PYTANIE: Wypowiedzenie umowy dzierżawy

W 1975r zawarłem umowę na dzierżawę działki rolniczej 1150m2 na okres 50 lat. Grunt nieurodzajny, 6 kl. Opłata dzierżawna zgodnie z umową opłacona została kwotą jednorazową. W umowie nie ma żadnych warunków odstąpienia lub wypowiedzenia. Umowa podpisana została w Urzędzie Gminy, w obecności dwóch świadków, opieczętowana, z opłatą skarbową (znaczki skarbowe). Czas obowiązywania kończy się w 2025 roku
międzyczasie właściciel przekazał całę gospodarstwo swojemu synowi przebywającemu przez około 20 lat w USA. ten zaś, po powrocie do kraju, powiadomił mnie, że wymawia mi umowę dzierżawy i daje 14 dni na likwidację działki. W innym przypadku skieruje sprawę do sądu. Dotychczas we wzajemnych relacjach nie było żadnych nieporozumień. Działka jest używana zgodnie z przeznaczeniem (rekreacja
oje pytanie
zy wydzierżawiający ma jakiekolwiek podstawy prawne do przedstawionych wyżej działań?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W mojej ocenie właściciel może wypowiedzieć umowę dzierżawy. Umowa została zawarta została na czas określony - 50 lat. W art. 695 § 1 kodeksu cywilnego przewidziano jednak, że dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony. Od zawarcia umowy upłynęło już ponad 30 lat, zatem umowa będzie traktowana tak, jakby była zawarta na czas nieokreślony – ma to istotne znaczenie dla możliwości wypowiedzenia umowy. W art. 694 kodeksu cywilnego przewidziano, że do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Oznacza to, że w stosunku do dzierżawny odpowiednie zastosowania ma również art. 673 § 3 kodeku cywilnego, przewidujący, iż jeżeli czas trwania umowy jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w tylko wypadkach określonych w umowie. Jeśli umowa nie przewiduje możliwości wypowiedzenia, to nie można jej wypowiedzieć. Jednak przepis ten ma zastosowania tylko do umów najmu i dzierżawny zawartych na czas oznaczony. Jak już wcześniej zaznaczyłem Pana umowa jest traktowana jak umowa zawarta na czas nieoznaczony. Będzie ją można wypowiedzieć Zastosowanie ma art. 704 kodeksu cywilnego, który przewiduje, że w braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Z treści pytania wynika, że dzierżawa dotyczy gruntu rolniczego. Zatem powinien obowiązywać roczny termin wypowiedzenia. Będzie Pan musiał oddać grunt na koniec roku dzierżawnego. Trzeba zaznaczyć, że rok dzierżawny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Strony mogę określić rok dzierżawny i zwykle czynią to licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawny albo wyrażają go pośrednio poprzez wskazanie terminu płatności czynszu. Jeśli chodzi o formę wypowiedzenia, to może ona być dowolna (Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, pod red. K. Pietrzykowskiego, C.H. Beck 2005, str. 483). Można nastąpić nawet w formie ustnej. Zatem fakt, że pismo nie zostało podpisane nie będzie dla Pana skutecznym argumentem – jeśli z jego treści wynika, że pochodzi od właściciela, który wypowiada Panu umowę dzierżawny, to należy uznać, iż wypowiedzenie jest skuteczne. JM

DODANO:
18/04/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie