PYTANIE: Czy po zwolnieniu z pracy pracownikowi nadal będzie przysługiwał zasiłek chorobowy?

Mój staż pracy wynosi 12 lat. Ostatnio byłem zatrudniony na czas określony tj. od 01.08.2007r. do 31.05.2008.r. Od dnia 19.05 br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wiem że nie zatrudni mnie. Poinformował, że 31.05 jest moim ostatnim dniem pracy. Mam pytanie: Umowę mam jak pisałem wyżej do 31.05.2008r. czy po ustaniu stosunku pracy 31.05.2008 gdy będę dalej chorował ,to czy będę otrzymywał zasiłek chorobowy ? Jedni mi tłumaczą , że tak, a inni ze nie. Jaka jest wykładnia przepisów o wypłacie zasiłku chorobowego, gdy nie jest się już pracownikiem? Ile czasu można chorować? Gdzie mogę coś znaleźć na ten temat?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Informacje na temat wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia zawarte są w art. 7 i następnych Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). Osoba, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z treścią art. 7 niniejszej ustawy „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała: 1) nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (…)”. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli pracownik chorował w czasie trwania stosunku pracy i jego umowa uległa rozwiązaniu a on nadal jest niezdolny do pracy to w dalszym ciągu przysługuje mu zasiłek chorobowy. Co ważne, musi on chorować nieprzerwanie i na tą samą chorobę. Ile czasu można przebywać na zasiłku ? Kwestia powyższa została uregulowana w treści art. 8 ustawy zasiłkowej. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni. Co istotne, do okresu 182 dni wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Jeżeli zatem zaczął Pan chorować od 19 maja br. ( tu zakładam, że jest to pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku kalendarzowym) to od tej daty zacznie Pan obliczać okres trwania ustawowej niezdolności do pracy. Kto wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia ? Zasiłek po ustaniu zatrudnienia wypłacany jest przez ZUS, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która o niego występuje. Musi Pan dostarczyć zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA, zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 oraz oświadczenie ZUS Z-10 . Powyższe wynika z treści zawartej w par. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 742 ze zm.). Bliższych informacji udzieli Panu każdy oddział ZUS. Kontrola formalna Korzystając z zasiłku chorobowego należy pamiętać o tym, że ZUS jako płatnik świadczenia może skontrolować, czy prawidłowo wykorzystywane jest zwolnienie lekarskie. W czasie zwolnienia lekarskiego nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej W przeciwnym wypadku nastąpi utrata prawa do tego świadczenia ( art. 17 ustawy zasiłkowej). Co dalej Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego będzie Pan nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza będą rokować odzyskanie zdolności do pracy, wtedy można wystąpić z wnioskiem do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W świetle art. 18 cytowanej ustawy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O jego przyznaniu orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy zasiłek nie będzie przysługiwał ? W kwestii wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy należy pamiętać o tym, że nie zawsze on będzie przysługiwał. osobie niezdolnej do pracy. W art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej ustawodawca wymienia następujące okoliczności: 1) ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 2) kontynuowanie działalności zarobkowej lub podjęcie działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, 3) nie nabycie prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia chorobowego, 4) nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 5) podleganie obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Podstawa prawna: - art. 7, - art. 8, - art. 13 ust. 1, - art. 17, - art. 18 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.); - par. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 742 ze zm.) Stan prawny na 3 czerwca 2008 r. WK

DODANO:
04/06/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie