PYTANIE: Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W jaki sposób należy złożyć wniosek do sądu o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po odrzuceniu jego części przez innych spadkobierców ?. Czy jest na to jakiś specjalny formularz/wzór? Do jakiego sądu się taki wniosek składa?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Postępowanie w sprawie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, toczy się według tych samych reguł, co postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Oznacza to, że sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Wniosek w tego typu sprawach powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom stawianym wnioskowi, a więc powinien wskazywać wszystkich uczestników postępowania, osobę spadkodawcy oraz dokładne określić prawomocne postanowienie mającego ulec zmianie. Ponadto należy przytoczyć okoliczności oraz dowody motywujące twierdzenie, że postanowienie prawomocne nie jest zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym (w tym wypadku należy wskazać, że spadkobiercy złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku). Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 50 zł. Nie jest konieczne ścisłe określenie żądania we wniosku (np. co do osób spadkobierców i wysokości ich udziałów), gdyż w tym zakresie sąd ma obowiązek orzec zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, niezależnie od treści zgłoszonych wniosków. W przypadku osób, które były uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek może być złożony w terminie jednego roku od dnia, w którym osoba ta uzyskała możność wskazania podstawy uzasadniającej dokonanie zmiany postanowienia, jeżeli nie mogła jej powołać w trakcie postępowania spadkowego. Uchybienie terminowi prowadzi do oddalenia wniosku. W stosunku do osób, które nie były uczestnikami postępowania brak jest ograniczeń temporalnych. Dodatkowym ograniczeniem w przypadku wnioskodawców, którzy byli uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jest konieczność przedstawienie faktów obrazujących zachowanie terminu do złożenia wniosku oraz okoliczności dowodzących niemożność wcześniejszego powołania podstaw uzasadniających zmianę postanowienia Do najczęściej spotykanych w praktyce przyczyn zmiany prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku należą: przedstawienie testamentu nie ujawnionego w trakcie postępowania, wykrycie okoliczności uzasadniających nieważność testamentu przyjętego za podstawę dziedziczenia oraz zgłoszenie się spadkobiercy ustawowego nie znanego uczestnikom lub przez nich zatajonego (np. pozamałżeńskiego dziecka spadkodawcy). W wyniku złożenia wniosku o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może zapaść orzeczenie niekorzystne dla osoby wnoszącej wniosek. Na koniec zaznaczamy, że odrzucenie spadku przez spadkobierców może być podstawą do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku tylko w wyjątkowych sytuacjach np. gdy osoby te nie wiedziały o toczącym się postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku i po upływie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku sąd na wniosek innych osób stwierdził, że nabyły one spadek. W sytuacji, gdy osoby te wiedziały o toczącym się postępowaniu spadkowym, a mimo to nie złożyły w jego trakcie oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie jest właściwy tryb postępowania o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lecz należy skorzystać z możliwości uchylenia się od złożonego oświadczenia woli przed sądem (art. 1019 kc.). W przypadku wątpliwości odnośnie tego, który z wymienionych trybów jest właściwy w Państwa wypadku, prosimy o dodatkowe pytanie w którym opisany zostanie dokładnie stan faktyczny. Podstawa prawna: Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Poniżej wzór wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku: Kraków, dnia 6 marca 2006 r. Do Sądu Rejonowego dla Wnioskodawca: Łukasz Lis ul. Leśna 2 23-002 Kraków Uczestnicy: Jan Kowalski zam. 30-123 Kraków ul. Szlak 8/13 Maria Nowak zam. 31-120 Kraków ul. Długa 13 Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Wnoszę o: I. Zmianę rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 6 grudnia 2001 r. sygn. akt I Ns 1123/01 dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym w dniu 10 maja 2001 r. w Krakowie Michale Kowalskim i orzeczenie, że spadek po zmarłym Michale Kowalskim przypada w całości Łukaszowi Lisowi na podstawie dziedziczenia testamentowego. II. Zasądzenie od uczestników postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych. Uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 6 grudnia 2001 r. sygn. akt I Ns 1123/01 orzekł, że spadek po zmarłym w dniu 10 maja 2001 r. w Krakowie i tam ostatnio zamieszkałym Michale Kowalskim nabyły po 1/2 części jako spadkobiercy ustawowi dzieci zmarłego Jan Kowalski i Maria Nowak z domu Kowalska. Wnioskodawca brał udział w postępowaniu, Sąd jednak w przeprowadzonym postępowaniu orzekł że przedłożony przez niego testament z dnia 20 maja 1991 r. na mocy którego był on jedynym spadkobiercą zmarłego jest nieważny z uwagi na to, że spadkodawca sporządził go na maszynie, jedynie opatrzył swoim podpisem. dowód: akta sprawy I Ns 1123/01 Wnioskodawca mieszkał ze zmarłym Michałem Kowalskim i opiekował się nim przez okres ostatnich siedmiu lat jego życia. Nie był jego krewnym. W dniu 10 lutego 1998 r. wnioskodawca przeglądając papiery po zmarłym stwierdził, że znajduje się w nich własnoręcznie sporządzony przez Michała Kowalskiego testament ręczny sporządzony dnia 2 lutego 1997 r. na mocy którego jest on jedynym spadkobiercą zmarłego. dowód: ksero testamentu, oryginał do przedłożenia na rozprawie Mając powyższe na uwadze wnioskodawca wnosi jak na wstępie. Łukasz Lis ................................ (podpis wnioskodawcy) PR.

DODANO:
18/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie