), chcę się rozwieść, nadmieniam że jestem po ślubie 1,5 roku, na moją niekorzyść wpływa to, że poznałam kogoś z kim utrzymuje kontakt. Do zdrady nie doszło w co nie wierzy mąż, po rozwodzie chciałabym wraz z dziećmi wyjechać za granice w najgorszym przypadku przeprowadzić się na drugi koniec kraju, na co mąż na pewno nie wyrazi zgody. Jakie ma szanse prawne na wyjazd i w takim razie jaki rozwód mam wziąć, gdyby były potrzebne jeszcze jakieś informacje to proszę napisać.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Bez zgody ojca wyjazd dziecka za granicę jest utrudniony. Zgodna ojca może być zastąpiona wyrokiem sądu rodzinnego. Na podstawie tego orzeczenie może zostać wydany paszport dla dziecka. Podkreśla też, że zgoda sądu jest też potrzebna jeśli dziecko ma już odpowiednie dokumenty, ale ojciec nie wyraża zgody na wyjazd. Nie ma tu znaczenie czy jest rozwód czy też nie. Istotne jest tylko czy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Przekroczenie granicy jest możliwe na podstawie indywidualnego paszportu dziecka, wpisu do paszportu jednego z rodziców lub tymczasowego dowodu osobistego (jeżeli podróż odbywa się do jednego z krajów UE). Wszelkie formalności związane z wyrobieniem paszportu dla dziecka należy załatwić w wydziałach paszportowych urzędów wojewódzkich, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba małoletnia otrzyma taki dokument, pod warunkiem, że uzyska zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych. W art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych wyraźnie stwierdzono bowiem, że w imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Zamiast wydania osobnego paszportu możliwy jest wpis dziecka do paszportu jednego z rodziców. Jednak formalności w tym przypadku są takie same jak przy wyrabianiu własnego paszportu. Potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Trzeba podkreślić, że wpisy mogą dokonywać wyłącznie urzędnicy wydziałów paszportowych. Samodzielne wpisy nie stanowią wystarczającej podstawy do przekroczenia granicy z dzieckiem. Ponadto istnieje również możliwość wyrobienia dziecku poniżej 13 roku życia tymczasowego dowodu osobistego. Ten dokument będzie jednak umożliwiał wyjazd jedynie do krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymczasowy dowód osobisty wydawany jest na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, przez urząd gminy. Dokument jest wydany – analogicznie jak w przypadku paszportu – za zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Podsumowując – jeśli dziecko nie ma paszportu, a ojciec nie zechce podpisać stosownych dokumentów, to konieczne jest wystąpienie do sądu o zgodę na wydanie paszportu dziecku.  Wzór „Wniosek o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dziecku” zamieszczony jest w na stronie naszego Serwisu w dziale Wzory pism – Prawo rodzinne (adres strony: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-wyrazenie-zgodny-na-wydanie-paszportu-dziecku,211.html). Dla przyśpieszenia całej sprawy można w jednym piśmie wystąpić do sądu o zezwolenie na wyjazd i na wydanie paszportu dla dziecka. Do wniosku konieczne będzie przedstawienie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka. Nawet jeśli dziecko ma paszport i chce Pani wyjechać za granice z dzieckiem, a ojciec nie chce się zgodzić na wyjazd, to konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego z wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł ten przewiduje, że: „§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.” Nauka prawa podkreśla, że do istotnych spraw dziecka, co do których w braku porozumienie miedzy rodzicami, rozstrzyga sąd rodzinny zalicza się: kwestię obywatelstwa dziecka, zmianę jego imienia i nazwiska, zmianę pobytu małoletniego czy też jego wyjazd za granicę (H. Hak „Władza rodzicielska” Toruń 1995, s. 59). Skoro nie możecie się Państwo się porozumieć, to sprawę musi rozstrzygnąć sąd. Jeśli Pani wniosek zostanie uwzględniony, orzeczenie zastąpi zgodę ojca. We wniosku trzeba opisać całą sprawę, przedstawić powody dla których zamierza Pani wyjechać z kraju. Podkreślamy też, że Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 1970 r. (syg. akt III CRN 181/70, publikacja OSNC 1971/6/107) stwierdził, że wyjazd i zatrzymanie dziecka wbrew woli drugiego rodzica i bez zgody sądu może być uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej i może skutkować jej pozbawieniem.  Wzór wniosku o wydanie zgodny na wyjazd dziecka za granicę jest zamieszczony na stronie Serwisu w dziale Wzory Pism – Prawo rodzinne „Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka” (adres strony: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-rozstrzygniecie-o-istotnych-sprawach-dziecka,155.html). Trudno jest nam ocenić jaką decyzję podejmie sąd. Wszystko zależy od oceny sprawy dokonanej przez sędziego. W każdym bądź razie orzeczenie wyrażające zgodę na wyjazd dziecka nie są czymś wyjątkowym. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 r. Nr 9 poz. 59 z zm.), - ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006 r. nr 143 poz. 1027) JM

DODANO:
16/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie