PYTANIE: Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej - skutki podatkowe

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozszerza swoją działalność w spółkę cywilną. Jaki są tego skutki prawne? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca rozliczeń z Urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, odprowadzająca podatek vat, posiadająca w magazynach towar przewyższający kwotę 50.000,00 PLN, nie posiadająca kasy fiskalnej (sprzedaż nieprzekraczająca 20.000PLN w poprzednim roku rozliczeniowym). W nowo powstałej spółce jest dwóch wspólników rozliczających się po 50%, towar z poprzedniej działalności będzie wkładem do nowej spółki.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Podstawowym skutkiem będzie powstanie nowego podmiotu i likwidacja prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Z treści art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej wynika, że spółka cywilna wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby fizycznej, która wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. Podstawowe skutki wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej w podatku od towarów i usług: -zgodnie z art. 6 ustawy o VAT zbycie przedsiębiorstwa nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Poprzez zbycie rozumie się także wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej. Tym samym transakcja ta nie będzie podlegała podatkowi VAT. - zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej będzie konieczne sporządzenie spisu z natury towarów na dzień zaprzestania działalności w terminie 14 dni od zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz zawiadomienie o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu. Dlatego też w pierwszej kolejności trzeba wnieść całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej do spółki cywilnej, a potem dopiero zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą. W takiej sytuacji stan remanentu wyniesie „0” i nie wystąpi podatek należny do zapłaty z tytułu spisu z natury. Oprócz sporządzenia spisu z natury będzie też konieczne wykreślenie osoby fizycznej wnoszącej przedsiębiorstwo z rejestru podatników VAT poprzez złożenie formularza VAT-Z. - zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek dokonywania korekty przechodzi na nabywcę, czyli na spółkę cywilną. Tym samym zbywca nie musi dokonywać korekty podatku naliczonego. - spółka cywilna będzie nowym podatnikiem, czyli będzie konieczna jej rejestracja jako podatnika VAT na formularzu VAT-R. Podstawowe skutki w podatku dochodowym: - W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa do spółki cywilnej nie będzie konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu. Wynika to z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT zgodnie, z którym nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem. W przypadku likwidacji działalności istnieje konieczność sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień likwidacji działalności (§ 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). O zamiarze sporządzenia takiego spisu z natury trzeba zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003r. nr 152, poz. 1475 ze zm.), - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

DODANO:
16/06/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.