PYTANIE: Urlop dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielką, od 1 września 2007 przebywam na urlopie dla poratowania zdrowia. Przed urlopem nie byłam na zwolnieniu lekarskim. Za miesiąc mam mieć operację, po której czeka mnie około półroczna rehabilitacja, w czasie której nie będę mogła pracować. Urlop zdrowotny kończy się 31 sierpnia jednak już teraz wiem, że we wrześniu nie będę w stanie iść do pracy, prawdopodobnie będę mogła wrócić dopiero w grudniu. Czy mogę bezpośrednio po zakończeniu urlopu zdrowotnego iść na zwolnienie lekarskie? Prawnik z MZOPO twierdzi, że nie, że jeśli nie wrócę we wrześniu do pracy to dyrektor będzie musiał mnie zwolnić. Jeśli ten prawnik ma rzeczywiście rację to czy istnienie jakaś inna możliwość wyjścia z tej sytuacji (urlop bezpłatny, świadczenie rehabilitacyjne, przerwanie urlopu zdrowotnego na okres wakacji)? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia Przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia i ponowne skorzystanie z niego nie wchodzi w grę w tym przypadku ponieważ nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia jak wynika z art. 73 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela. Urlop bezpłatny Zasady udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielowi zawarte są w art. 68 ust. 1 KN oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5). Udzielenie urlopu bezpłatnego bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia jest co do zasady możliwe i nie ma zapisów które zakazują udzielenia tego urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia. Jednakże należy pamiętać o tym, iż dyrektor szkoły nie jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu (zależy to od jego dobrej woli). A co ważniejsze dyrektor nie będzie mógł udzielić takiego urlopu o ile badania kontrolne przeprowadzone po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia wykażą niemożność powrotu do pracy w szkole. Będzie to spowodowane tym, że urlopu takiego można udzielić tylko nauczycielowi którego stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu. Badania takie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia. Świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. W tym przypadku jednak nie mamy do czynienia z zakończeniem 182 dniowego okresu zasiłku chorobowego tak więc skorzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego nie będzi możliwe bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia. Choroba w czasie urlopu dla poratowania zdrowia Okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia jest okresem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia chorobowego. Dlatego możliwe jest zachorowanie w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia. Co ważne okres choroby w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest wliczany do okresu zasiłkowego. Dlatego możliwe jest pobieranie zasiłku chorobowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia bez przerwy przez 182 dni także w przypadku wcześniejszego zachorowania tj. w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia. Co ważne jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Co istotne rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nie określony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia (art. 27 ust. 2 Karty Nauczyciela).

DODANO:
27/04/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie