PYTANIE: Odprawa pośmiertna.

Mam wypłacić odprawę pośmiertną dla żony pracownika
zy mam to uczynić na podstawie listy np. płac, potrącić składki i podatek?.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odprawa pośmiertna jest jednorazowym świadczeniem należnym członkom rodziny pracownika od pracodawcy. Kwestię związaną z odprawą pośmiertną reguluje art. 93 kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. tekst jednolity, Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zmianami, dalej jako kp). Wysokość odprawy pieniężnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy (tzw. staż zakładowy), przy czym zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego nie liczy się tylko bieżące zatrudnienie, lecz także każdy poprzedni okres zatrudnienia u danego pracodawcy, chociażby sprzed kilkunastu lat. Odprawa pośmiertna wynosi : 1 miesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik pracował krócej niż 10 lat, 3 miesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik pracował co najmniej 10 lat, lecz mniej niż 15 lat, 6 miesięczne wynagrodzenie jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Przy czym, jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty . Wynagrodzeniem, którego wielokrotność stanowi kwotę należnej odprawy, jest wynagrodzenie, jakie otrzymywał pracownik u danego pracodawcy. Przy czym wysokość odprawy pośmiertnej ustala się wg zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W tym zakresie miarodajne jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr. 2 poz. 14 ze zmianami). Zgodnie z tym rozporządzeniem wysokość odprawy pieniężnej ustala się mając na uwadze otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie oraz inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem następujących świadczeń : - jednorazowych lub nieregularnych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie; - wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju; - nagród jubileuszowych; - ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy; - wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną; - nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego; - odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych; - wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy. Ponadto, gdy składniki wynagrodzenia określone są w stawce miesięcznej w stałej wysokości to uwzględnia się je w wysokości należnej w momencie nabycia prawa do odprawy. Jeżeli chodzi o składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy uwzględnia się przy ustalaniu wysokości odprawy w przeciętnej wysokości z okresu trzech miesięcy. Przy obliczaniu wysokości odprawy uwzględnia się także w średniej wysokości składniki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 12 miesięcy przed rozwiązaniem stosunku pracy. Od odprawy pośmiertnej nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych, ani składek na ubezpieczenia społeczne . Tak więc, uprawnieni członkowie rodziny pracownika otrzymują całą należną im sumę. Reasumując, do obliczenia wysokości odprawy pośmiertnej można użyć wynagrodzenia wskazanego w liści płac, z tym zastrzeżeniem, że należy odliczyć od niego składniki wynagrodzenia, które zostały wyżej wymienione, a przy tym od odprawy pośmiertnej nie odprowadza się podatku, ani składek na ZUS. Podstawa prawna: Kodeks Pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. PR.

DODANO:
23/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie