Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności.

Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności. Osoba bez
licencji pracownika ochrony od 06.2002r. jest zatrudniona w
firmie ochraniającej zakład na stanowisku pracownika dozoru.
Podejmując pracę dostarczyła pracodawcy zaświadczenie o
niekaralności. Obecnie pracodawca żąda od tego pracownika
ponownego zaświadczenia. Czy pracodawca ma prawo. Proszę podać
podstawę prawną dotycząca okresów ważności takiego zaświadczenia.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Tryb wydawania wspomnianych w pytaniu zaświadczeń reguluje ustawa z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym. W ustawie tej nie ma jednak mowy o okresie ważności takiego zaświadczenia. Z kolei ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia dość dokładnie reguluje kwestię ważności i okresu obowiązywania koncesji pracowników ochrony, nie wspomina jednak w żadnym artykule o okresie ważności rzeczonego zaświadczenia, mimo że to właśnie z tej ustawy wynika konieczność dostarczenia takowego. Również kodeks pracy nie stanowi o tak szczegółowych kwestiach. Należy więc domniemywać, iż takie zaświadczenie nie ma terminu ważności. Podobnie jest zresztą z wypisami z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącymi spółek prawa handlowego. Z żadnego przepisu prawnego nie wynika termin ich ważności, niemniej jednak banki honorują, przy zawieraniu umów z tymi spółkami, wypisy nie starsze niż sprzed 3 miesięcy. Podobnie jest w rzeczonej sytuacji. Zaświadczenia o niekaralności nie ulegają przeterminowaniu z mocy prawa (pomimo faktu, że dane w Krajowym Rejestrze Karnym ulegają ciągłym zmianom), lecz z umowy o pracę z firmą ochroniarską może wynikać obowiązek okresowego dostarczania nowych zaświadczeń o niekaralności. Jeżeli jednak umowa o pracę takiego zapisu nie zawiera, to pracownik ochrony nie ma obowiązku okresowego dostarczania nowych zaświadczeń o niekaralności. Poza tym zresztą każdy pracodawca jest informowany przez organy wymiaru sprawiedliwości o skazaniu lub wszczęciu postępowania karnego przeciwko jego pracownikowi, toteż nie ma potrzeby dostarczaniu mu coraz to nowych zaświadczeń w rzeczonej kwestii.

DODANO:
29/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie