PYTANIE: Świadczenie przedemerytalne i wcześniejsza emerytura

50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat.
. Kiedy taka osoba może przejść na świadczenia przedemerytalne i na jakich zasadach ?
. Czy praca przy komputerze (pobierany dodatek szkodliwy) może być zaliczona do pracy w warunkach szkodliwych i tym samym przyśpieszyć otrzymanie emerytury ?
. Jeśli w/w kobieta zmieni obecnie swoją pracę na pracę w warunkach szkodliwych to będzie mogłą przejść na emeryturę w wieku 55 lat ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
1. 50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat. Kiedy taka osoba może przejść na świadczenia przedemerytalne i na jakich zasadach ? Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późń. zm.) świadczenie przysługuje osobie, która: - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub - do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub - zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat kobieta oraz 60 lat mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub - do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. Co istotne jednak świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli bezrobotny/a: - jest nadal zarejestrowana jako bezrobotna, - w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia, - złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu poświadczającego pobieranie przez 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych. Trochę odmiennie wygląda sytuacja w przypadku pracowników pracujących przy produkcji azbestu. Osobom takim spełniającym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, o ile co najmniej 10 lat były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach produkujących azbest. 2. 50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat. Czy praca przy komputerze (pobierany dodatek szkodliwy) może być zaliczona do pracy w warunkach szkodliwych i tym samym przyśpieszyć otrzymanie emerytury ? Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.) ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze przysługuje emerytura w niższym niż podstawowy wieku emerytalnym. Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia Zapis art. 32 podanej powyżej ustawy został rozwinięty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1983-02-07 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 z późń. zm.). Generalnie na podstawie powyższego rozporządzenia pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazach załączonych do tego rozporządzenia nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, 2) ma wymagany okres zatrudnienia tj. okres wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Co istotne jak wynika z § 2 rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Okresy pracy w szczególnych warunkach podlegają sumowaniu. Co ważne ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie A, jeżeli do 31 grudnia 2007 r. spełnią warunki wymagane do przyznania tej emerytury (art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.), a także o ile spełniony zostanie warunek wymieniony w art. 184 ustawy tj. posiadania na 1 stycznia 1999 r. wymaganych 15 lat wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1983-02-07 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 z późń. zm.) wyłącznie praca w przemyśle poligraficznym przy procesach składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podanych powyżej zasadach (załącznik A dział XI pkt. 2 do podanego powyżej rozporządzenia). Tak więc jak się wydaje w tym przypadku nie będzie możliwe skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury. 3. 50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat. Jeśli w/w kobieta zmieni obecnie swoją pracę na pracę w warunkach szkodliwych to będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 55 lat ? Konieczne jest tutaj wykazanie się odpowiednim okresem zatrudnienia w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. Zasady te zostały omówione w części 2 niniejszej odpowiedzi. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późń. zm.), - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). RC

DODANO:
06/03/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.