PYTANIE: Urlop bezpłatny na wniosek pracownika - kilka pytań

Czy w czasie urlopu bezpłatnego mogę podjąć pracę w innym miejscu?
jeśli tak to co ze składkami ZUS-owskimi ?
zy po powrocie z urlopu bezpłatnego mój dotychczasowy pracodawca ma obowiązek mnie zatrudnić ponownie i na jakich warunkach ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Urlop bezpłatny nie jest instytucją o charakterze jednorodnym. Ma on dwie podstawy prawne: 1) może być udzielony przez pracodawcę na wniosek pracownika – art. 174 K.p.; 2) może być przez pracodawcę za zgodą pracownika w celu świadczenia pracy u innego pracodawcy - art. 174[1] K.p. Odpowiedzi na postawione tu pytanie należy szukać w art. 174 K.p. Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek. (tzw. zwykły urlop bezpłatny). Ostateczna decyzja należy tutaj do pracodawcy, ponieważ przepis art. 174 k.p. nie wymienia żadnych sytuacji, które zobowiązują go do powyższej czynności. Co ważne, odmowa udzielenia urlopu bezpłatnego nie wymaga ze strony pracodawcy uzasadnienia. Uważam zatem, że wskazanie przyczyny , z powodu której pracownik chce skorzystać z urlopu bezpłatnego pozwoli pracodawcy ustosunkować się pozytywnie do jego wniosku. Czas trwania urlopu Okres na jaki może zostać udzielony urlop bezpłatny nie podlega żadnym limitom. We wniosku o urlop bezpłatny pracownik powinien wskazać czas trwania tego urlopu. Jest to istotne z uwagi na to, że przy udzielaniu urlopu dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.( art. 174 par. 3 K.p.). W jaki sposób pracownik może wykorzystać swój urlop bezpłatny ? Urlop bezpłatny pracownik może wykorzystać w dowolny sposób. . Może on wyjechać, rozpocząć własną działalność gospodarczą, lub podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy. Niekiedy celem takiego urlopu jest zatrudnienie się u innego pracodawcy. Prawo tego nie zabrania, ale należy pamiętać o tym, że w przypadku podpisania ze swoim pracodawcą umowy o zakazie konkurencji nie wolno wtedy podejmować pracy w konkurencyjnej firmie (art. 101[1] K.p.) Urlop bezpłatny a składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne W czasie korzystania z urlopu bezpłatnego pracownik w dalszym ciągu jest zatrudniony z tym, że jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona niepłatna (art. 41 K.p.). Pracodawca w tym czasie nie może mu wypowiedzieć umowy o pracę. Wyjątek stanowi upadłość lub likwidacja pracodawcy. Przebywanie pracownika na urlopie bezpłatnym stanowi okres przerwy w podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia (art. 13 pkt 1, art. 41 ust. 3 pkt 7 Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z póżn. zm.). Jest to również okres nieskładkowy w rozumieniu art. 7 pkt 8 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353). Podczas urlopu bezpłatnego pracownika prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia kiedy rozpoczął się jego urlop. Po tym czasie pracownik może korzystać z ubezpieczenia jako członek rodziny. Tak może być w przypadku, gdy jego współmałżonek podlega ubezpieczeniu. Co ważne, pracownik może również podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu. W czasie urlopu bezpłatnego pracownik nie ma prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. Ma prawo chorować, z tym, że nie należy mu się wynagrodzenie za czas trwania jego choroby. Co istotne, w świetle wyroku SN z dnia 30 sierpnia 1973 r., I PR 408/73 (OSNCP 1974, nr 5, poz. 96) choroba pracownika w okresie urlopu bezpłatnego nie powoduje wyłączenia czasu trwania choroby z okresu urlopu i przedłużenia tego okresu o czas choroby”. Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym Pracownik po urlopie ma zagwarantowany powrót do pracy. Pracodawca nie może odmówić zatrudnienia pracownika, gdy ten zgłasza się do pracy w następnym dniu po zakończeniu urlopu bezpłatnego. Pracodawca powinien zatrudnić pracownika na jego dotychczasowym stanowisku pracy. Podstawa prawna: - art. 41 K.p.; - art. 101[1] K.p.; - art. 174 K.p.; - art. 13 pkt 1, art. 41 ust. 3 pkt 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) Stan prawny na 18 lipca 2008 r. WK

DODANO:
18/07/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie