PYTANIE: Ile procent z wynagrodzenia, premii, nagród może zabrać mi egzekucja komornicza zaległych składek ZUS , których nie zapłaciłem w latach 1999 - 2002 z tytułu prowadzonej wówczas działalności gospodarczej.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 87 § 1 KP z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych fizycznych podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. Co istotne potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia (i tak będzie w przypadku zaległości wobec ZUS). W niektórych przypadkach ograniczenia podane powyżej nie obowiązują. Na podstawie art. 87 § 5 k.p.: a) nagroda z zakładowego funduszu nagród, b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Co ważne katalog podany powyżej nie powinien być rozszerzany przed dowolną intepretację. Z tego to powodu wyłącznie na ogólnych zasadach określonych w art. 87 & 1 k.p. można dokonywać potrąceń z: a) wynagrodzenia urlopowego, b) wynagrodzenia za okres pierwszych w danym roku kalendarzowym 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby, c) odprawy z tytułu, d) odprawy, e) nagrody jubileuszowej. W kodeksie pracy określono także kwoty wynagrodzeń wolne od potrąceń (art. 87(1) § 1 k.p. ). Jak wynika z tego artykułu w przypadku potrącania zaległych składek na ZUS wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1126,00 zł brutto. Podstawa prawna: - Kodeks Pracy RC

DODANO:
11/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie