PYTANIE: Czy pracodawca ma prawo zwolnic pracownika bez podania przyczyny jeśli umowa o prace była na czas określony na 2 lata?

1. Czy pracodawca ma prawo zwolnic pracownika bez podania przyczyny jeśli umowa o prace była na czas określony na 2 lata
. Czy w takim przypadku pracodawca może lub powinien wypłacić odchodne
nia 25 lipca o godzinie 14.40 otrzymałam telefon z kadr,ze jestem proszona na dół do działu, a o godz 15 kończyłam swoją pracę. Wiedziałam,że będę zwolniona,otrzymałam pismo "Rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem" czyli 9 sieprnia przestałam być pracownikiem firmy,pracownica kadr chciała abym podpisała jeszcze dwa wnioski urlopowe tzn 2 dni a z całego urlopu zostało mi 4 oczywiście bezmyślnie je podpisałam.Powiedziano mi że zapłacą mi za okres 01 do 9 sierpnia pracy i powinni tez zapłacić za 2 dni niewykorzystanego urlopu.Wypłatę otrzymałam ale bez ekwiwalentu i bez tych 9dni pracy. Nie wspomniałam,że 25 lipca 2008 szłam na urlop na 5 dni roboczych 4 dni weekendowe, w wypowiedzeniu było napisane ,że moge odwołac sie w ciągu 7dni niestety nie odowłalam sie ponieważ byłam zagranica.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracodawca jest zobowiązany do podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę tylko w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Dodatkowo z obowiązkiem takim mamy do czynienia w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia. W czasie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może nawet bez zgody pracownika udzielić przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (w tym zaległego). Tego typu uprawnienie pracodawcy wynika z art. 167(1) k.p. w którym czytamy, iż "w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik zobowiązany jest wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu".. W sytuacji udzielenia urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługiwać będzie ekwiwalent wyłącznie za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli chodzi o odchodne to jak rozumiemy chodzi o odprawę. Kwestie odpraw dla zwalnianych pracowników reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy tej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. Jeżeli została Pani zwolniona z pracy w ramach zwolnień grupowych, wówczas umowa o pracę zawarta na czas określony mogła być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem - nawet, jeżeli możliwości wypowiedzenia nie przewiduje umowa o pracę. Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania odprawy, to reguluje to przepis art. 8 cytowanej ustawy. Zgodnie z nim: Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co istotne, zgodnie z art. 10 przepis regulujący obowiązek wypłacenia odprawy stosuje się również w razie rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy. Podstawa prawna: - kodeks pracy - ustawa "o zwolnieniach grupowych" RW

DODANO:
12/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie