PYTANIE: Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W jaki sposób należy złożyć wniosek do sądu o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po odrzuceniu jego części przez innych spadkobierców ?. Czy jest na to jakiś specjalny formularz/wzór? Do jakiego sądu się taki wniosek składa?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Postępowanie w sprawie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, toczy się według tych samych reguł, co postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Oznacza to, że sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Wniosek w tego typu sprawach powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom stawianym wnioskowi, a więc powinien wskazywać wszystkich uczestników postępowania, osobę spadkodawcy oraz dokładne określić prawomocne postanowienie mającego ulec zmianie. Ponadto należy przytoczyć okoliczności oraz dowody motywujące twierdzenie, że postanowienie prawomocne nie jest zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym (w tym wypadku należy wskazać, że spadkobiercy złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku). Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 50 zł. Nie jest konieczne ścisłe określenie żądania we wniosku (np. co do osób spadkobierców i wysokości ich udziałów), gdyż w tym zakresie sąd ma obowiązek orzec zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, niezależnie od treści zgłoszonych wniosków. W przypadku osób, które były uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek może być złożony w terminie jednego roku od dnia, w którym osoba ta uzyskała możność wskazania podstawy uzasadniającej dokonanie zmiany postanowienia, jeżeli nie mogła jej powołać w trakcie postępowania spadkowego. Uchybienie terminowi prowadzi do oddalenia wniosku. W stosunku do osób, które nie były uczestnikami postępowania brak jest ograniczeń temporalnych. Dodatkowym ograniczeniem w przypadku wnioskodawców, którzy byli uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jest konieczność przedstawienie faktów obrazujących zachowanie terminu do złożenia wniosku oraz okoliczności dowodzących niemożność wcześniejszego powołania podstaw uzasadniających zmianę postanowienia Do najczęściej spotykanych w praktyce przyczyn zmiany prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku należą: przedstawienie testamentu nie ujawnionego w trakcie postępowania, wykrycie okoliczności uzasadniających nieważność testamentu przyjętego za podstawę dziedziczenia oraz zgłoszenie się spadkobiercy ustawowego nie znanego uczestnikom lub przez nich zatajonego (np. pozamałżeńskiego dziecka spadkodawcy). W wyniku złożenia wniosku o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może zapaść orzeczenie niekorzystne dla osoby wnoszącej wniosek. Na koniec zaznaczamy, że odrzucenie spadku przez spadkobierców może być podstawą do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku tylko w wyjątkowych sytuacjach np. gdy osoby te nie wiedziały o toczącym się postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku i po upływie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku sąd na wniosek innych osób stwierdził, że nabyły one spadek. W sytuacji, gdy osoby te wiedziały o toczącym się postępowaniu spadkowym, a mimo to nie złożyły w jego trakcie oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie jest właściwy tryb postępowania o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, lecz należy skorzystać z możliwości uchylenia się od złożonego oświadczenia woli przed sądem (art. 1019 kc.). W przypadku wątpliwości odnośnie tego, który z wymienionych trybów jest właściwy w Państwa wypadku, prosimy o dodatkowe pytanie w którym opisany zostanie dokładnie stan faktyczny. Podstawa prawna: Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Poniżej wzór wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku: Kraków, dnia 6 marca 2006 r. Do Sądu Rejonowego dla Wnioskodawca: Łukasz Lis ul. Leśna 2 23-002 Kraków Uczestnicy: Jan Kowalski zam. 30-123 Kraków ul. Szlak 8/13 Maria Nowak zam. 31-120 Kraków ul. Długa 13 Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Wnoszę o: I. Zmianę rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 6 grudnia 2001 r. sygn. akt I Ns 1123/01 dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym w dniu 10 maja 2001 r. w Krakowie Michale Kowalskim i orzeczenie, że spadek po zmarłym Michale Kowalskim przypada w całości Łukaszowi Lisowi na podstawie dziedziczenia testamentowego. II. Zasądzenie od uczestników postępowania na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych. Uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 6 grudnia 2001 r. sygn. akt I Ns 1123/01 orzekł, że spadek po zmarłym w dniu 10 maja 2001 r. w Krakowie i tam ostatnio zamieszkałym Michale Kowalskim nabyły po 1/2 części jako spadkobiercy ustawowi dzieci zmarłego Jan Kowalski i Maria Nowak z domu Kowalska. Wnioskodawca brał udział w postępowaniu, Sąd jednak w przeprowadzonym postępowaniu orzekł że przedłożony przez niego testament z dnia 20 maja 1991 r. na mocy którego był on jedynym spadkobiercą zmarłego jest nieważny z uwagi na to, że spadkodawca sporządził go na maszynie, jedynie opatrzył swoim podpisem. dowód: akta sprawy I Ns 1123/01 Wnioskodawca mieszkał ze zmarłym Michałem Kowalskim i opiekował się nim przez okres ostatnich siedmiu lat jego życia. Nie był jego krewnym. W dniu 10 lutego 1998 r. wnioskodawca przeglądając papiery po zmarłym stwierdził, że znajduje się w nich własnoręcznie sporządzony przez Michała Kowalskiego testament ręczny sporządzony dnia 2 lutego 1997 r. na mocy którego jest on jedynym spadkobiercą zmarłego. dowód: ksero testamentu, oryginał do przedłożenia na rozprawie Mając powyższe na uwadze wnioskodawca wnosi jak na wstępie. Łukasz Lis ................................ (podpis wnioskodawcy) PR.

DODANO:
18/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.