PYTANIE: Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności.

Okresy ważności zaświadczenia o niekaralności. Osoba bez
licencji pracownika ochrony od 06.2002r. jest zatrudniona w
firmie ochraniającej zakład na stanowisku pracownika dozoru.
Podejmując pracę dostarczyła pracodawcy zaświadczenie o
niekaralności. Obecnie pracodawca żąda od tego pracownika
ponownego zaświadczenia. Czy pracodawca ma prawo. Proszę podać
podstawę prawną dotycząca okresów ważności takiego zaświadczenia.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Tryb wydawania wspomnianych w pytaniu zaświadczeń reguluje ustawa z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym. W ustawie tej nie ma jednak mowy o okresie ważności takiego zaświadczenia. Z kolei ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia dość dokładnie reguluje kwestię ważności i okresu obowiązywania koncesji pracowników ochrony, nie wspomina jednak w żadnym artykule o okresie ważności rzeczonego zaświadczenia, mimo że to właśnie z tej ustawy wynika konieczność dostarczenia takowego. Również kodeks pracy nie stanowi o tak szczegółowych kwestiach. Należy więc domniemywać, iż takie zaświadczenie nie ma terminu ważności. Podobnie jest zresztą z wypisami z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącymi spółek prawa handlowego. Z żadnego przepisu prawnego nie wynika termin ich ważności, niemniej jednak banki honorują, przy zawieraniu umów z tymi spółkami, wypisy nie starsze niż sprzed 3 miesięcy. Podobnie jest w rzeczonej sytuacji. Zaświadczenia o niekaralności nie ulegają przeterminowaniu z mocy prawa (pomimo faktu, że dane w Krajowym Rejestrze Karnym ulegają ciągłym zmianom), lecz z umowy o pracę z firmą ochroniarską może wynikać obowiązek okresowego dostarczania nowych zaświadczeń o niekaralności. Jeżeli jednak umowa o pracę takiego zapisu nie zawiera, to pracownik ochrony nie ma obowiązku okresowego dostarczania nowych zaświadczeń o niekaralności. Poza tym zresztą każdy pracodawca jest informowany przez organy wymiaru sprawiedliwości o skazaniu lub wszczęciu postępowania karnego przeciwko jego pracownikowi, toteż nie ma potrzeby dostarczaniu mu coraz to nowych zaświadczeń w rzeczonej kwestii.

DODANO:
29/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie