PYTANIE: Oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

Organ prowadzący ogłosił konkurs na dyrektora szkoły. Rozp. MENiS z 23.10.2003r. okresla wzór ogłoszenia. Organ prowadzacy umiescił ogłoszenie zgodnie w wymogami w 2 dziennikach natomiast w p. 1 ogłoszenia odesłał ewentualnych kandydatów do stosownego rozporzadzenia oraz w p. 2 nie zostały wymienione załaczniki - tylko odesłanie do Rozp. MENiS (Dz.U.2003 nr 189, poz. 1855)
o spowodowało, że kandydaci złożyli oświadczenia podając dokładnie treść oświadczeń zawartch w przywołanym rozporzadzeniu. Niestety rozp. we wzorze ogłoszenia o konkursie w ustepie 2 punkt 10 podaje nieaktualną juz ustawę o finansach publicznych z 26 listopada 1998. Obecnie funkcjinuje ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finasów publicznych (Dz. U. 2005, Nr 14 poz 114 ze zm.). W związku z tym kandydaci oświadczyli, że nie zostali ukarani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwiazanych z dysponowaniem srodkami publicznymi o których mowa w art 147 ..... (Dz. U. 2003 nr 15 poz 148 ze zm.
swiadczenie winno przywołać ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
swiadczenia zostały złożone w dobrej wierze - czy taka treść oświadczeń stanowi o konieczności ich odrzucenia ?? Czy można je przyjąć. Czy w przypadku ich odrzucenia przez Komisję - kandydaci mogą wnioskować o unieważnienie konkursu z powodu niedokładnego pouczenia ich przez Organ ogłaszajacy konkurs?? O dopuszczeniu do dalszej częsci decyduje komisja - jesli wiekszość komisji stwierdzi, że oświadczenia te są własciwe - to czy można je przyjąć???

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie pkt. 2 załącznika do rozporządzenia z dnia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2003 r., Nr.15. poz. 148 z późń. zm.) oferta osób przystępujących do konkursu powinny zawierać między innymi oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611). Co istotne obecnie ustawa o finansach publicznych już nie obowiązuje jednakże odpowiednie zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostały zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005, Nr 14, poz 114 z późń. zm.). Co ważne przepisy co do wymiaru kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostały prawie w całości powtórzone w art. 32 i dalszych ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005, Nr 14 poz 114 ze zm.). Wydaje się więc, iż nawet błędne wskazanie ustawy która już nie obowiązuje nie wpływa na treść oświadczenia woli kandydatów dotyczących braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi i z tego powodu komisja może przyjąć te oświadczenia jako ważne i spełniające warunki. Z drugiej jednak strony w przypadku odrzucenia takich oświadczeń przez komisję kandydaci będą mogli wnioskować o unieważnienie konkursu z powodu niedokładnego pouczenia ich przez organ ogłaszajacy konkurs. Pomyłka organu przeprowadzającego konkurs nie powinna rodzić negatywnych skutków dla tych uczestników konkursu, którzy z powodu tej pomyłki złożyli oświadczenia o niewłaściwej treści. Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Zasada ta powinna być respektowana także w przypadku konkursu. Zatem jeśli Komisja uzna, że treść oświadczeń jest niewłaściwa, to należałby umożliwić kandydatom złożenie oświadczeń o prawidłowej treści lub powtórzyć cały konkurs. Podstawa prawna: - rozporządzenie z dnia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2003 r., Nr.15. poz. 148 z późń. zm.) - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005, Nr 14, poz 114 z późń. zm.).

DODANO:
01/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie