PYTANIE: Zaliczenie do stażu pracy pracy w gospodarstwie rolnym

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.90.54.310) mojemu pracodawcy przedłożyłam zaświadczenie (potwierdzające że w deklarowanych latach pracowałam w gospodarstwie rolnym moich rodziców w charakterze domownika i które zostało wydane na postawie zeznań 2 świadków, mojego oświadczenia celem przedłożenia w zakładzie pracy) oraz oświadczenie (potwierdzające moje stałe zameldowanie w deklarowanym okresie oraz potwierdzenie, że w deklarowanym czasie istniało takie i takie gospodarstwo o takiej i takiej powierzchni) potwierdzone przez Urząd Gminy, że w latach od 17.01.1995r. do 14.12.2003 roku pracowałam na gospodarstwie rolnym. Zgodnie z ww. ustawą oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) z prośbą o wliczenie tych lat do mojego stażu pracy co wiąże się z otrzymywaniem dodatku za wysługę lat do mojego wynagrodzenia.
dpowiedź jaką uzyskałam od pracodawcy to://///informuję, że analiza dostarczonych dokumentów wykazała brak informacji pozwalających ocenić podstawowy element jakim jest „stały charakter" wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, decydujący o uznaniu danej osoby za „domownika", a w konsekwencji ustalić, czy zachodzą przesłanki uzasadniające zaliczenie wnioskowanego okresu do stażu pracy
związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie informacji pozwalających na ustalenie, w jakich okolicznościach faktycznych wykonywana była praca w gospodarstwie rolnym, w szczególności w związku z równoległym pobieraniem przez Panią nauki w szkole średniej////
ważam, że taka odpowiedź jest w stosunku do mnie kpiną. Moim zdaniem nie mam żadnego obowiązku dostarczania jakichkolwiek informacji gdyż dostarczyłam wszystkie dokument jakie wymaga tego ustawa o wliczaniu pracy… (Dz.U.90.54.310) oraz ustawa o służbie cywilnej-mam all udokumentowane i potwierdzone. Na wszelki wypadek po otrzymaniu tej odpowiedzi na wniosek otrzymałam od Dyrekcji mojej szkoły średniej zaświadczenie stwierdzające, że w czasie nauki w tej szkole wciąż pracowałam na gospodarstwie rodziców
oje pytanie jest następujące: Co mam zrobić w takiej sytuacji jeśli zakład pracy odmawia mi wliczenia udokumentowanych okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy??
. urodziłam się 1979r
. w 2006r. przejęłam część ziemi (>30h
. w okresie studiów codziennie dojeżdzałam z domu rodzinnego na uczelnię
. chodziłam do prywatnej szkoły średniej ale ze wzgledu na b. ciężką sytuację rodzinną dojeżdzałam do szkoły z domu rodzinnego wciaż pracując w gospodarstwie
. obowiązuje mnie ustawa o służbie cywilne
. deklarowane lata to od skończenia 16 roku życia do podjęcia 1 stałej pracy na umowę o pracę.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U z 1990 r. Nr 54 poz. 310) do pracowniczego stażu pracy wlicza się pracownikowi: 1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka, 2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, 3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Co ważne okresy te podlegają zaliczeniu o ile przepisy prawa (np.: odpowiednie zapisy w rozporządzeniach dla pracowników sfery budżetowej, nauczycieli) lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy tych okresów pracy. Co istotne w tym przypadku istotne będzie ustalenie czy do pracowniczego stażu pracy należy wliczyć pracownikowi przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Od 1 stycznia 1991 r. na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24), przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki: - ukończyła 16 lat, - pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, - stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Co ważne w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera a,b,c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników za domownika nie będzie można uznać osoby, która wykonywała wyłącznie dorywcze prace na gospodarstwie rodziców czy też prace w okresie ferii czy też wakacji. Warunek uznania za domownika nie zostanie także spełniony jeśli nie dowiedzie się stałej pracy w gospodarstwie rolnym nawet w przypadku stałego zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym czy też zameldowania. Z kolei za bliskie sąsiedztwo uznać można taką odległość, która umożliwia codzienne dojście do gospodarstwa i powrót do miejsca zamieszkania z uwzględnieniem tradycyjnego czasu pracy. Dla objęcia domownika zakresem ubezpieczenia społecznego rolników wystarczający jest fakt, że stale pracuje w gospodarstwie rolnym, przy czym nie pozostaje z rolnikiem w stosunku zatrudnienia, natomiast nie wymaga się, by praca w tym gospodarstwie stanowiła jego główne źródło utrzymania. - Orlewski M., Słotwiński Ł. Rejent 2005/2/149 - t.2 Istotne więc będzie ustalenie czy domownik mimo nauki w szkole stale pracował w gospodarstwie rolnym i był zgłoszony do ubezpieczenia jako domownik. Pracodawca ma prawo do oceny dowodów zaświadczających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców. Pracodawca może zakwestionować zaświadczenie urzędu gminy albo treść przedstawionych innych dokumentów, jeżeli dysponuje dowodami wskazującymi na odmienny stan faktyczny niż wskazany w tych dokumentach. W takiej sytuacji pracodawca może zwrócić się do urzędu gminy z prośbą o ponowne sprawdzenie faktów podanych w zaświadczeniu i ewentualne ich skorygowanie albo anulowanie wystawionego zaświadczenia. W przypadku dalszego sporu organem właściwym do rozstrzygania tej sprawy będzie sąd pracy, który na wniosek pracownika ustali, czy przedstawione dowody pozwalają na zaliczenie do pracowniczego stażu pracy okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310 z późń zm.) - ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr7, poz 342, Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 85 z późń. zm.). RC

DODANO:
15/05/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.